เว็บบอร์ดโยธาไทย

โครงการอบรม ของ มทร.ล้านนา ร่วมกับ โยธาไทยเทรนนิ่ง

 • ยางมะตอยผสมเสร็จ ยางมะตอยสำเร็จรูปโยธาพรีมิกซ์
 • โยธาไทย

  วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

  การดูแล บำรุงรักษา และซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง โดยสำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)

  การดูแล บำรุงรักษา และซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง โดยสำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)

  เป็นคู่มือที่จัดทำโดยสำนักทางหลวงที่ 10 สุพรรณบุรี  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางในการการดูแล บารุงรักษา และซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่างในเขตทางหลวง

  เนื้อหาประกอบด้วย
  บทที่ 1 อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างพื้นฐาน
  บทที่ 2 ปัญหาสาเหตุวิธีการแก้ไขกรณีที่ไฟฟ้าแสงสว่างดับ ทั้งหมด
  บทที่ 3 ปัญหาสาเหตุวิธีการแก้ไขกรณีที่ไฟฟ้าแสงสว่างดับ บางดวง
  บทที่ 4 การตรวจซ่อมไฟฟ้าเสาสูง
  บทที่ 5 สัญลักษณ์และหน่วยวัดต่างๆ
  บทที่ 6 เครื่องมือสาหรับการตรวจสอบและซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
  บทที่ 7 ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้า
  บทที่ 8 ประเภทและชนิดของสายไฟฟ้า

  จำนวนหน้า : 52 หน้า
  ขนาดไฟล์ : 3.2 Mb
  ชนิดไฟล์ : pdf

  Download

  วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557

  คู่มือติดตั้งป้ายจราจร โดยกรมทางหลวงชนบท เมษายน 2556

  คู่มือติดตั้งป้ายจราจร โดยกรมทางหลวงชนบท เมษายน 2556

  คู่มือแสดงรายละเอียดการติดตั้งป้าย ของกรมทางหลวงชนบท ปรับปรุงแทนฉบับเดิมปี 2547

  จัดแบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 บท
  บทที่ 1 บททั่วไป
  บทที่ 2 ประเภทของป้ายจราจรบริเวณทางแยก
  บทที่ 3 ป้ายจราจรมาตรฐานสูง
  บทที่ 4 การกำหนดชื่อจุดหมายปลายทาง
  บทที่ 5 การติดตั้ง ป้ายจราจรบริเวณทางแยก
  บทที่ 6 การติดตัง้ ป้ายจราจร VMS- Variable Message Sign
  บทที่ 7 ป้ายท่องเที่ยว
  บทที่ 8 ป้ายเตือนระหว่างก่อสร้าง
  บทที่ 9 ป้ายกิโลเมตร
  บทที่ 10 ป้ายทางจักรยาน

  คลิกเพื่อ Download

  วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

  หนังสือ : กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555-2556

  กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555-2556 

  ชื่อหนังสือ : กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555-2556
  หน่วยงาน : สำนักกฏหมายและระเบียบท้องถิ่น
  จำนวนหน้า : 400 หน้า
  ประเภทไฟล์ : pdf
  ขนาดไฟล์ : 80 Mb

  Download

  วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557

  กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (เล่ม 3)

  กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (เล่ม 3)
  ชื่อหนังสือ : กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความบผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (เล่ม 3)
  ประเภทหนังสือ : ระเบียบกฏหมาย
  หน่วยงาน : สำนักกฏหมายและระเบียบท้องถิ่น
  จำนวนหน้า : 400 หน้า
  ประเภทไฟล์ : pdf
  ขนาดไฟล์ : 80 Mb

  Download

  วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

  แบบอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ทรงโมเดิร์น โดยช่างอุ้ย ขอนแก่น


  แบบอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ทรงโมเดิร์น โดยช่างอุ้ย ขอนแก่น 

  แบบก่อสร้างอาคารพาณิชย์  2 ชั้น ทรงโมเดิร์น
  ไฟล์ 2D เป็นไฟล์ CAD
  ไฟล์ 3D เป็นไฟล์ SketchUp และ ไฟล์ CAD

  ช่างอุ้ย ขอนแก่นส่งมาเผยแพร่ให้เพื่อนช่างครับ 
  อนุญาตให้เผยแพร่หน้าเว็บโยธาไทยและ สื่อ ของโยธาไทย เท่านั้น
  ห้ามนำไปจำหน่ายจ่ายแจกที่อื่น เว็บไซต์อื่น สื่ออื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากช่างอุ้ย ขอนแก่น


  Download แบบแปลนอื่นๆ ของช่างอุ้ย
  Download แบบแปลนจากเพื่อนช่างท่านอื่น


  แบบก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยช่างกุ้ง นครสวรรค์

  แบบก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยช่างกุ้ง นครสวรรค์


  File CAD 2010
  BOQ offic2010

  เผยแพร่โดยช่างกุ้ง นครสวรรค์
  ที่หน้า facebook ของช่างกุ้ง

  คลิกเพื่อ Download

  วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

  แบบซุ้มป้ายทางเข้าหมู่บ้าน โดยช่างอุ้ย ขอนแก่น  แบบซุ้มป้ายทางเข้าหมู่บ้าน

  แบบซุ้มป้ายทางเข้าหมู่บ้าน โครงสร้างเหล็ก
  ไฟล์ 2D เป็นไฟล์ CAD
  ไฟล์ 3D เป็นไฟล์ SketchUp และ ไฟล์ CAD

  ช่างอุ้ย ขอนแก่นส่งมาเผยแพร่ให้เพื่อนช่างครับ 
  อนุญาตให้เผยแพร่หน้าเว็บโยธาไทยและ สื่อ ของโยธาไทย เท่านั้น
  ห้ามนำไปจำหน่ายจ่ายแจกที่อื่น เว็บไซต์อื่น สื่ออื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากช่างอุ้ย ขอนแก่น


  Download แบบแปลนอื่นๆ ของช่างอุ้ย
  Download แบบแปลนจากเพื่อนช่างท่านอื่น


  วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

  คู่มือการปลูกต้นไม้ ในเขตทางหลวง

  คู่มือการปลูกต้นไม้ ในเขตทางหลวง 

  โดย สำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง กรมทางหลวง เป็นคู่มือการปลูกต้นไม้ในเขตทางหลวง ความเหมาะสมเรื่องระยะ ความปลอดภัย การพิจารณาในการเลือกประเภทต้นไม้ที่เหมาะสม ข้อแนะนำและแนวคิดในการเลือกต้นไม้ รายชื่อต้นไม่ที่แนะนำ ตัวอย่างการออกแบบภูมิทัศน์

  เอกสารไฟล์ pdf  (ZIP) จำนวน 75 หน้า ขนาดไฟล์ 43 Mb
  ดูไฟล์ภาพใน Facebook

  ป้ายกำกับ

  .ppt (3) AutoCAD (41) dwg (30) ebook (1) excel (7) Factor F (2) font (1) pdf (70) sketchup (5) staad pro (1) ก.ส.ช. (7) กฎหมาย (3) กรมการปกครอง (1) กรมชลประทาน (2) กรมทางหลวง (5) กรมทางหลวงชนบท (7) กรมยุทธโยธาทหารบก (6) กรมอนามัย (1) กรมโยธาธิการ (1) กรมโยธาธิการและผังเมือง (8) กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง (1) กสช (2) กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (1) การศึกษาขั้นพื้นฐาน (1) กีฑา (1) กีฬา (1) ครุภัณฑ์ (1) ควบคุมงาน (3) ควบคุมอาคาร (3) ความรู้งานช่าง (8) คู่มือ (15) คู่มือการปลูกต้นไม้ (1) งานทาง (12) งานทางสะพานและท่อเหลี่ยม (5) งานอาคาร (2) จตุรงค์ อมรรัตน์ (2) จุลภาคย์ จุลรังษี (1) ชนบท (4) ชลประทาน (11) ช่างกุ้ง (1) ช่างถึก (1) ช่างอุ้ย (5) ซุ้ม (1) ซุ้มชุมชน (1) ตลาด (1) ตัวอย่างผลงาน (1) ตึกแถว (6) ถนน (8) ถังน้ำมัน (1) ถังสูง (1) ทวีศักดิ์ สินศิลาเกตุ (1) ทางหลวง (11) ทางเดิน (1) ท่อ (2) ท่อเหลี่ยม (1) ธราเทพ ทองเบ้า (3) น้ำฝน (1) บัญชี (1) บัญชีค่าแรง (1) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (2) บันทึก (1) บำรุงทาง (1) บ้านพัก (1) ประปา (21) ประปาส่วนภูมิภาค (1) ประมาณการ (3) ประมาณราคา (3) ประสบภัย (1) ปิยะ ภูมิกระจาย (1) ป้าย (3) ผู้สูงอายุ (1) ฝ.30 (1) ฝาย (1) ฟอนต์ (1) ฟุตซอล (1) ฟุตบอล (1) ภาคพายัพ (1) ภานุมาส คำปันนา (3) ภูมิทัศน์ (2) มาตรฐาน (7) มานะ ยิ่งเดช (1) ระบบประปา (16) ระบบส่งน้ำ (3) ระบบไฟฟ้า (1) ระบายน้ำ (7) รา (1) ราคา (2) ราคากลาง (2) รางระบายน้ำ (2) ราชการ (1) รายการคำนวณ (2) ละเมิด (1) ลานกีฬา (2) วรรัตน์ ศิริเจริญ (4) วอลเล่ย์บอล (1) วัสดุก่อสร้าง (1) วิศวกรรไฟฟ้า (1) ศาลา (1) ศิริพงษ์ พัดชา (2) ศูนย์เด็กเล็ก (2) สพฐ (1) สะพาน (7) สำนักงบประมาณ (2) สำนักงาน (2) สำนักออกแบบ (10) สิ่งก่อสร้าง (2) หนังสือ (3) หนังสือราชการ (1) หมู่บ้าน (13) หลักการ (1) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง (8) ห้องครัว (1) ห้องน้ำ (3) อ.มนตรี เงาเดช (1) อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (1) ออกกำลังกาย (1) ออกแบบ (64) อาคาร (13) อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1) อาคารพาณิชย์ (5) อาคารระบายน้ำ (2) อาารอเนกประสงค์ (1) อ่างเก็บ (1) เขียน (22) เขียนแบบ (71) เครื่องจักร (1) เซปักตะกร้อ (1) เทนนิส (1) เมรุ (1) เอกพล ตะนะดี (3) แบบก่อสร้าง (10) แบบบอร์ดประชาสัมพันธ์ (1) แบบบ้าน (43) แบบฟอร์ม (1) แบบมาตรฐาน (62) แบบหอพัก (1) แบบห้องพัก (5) แบบแปลน (110) แปลงนา (1) แผนที่ (1) แผ่นดินไหว (1) โกดัง (1) โปรแกรม (4) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (9) โรงฆ่าสัตว์ (1) โรงฆ่าสุกร (1) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ (1) โรงจอดรถ (2) โรงสูบ (1) ไพรัตน์ ธนันชัย (24) ไฟฟ้า (2) ไฟสัญญาณจราจร (2)