เว็บบอร์ดโยธาไทย

โครงการอบรม ของ มทร.ล้านนา ร่วมกับ โยธาไทยเทรนนิ่ง

 • ยางมะตอยผสมเสร็จ ยางมะตอยสำเร็จรูปโยธาพรีมิกซ์
 • โยธาไทย

  วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

  ราคาต้นทุนวัสดุงานไฟฟ้าแสงสว่างและราวกันอันตราย ประจำเดือน สิงหาคม 2557

  ราคาต้นทุนวัสดุงานไฟฟ้าแสงสว่างและราวกันอันตราย ประจำเดือน สิงหาคม 2557 

  ข้อมูลโดย สำนักมาตรฐานและประเมินผล
  กรมทางทลวง
  ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ (งานทาง)

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  Download เอกสาร

  วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557

  การซ่อมบ่อน้ำบาดาลโดยการสวมท่อลดขนาด

  การซ่อมบ่อน้ำบาดาลโดยการสวมท่อลดขนาด

  เอกสารจัดทำและเผยแพร่โดยส่วนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคการซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลที่ชำรุดให้กลับมาสามารถใช้งานได้ตามปกติ ประหยัดงบประมาณใจการเจาะบ่อน้ำบาดาลใหม่

  เจ้าของ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  จำนวนหน้า : 21 หน้า
  ชนิดไฟล์ : pdf
  ขนาดไฟล์ : 2.16 mb

  มยผ.1303-57 มาตรฐานการประเมินและเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

  มยผ.1303-57 มาตรฐานการประเมินและเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

  กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ศึกษาและจัดทำมาตรฐานสำหรับการประเมินและการเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.1303)

  เจ้าของ : กรมโยธาธิการและผังเมือง
  จำนวนหน้า : 232 หน้า
  ชนิดไฟล์ : pdf
  ขนาดไฟล์ : 10 Mb 

  วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

  รายงานสรุปผู้บริหารโครงการวิจัยก่อสร้างแปลงทดลองแอสฟัสต์คอนกรีตผสมยางพารา

  รายงานสรุปผู้บริหารโครงการวิจัยก่อสร้างแปลงทดลองแอสฟัสต์คอนกรีตผสมยางพารา

  เป็นผลการศึกษาการนำยางพาราธรรมชาติมาใช้ในงานทาง โดยการผสมยางพารากับยางมะตอยเพื่อใช้ในการราดถนนเป็น โดยกรมทางหลวงได้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษา โดยมีผลการทดลองทั้งในห้องทดสอบและแปลงทดสอบจริง

  ชนิดเอกสาร PDF
  ขนาดไฟล์ 3.6 MB
  จำนวนหน้า 20 หน้า

  วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557

  แบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน (นครหลวง) แบบรวมระบบผลิตอยู่ในชุดเดียวกัน

  แบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน (นครหลวง) แบบรวมระบบผลิตอยู่ในชุดเดียวกัน

  จัดทำโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  มีทั้งแบบแปลน รายการประกอบแบบและประมาณราคาเบื้องต้น แบบนี้เคยใช้แพร่หลาย ช่วง 4-6 ปี ผ่านมา

  แบบแปลนแยกเป็น แบบประปาผิวดินและประปาบาดาล
  ที่ 4 ขนาด
  1. ขนาดเล็ก (มีแต่แบบประปาบาดาล)
  2. ขนาดกลาง
  3. ขนาดใหญ่
  4. ขนาดใหญ่มาก

  แบบชุดนี้ ช่างโจ ผอ.กองช่าง อบต.ไสไทย กระบี่
  ส่งให้ผมเมื่อหลายปีที่แล้ว ลองตรวจสอบดูยังไม่ได้ลงไว้ให้ Download เลย เอามาให้ Download เผื่อเป็นประโยชน์ครับ

  Download

  วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

  แบบก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด. ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ พร้อมประมาณราคาเบื้องต้น

  แบบก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด. ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ พร้อมประมาณราคาเบื้องต้น

  เป็นแบบมาตรฐานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มี อาคาร 3 ขนาด คือ

  • สถ.ศพด.1 ศูนย์เด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน
  • สถ.ศพด.2 ศูนย์เด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน
  • สถ.ศพด.3 ศูนย์เด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน
  มีประมาณราคาเบื้องต้นมาให้ด้วยแล้ว แต่ ผู้มีหน้าที่กำหนาราคากลางตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ยังมีหน้าที่ต้องถอดแบบใหม่และกำหนดราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงานและ ค่าใช้จ่ายอื่นให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างราชการฉบับปัจจุบัน

  เอกสารไฟล์ pdf มีทั้งแบบแยกขนาดและ รวมทุกขนาดเป็น ZIP ไฟล์

  ดูความคิดเห็นเพิ่มเติม

  คลิกเพื่อ Download

  วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

  หนังสือ หลักกฎหมายพื้นฐาน ความรับผิดทางละเมิด

  หนังสือ หลักกฎหมายพื้นฐาน ความรับผิดทางละเมิด  ตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

  เนื้อหาประกอบด้วย

  • ลักษณะการกระทำที่ถือเป็น "ละเมิด"
  • การกระทำละเมิด ในทางแพ่งและละเมิดในทางปกครอง
  • สิทธิเรียกค่าเสียหายของบุคคลภายนอก เมื่อเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
  • หน่วยงานของรัฐเสียหาย หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการเรียกค่าสินไหมทดแทน
  • เงื่อนไขในการฟ้องคดีละเมิดทางปกครอง
  • อื่นๆ 
  จำนวนหน้า : 295 หน้า
  ชนิดเอกสาร : pdf
  ขนาดเอกสาร 4.3 MB
  จัดทำโดย : สำนักวิจัยและวิขาการ สำนักงานศาลปกครอง

  Download

  วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

  การดูแล บำรุงรักษา และซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง โดยสำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)

  การดูแล บำรุงรักษา และซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง โดยสำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)

  เป็นคู่มือที่จัดทำโดยสำนักทางหลวงที่ 10 สุพรรณบุรี  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางในการการดูแล บารุงรักษา และซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่างในเขตทางหลวง

  เนื้อหาประกอบด้วย
  บทที่ 1 อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างพื้นฐาน
  บทที่ 2 ปัญหาสาเหตุวิธีการแก้ไขกรณีที่ไฟฟ้าแสงสว่างดับ ทั้งหมด
  บทที่ 3 ปัญหาสาเหตุวิธีการแก้ไขกรณีที่ไฟฟ้าแสงสว่างดับ บางดวง
  บทที่ 4 การตรวจซ่อมไฟฟ้าเสาสูง
  บทที่ 5 สัญลักษณ์และหน่วยวัดต่างๆ
  บทที่ 6 เครื่องมือสาหรับการตรวจสอบและซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
  บทที่ 7 ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้า
  บทที่ 8 ประเภทและชนิดของสายไฟฟ้า

  จำนวนหน้า : 52 หน้า
  ขนาดไฟล์ : 3.2 Mb
  ชนิดไฟล์ : pdf

  Download

  ป้ายกำกับ

  .ppt (3) AutoCAD (41) dwg (30) ebook (2) excel (7) Factor F (2) font (1) pdf (74) sketchup (5) staad pro (1) ก.ส.ช. (7) กฎหมาย (4) กรมการปกครอง (1) กรมชลประทาน (2) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (1) กรมทางหลวง (6) กรมทางหลวงชนบท (7) กรมยุทธโยธาทหารบก (6) กรมอนามัย (1) กรมโยธาธิการ (1) กรมโยธาธิการและผังเมือง (9) กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง (1) กสช (2) กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (1) การศึกษาขั้นพื้นฐาน (1) กีฑา (1) กีฬา (1) ครุภัณฑ์ (1) ควบคุมงาน (3) ควบคุมอาคาร (3) ความรู้งานช่าง (10) คู่มือ (15) คู่มือการปลูกต้นไม้ (1) งานทาง (13) งานทางสะพานและท่อเหลี่ยม (5) งานอาคาร (2) จตุรงค์ อมรรัตน์ (2) จุลภาคย์ จุลรังษี (1) ชนบท (4) ชลประทาน (11) ช่างกุ้ง (1) ช่างถึก (1) ช่างอุ้ย (5) ซุ้ม (1) ซุ้มชุมชน (1) ตลาด (1) ตัวอย่างผลงาน (1) ตึกแถว (6) ถนน (9) ถังน้ำมัน (1) ถังสูง (1) ทวีศักดิ์ สินศิลาเกตุ (1) ทางหลวง (11) ทางเดิน (1) ท่อ (2) ท่อเหลี่ยม (1) ธราเทพ ทองเบ้า (3) น้ำบาดาล (1) น้ำฝน (1) บัญชี (1) บัญชีค่าแรง (1) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (2) บันทึก (1) บำรุงทาง (1) บ้านพัก (1) ประปา (22) ประปาส่วนภูมิภาค (1) ประมาณการ (3) ประมาณราคา (3) ประสบภัย (1) ปิยะ ภูมิกระจาย (1) ป้าย (3) ผู้สูงอายุ (1) ฝ.30 (1) ฝาย (1) พาราแอสฟัลท์ (1) ฟอนต์ (1) ฟุตซอล (1) ฟุตบอล (1) ภาคพายัพ (1) ภานุมาส คำปันนา (3) ภูมิทัศน์ (2) มยผ. (1) มาตรฐาน (7) มานะ ยิ่งเดช (1) ยางมะตอย (1) ระบบประปา (16) ระบบส่งน้ำ (3) ระบบไฟฟ้า (2) ระบายน้ำ (7) รา (1) ราคา (2) ราคากลาง (4) ราคาวัสดุก่อสร้าง (1) รางระบายน้ำ (2) ราชการ (1) รายการคำนวณ (2) ราวกันอันตราย (1) ละเมิด (2) ลานกีฬา (2) วรรัตน์ ศิริเจริญ (4) วอลเล่ย์บอล (1) วัสดุก่อสร้าง (1) วิศวกรรไฟฟ้า (1) ศาลา (1) ศิริพงษ์ พัดชา (2) ศูนย์เด็กเล็ก (3) สพฐ (1) สะพาน (7) สำนักงบประมาณ (2) สำนักงาน (2) สำนักออกแบบ (10) สิ่งก่อสร้าง (2) หนังสือ (3) หนังสือราชการ (1) หมู่บ้าน (13) หลักการ (1) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง (8) ห้องครัว (1) ห้องน้ำ (3) อ.มนตรี เงาเดช (1) อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (1) ออกกำลังกาย (1) ออกแบบ (64) อาคาร (13) อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1) อาคารพาณิชย์ (5) อาคารระบายน้ำ (2) อาารอเนกประสงค์ (1) อ่างเก็บ (1) เขียน (22) เขียนแบบ (71) เครื่องจักร (1) เซปักตะกร้อ (1) เทนนิส (1) เมรุ (1) เอกพล ตะนะดี (3) แบบก่อสร้าง (12) แบบบอร์ดประชาสัมพันธ์ (1) แบบบ้าน (43) แบบฟอร์ม (1) แบบมาตรฐาน (62) แบบหอพัก (1) แบบห้องพัก (5) แบบแปลน (112) แปลงนา (1) แผนที่ (1) แผ่นดินไหว (2) โกดัง (1) โปรแกรม (4) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (9) โรงฆ่าสัตว์ (1) โรงฆ่าสุกร (1) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ (1) โรงจอดรถ (2) โรงสูบ (1) ไพรัตน์ ธนันชัย (24) ไฟฟ้า (3) ไฟสัญญาณจราจร (2)