วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555

แบบมาตรฐาน ท่อระบายน้ำ, รางระบายน้ำ


แบบมาตรฐาน ท่อระบายน้ำ, รางระบายน้ำ 
ของเทศบาล สุขาภิบาล และ อบจ.

กองคลังส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่

ปล.แบบอาจจะดูเก่าไปนิด แต่ก็ยังใช้ได้อยู่

โครงการบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน

โครงการแบบบ้านยิ้ม...เพื่อประชาชน

จัดทำโดยสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย ร่วมกับ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ภายใต้นโยบาย "ทั้งชีวิต...เราดูแล" ของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โปรดอ่านก่อนดาวน์โหลด   คลิกที่่นี่
ดูและดาวน์โหลดเอกสารตามรายการ
001 งามพิศ        002 ชิดชม          003 แสงดาว  
004 สกาวรัตน์     005 สราญรมย์    006 ภัทรวรรณ
007 นวสถาน      008 สราญจิตร    009 งามพิศ2
010 อัครสถาน           011 ภูมิฐาน2            012 รมย์ชลี           013 รมย์รุจี              014 พญาสัตบรรณ
015 ภูมิฐาน5             016 ชวนชม              017 พรอำไพ         018 คฑาเงิน           019 คฑาทอง
020 คฑาเพชร           021 เฟื่องฟ้า             022 กรรณิการ์       023 กฤษณา            024 สุพรรณิการ์
025 แก้วมุกดา           026 ทองอุไร             027 สร้อยฟ้า         028 แคทลียา          029 แก้วเจ้าจอม
030 มงกุฎเพชร         031 สร้อยแสงจันทร์  032 พุชชิดญา       033 มณีรัตนา          034 กาญจนิกา
035 อรุณเบิกฟ้า        036 ชมพูนุช              037 จามจุรี            038 พลอยไข่มุข      039 ยลดา
040 ลีลาวดี               041 สนฉัตร               042 ออมทอง        043 ชมพูพันธุ์ทิพย์   044 ราชาวดี
045 การเวก               046 ออมเงิน             047 ออมเพชร        048 พูลทอง             049 สะบันงา
050 บุหรง                  051 ช้อนทอง            052 พรประภา        053 ร่วมสมัย          
054 ครอบครัวไทยเป็นสุข1          055  ครอบครัวไทยเป็นสุข2          056 ครอบครัวไทยเป็นสุข3
057 ครอบครัวไทยเป็นสุข4          058  ครอบครัวไทยเป็นสุข5          059 ครอบครัวไทยเป็นสุข6
060 ครอบครัวไทยเป็นสุข7           061 ครอบครัวไทยเป็นสุข8          062 ไทยอนุรักษ์ไทยภาคเหนือ
063 ไทยอนุรักษ์ไทยภาคกลาง     064 ไทยอนุรักษ์ไทยภาคอีสาน    065 ไทยอนุรักษ์ไทยภาคใต้
066 บ้านพักอาศัยแบบประหยัด1         067 ตึกแถวอนุรักษ์ภาคกลาง 2 ชั้น    
068 ตึกแถวอนุรักษ์ภาคใต้ 2 ชั้น          069 ตึกแถวอนุรักษ์ภาคเหนือ 2 ชั้น
070 ตึกแถวอนุรักษ์ภาคอีสาน 2 ชั้น     071 พวงแก้ว           072 แววมยุรา           073 การะเกด
074 รสสุคนธ์           075 นนทรี           076 ราชพฤกษ์        077 พุดซ้อน             078 อรพินท์
079 ลินจง               080 พุดตาน         081 ตันหยง             082 ชงโค                 083 โกสุม
084 มณฑา             085 เพชรมณี       086 เพชรไพลิน       087 เพชรชมพู          088 เพชรรัตน์
089 เพชรพวงทอง  090 จันทร์ผา       091 ถุงเงินถุงทอง    092 ทรงบาดาล        093 ทองหลาง
094 ธรรมรักษา       095 เงินไหลมา    096 พู่ระพง              097 อินทนิล              098 กัลปพฤษ์
099 ทองกวาว        100 บานบุรี 

ข้อมูลจาก : สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย  กรุงเทพมหานคร

ป้ายกำกับ

3d (1) กฎระเบียบ (5) กฎหมาย (4) กรมการปกครอง (1) กรมชลประทาน (3) กรมทรัพยากรน้ำ (1) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (1) กรมทางหลวง (8) กรมทางหลวงชนบท (8) กรมบัญชีกลาง (1) กรมยุทธโยธาทหารบก (6) กรมโยธาธิการ (1) กรมโยธาธิการและผังเมือง (14) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (1) กรมอนามัย (1) กรมอัยการ (1) กระทรวงการคลัง (1) กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง (1) กวพ.อ. (1) ก.ส.ช. (2) กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (1) กองออกแบบ (1) ก่อสร้าง (5) การจัดระบบบริการสาธารณะ (1) การติดตั้งท่อประปา (1) การป้องกันและบรรเทาสารธรณภัย (1) การพัสดุ (4) การศึกษาขั้นพื้นฐาน (1) การแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (1) กำหนดราคา (1) กีฑา (1) กีฬา (1) โกดัง (1) ข้อหารือ (2) ข่าว (1) ข่าวสาร (11) เขียน (22) เขียนแบบ (76) เขื่อนดินขนาดเล็ก (1) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (1) คณะรัฐมนตรี (1) คมนาคม (2) ครุภัณฑ์ (1) ควบคุมงาน (3) ควบคุมอาคาร (3) ความรู้ (2) ความรู้งานช่าง (12) คอมพิวเตอร์ (1) ค่าก่อสร้าง (1) ค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (1) ค่าจ้างแรงงาน (1) คำนวนราคากลาง (1) คู่มือ (23) คู่มือการปลูกต้นไม้ (1) คู่มือมาตรฐาน (2) เครื่องจักร (1) งานก่อสร้างระบบประปา (1) งานทาง (16) งานทางสะพานและท่อเหลี่ยม (5) งานบำรุงรักษางานทาง (1) งานสะพาน (2) งานอาคาร (3) เงื่อนไขการสอบคัดเลือกของข้าราชการ (1) จตุรงค์ อมรรัตน์ (2) จัดสวน (1) จุลภาคย์ จุลรังษี (1) โฉนดที่ดิน (1) ชนบท (4) ชลประทาน (11) ช่างกุ้ง (1) ช่างถึก (1) ช่างอุ้ย (5) ซุ้ม (1) ซุ้มชุมชน (1) เซปักตะกร้อ (1) ฌาปนสถาน (1) ต้นทุน (1) ตลาด (1) ตัวอย่างผลงาน (1) ตำรา (1) ตึกแถว (6) ถนน (9) ถังน้ำมัน (1) ถังสูง (1) ทวีศักดิ์ สินศิลาเกตุ (1) ท่อ (2) ท้องถิน (1) ท้องถิ่น (1) ท่อเหลี่ยม (1) ทางเดิน (1) ทางหลวง (11) ทางหลวงชบบท (1) เทนนิส (1) เทศบาล (1) ธราเทพ ทองเบ้า (3) น้ำบาดาล (1) น้ำฝน (1) บัญชี (1) บัญชีค่าแรง (1) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (2) บันทึก (1) บ้านธรรมปกรณ์ (5) บ้านพัก (6) บำรุงทาง (1) แบบก่อสร้าง (20) แบบถังเก็บน้ำฝน (1) แบบบอร์ดประชาสัมพันธ์ (1) แบบบ้าน (44) แบบแปลน (123) แบบฟอร์ม (1) แบบมาตรฐาน (68) แบบห้องพัก (5) แบบหอพัก (1) ปปช. (1) ประปา (22) ประปาส่วนภูมิภาค (1) ประมาณการ (3) ประมาณราคา (6) ประสบภัย (1) ป้าย (3) ปิยะ ภูมิกระจาย (1) แปลงนา (1) โปรแกรม (6) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (10) โปรแกรมแต่งรูป (1) ผิวทาง (1) ผู้บริหารท้องถิ่น (1) ผู้สูงอายุ (1) แผ่นดินไหว (5) แผนที่ (1) แผนพัฒนาสามปี (1) ฝ.30 (1) ฝาย (4) พัสดุ (3) พาราแอสฟัลท์ (1) พิจิตร สุขศรี (1) ไพรัตน์ ธนันชัย (24) ฟอนต์ (1) ฟุตซอล (1) ฟุตบอล (1) ไฟฟ้า (3) ไฟล์ตัวอย่าง (1) ไฟสัญญาณจราจร (2) ภาคพายัพ (1) ภานุมาส คำปันนา (3) ภาษีป้าย (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (1) ภูมิทัศน์ (2) ภูมิสถาปัตยกรรม (1) ม.เทคโนโลยีสุรนารี (10) มยผ. (1) มหาดไทย (2) มาตรการชะลอการสอบแข่งขัน (1) มาตรฐาน (7) มานะ ยิ่งเดช (1) เมรุ (1) ยางมะตอย (1) รถนำเที่ยว (1) ระบบประปา (16) ระบบไฟฟ้า (2) ระบบส่งน้ำ (3) ระบายน้ำ (7) ระเบียบ (3) ระเบียบพัสดุ (1) ระเบียบพัสดุท้องถิ่น (1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (1) รา (1) ราคา (2) ราคากลาง (11) ราคากลางคอมพิวเตอร์ (1) ราคากลางวัสดุก่อสร้าง (2) ราคาจ้าง (1) ราคาซื้อ (1) ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง (1) ราคาวัสดุก่อสร้าง (2) รางระบายน้ำ (2) ราชการ (1) รายการคำนวณ (2) รายงานช่าง (1) ราวกันอันตราย (1) โรงฆ่าสัตว์ (1) โรงฆ่าสุกร (1) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ (1) โรงจอดรถ (3) โรงแปลรูปขนาดเล็ก (3) โรงแปลรูปโคกระบือ (3) โรงสูบ (1) โรงอาหาร (1) ละเมิด (2) ลานกีฬา (2) เลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1) ว2883 (1) วรรัตน์ ศิริเจริญ (5) วอลเล่ย์บอล (1) วัสดุก่อสร้าง (2) วัสดุงานไฟฟ้า (1) วิศวกร (1) วิศวกรโยธา (1) วิศวกรรไฟฟ้า (1) ศาลปกครอง (1) ศาลา (1) ศิริพงษ์ พัดชา (2) ศูนย์เด็กเล็ก (3) ศูนย์พิบัติภัย (1) สถานสงเคราะห์คนชรา (5) สพฐ (1) สภาท้องถิ่น (1) สภาวิศวกร (1) สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (1) สอบเลื่อนระดับ (1) สะพาน (7) สำนักงบประมาณ (2) สำนักงาน (2) สำนักมาตรฐานและประเมินผล (1) สำนักออกแบบ (10) สำรวจ (1) สิ่งก่อสร้าง (2) หนังสือ (3) หนังสือคำสั่ง (1) หนังสือราชการ (5) หนังสือสั่งการ (3) หมู่บ้าน (13) หลวงชนบท (1) หลักการ (1) หลักเกณฑ์ (6) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง (9) ห้องครัว (1) ห้องน้ำ (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) อบจ. (1) อบต. (1) อปท. (3) อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (1) อ.มนตรี เงาเดช (1) อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก (3) ออกกำลังกาย (1) ออกแบบ (64) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (1) อาคาร (20) อาคารถล่ม (1) อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1) อาคารพยาบาล (1) อาคารพาณิชย์ (5) อาคารระบายน้ำ (2) อาคารเรียน (1) อาคารเรือนนอน (1) อาคารสำนักงาน (1) อาคารเอนกประสงค์ (1) อ่างเก็บ (1) อำนาจหน้าที่ของเทศบาล (1) อาารอเนกประสงค์ (1) เอกพล ตะนะดี (3) เอกสารสรุปแหล่งวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น (1) Asphalt Concrete (1) AutoCAD (44) AutoLISP (1) dwg (30) ebook (2) excel (7) Extension (1) Factor F (2) font (1) ict (1) Overlay (1) pdf (86) .ppt (3) profile builder (4) program (1) sketchup (10) staad pro (1) survey (1) vdo (2)