วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

องค์ความรู้ประกอบการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

องค์ความรู้ประกอบการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

สภาวิศวกรได้จัดทำและเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับสมาชิกระดับภาคีวิศวกรที่ประสงค์จะขอเลื่อนระดับใบอนุญาตได้รับทราบหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร และเป็นการพัฒนาวิชาชีพของวิศวกร

สภาวิศวกรจึงได้เผยแพร่แนวทางองค์ความรู้ประกอบการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และเอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนาเรื่อง "แนวทางองค์ความรู้ประกอบการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา" ให้สมาชิกสภาวิศวกร ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

เอกสารไฟล์ pdf
ขนาดไฟล์ 57 MB
จำนวนหน้าเอกสาร 1,027 หน้า

Download

ที่มาข้อมูล : สภาวิศวกร

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553


ใช้เป็นระเบียบปฏิบัติสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นระเบียบพัสดุ ของ อปท. ฉบับล่าสุด

เป็นไฟล์ PDF และสามารถกด Ctrl+F เพื่อค้นหา ข้อความในเอกสารได้

ดู และ Download

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

รวมข้อหารือ ตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ฉบับปี 2555รวมข้อหารือ ตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ฉบับปี 2555 
เป็นเอกสาร ข้อหารือปัญหาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
ช่วง ปี 2555-2556 เผยแพร่โดย สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมษายน 2556
มีเพื่อนช่างท่านหนึ่ง แสกน ส่งมาให้
โยธาไทย เห็นว่าเป็นเอกสารที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเพื่อนช่างท้องถิ่น
และผู้ที่ทำหน้าที่การจัดทำราคากลาง จึงขอเอามาเผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป
 
คลิกเพื่อ ดูและ Download เอกสาร

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Free Download แบบรถนำเที่ยวชุมชน โดย วรรัตน์ ศิริเจริญ (ช่างโอ๊ต)

Free Download แบบรถนำเที่ยวชุมชน โดย วรรัตน์ ศิริเจริญ (ช่างโอ๊ต)

แบบแปลนรถนำเที่ยวชุมชน มีทั้งไฟล์ CAD และ ไฟล์ SketchUP ช่างโอ๊ต วรรัตน์ ศิริเจริญ เป็นผู้เขียนและส่งมาให้เผยแพร่ครับ

คลิก เพื่อ Download

วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558

จัดทำโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดราคากลาง จัดซื้อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของภาคราชการ

Download

หนังสือการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสถาบันพระปกเกล้า เขียนโดย อ.ธีรยุทธ์ สำราญทรัพย์

หนังสือการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสถาบันพระปกเกล้า

เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์โดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า เขียนโดย อ.ธีรยุทธ์ สำราญทรัพย์

เป็นความรู้เกี่ยวกับการบริการพัสดุ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทั้งส่วนของการอธิบายหลักการปฏิบัติ และการถาม-ตอบ ปัญหา การปฏิบัติ ที่เจอบ่อยๆ

ชนิดไฟล์ pdf
ขนาดไฟล์ 10.2Mb

Download

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

คู่มือการประมาณราคางานภูมิสถาปัตยกรรม (LANDSCAPE COST ESTIMATION HANDBOOK)

คู่มือการประมาณราคางานภูมิสถาปัตยกรรม (LANDSCAPE COST ESTIMATION HANDBOOK)

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ จัดทำคู่ มือการประมาณราคาด้ านภูมิสถาปัตยกรรมขึ้น เพื่อช่ วยให้ บุคลากรผู้ทำหน้าที่ด้ านการประมาณราคารู้และเข้าใจวิธีการทำงาน การแยกชนิดวัสดุที่ใช ้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม รวมถึงวิธีการประเมิน จำนวน ปริมาณ ที่ใช้ งานของวัสดุนั้นๆ ด้ วย นอกจากนี้ ยังบอกถึงแหล่ งที่มาของวัสดุที่ใช้ ในงานภูมิสถาปัตยกรรม อีกด วย

ซึ่งรายละเอียดในคู่ มือ จะช่ วยให้ การประมาณราคาภูมิสถาปัตยกรรมถูกต ้อง ใกล้ เคียงความจริงและมีแหล่ งที่มาเพื่ออ ้างอิงได้ ด้ วย

เอกสารไฟล์ PDF  109 หน้า
ขาดไฟล์ 16.6 Mb

คลิกเพื่อ Download 

ขอขอบคุณ ช่างทัด นายสันทัด เขมะสุข ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ที่ฝากมาเผยแพร่ ให้เพื่อนๆ ครับ

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แจก AutoLISP เขียนโฉนดที่ดิน โดยช่าง กฤษ โคราช

แจก AutoLISP เขียนโฉนดที่ดิน โดยช่าง กฤษ โคราช

มีทั้งหมด รวม 3 โปรแกรม
1.AutoLISP เขียนโฉนดที่ดินให้ได้ขนาด
2.AutoLISP เขียนระยะขอบเขตที่ดิน
3.AutoLISP เขียนหลักโฉนด

พัฒนาและเผยแพร่โดย ช่างกฤษ โคราช


1.Autolisp เขียนโฉนดที่ดินให้ได้ขนาด
2.AutoLISP เขียนระยะขอบเขตที่ดิน
3.AutoLISP เขียนหลักโฉนด


ดูวิธีการติดตั้งที่
http://www.lifecivil.com/index.php?topic=5579.0

----------------------------------------------------------------------------------------------
จำหน่าย AutoLISP เขียนแปลนผนัง รูปตัดผนัง
คุณสมบัติ
- เขียนแปลนผนัง/รูปตัดผนัง ใน 2 คลิ๊ก เลือก Justification top middle bottom ได้
- แยก layer ให้อัติโนมัติ
- เลือกลาย hatch ผนัง scale ตามที่ระบุได้
ราคา 250 บาท
ใช้งานได้ตลอดชีพ
คลิก

ป้ายกำกับ

.ppt (3) Asphalt Concrete (1) AutoCAD (44) AutoLISP (1) dwg (30) ebook (2) excel (7) Factor F (2) font (1) ict (1) Overlay (1) pdf (76) sketchup (6) staad pro (1) survey (1) ก.ส.ช. (7) กฎระเบียบ (5) กฎหมาย (4) กรมการปกครอง (1) กรมชลประทาน (3) กรมทรัพยากรน้ำ (1) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (1) กรมทางหลวง (8) กรมทางหลวงชนบท (8) กรมบัญชีกลาง (1) กรมยุทธโยธาทหารบก (6) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (1) กรมอนามัย (1) กรมอัยการ (1) กรมโยธาธิการ (1) กรมโยธาธิการและผังเมือง (14) กระทรวงการคลัง (1) กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง (1) กวพ.อ. (1) กสช (2) กองออกแบบ (1) กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (1) การจัดระบบบริการสาธารณะ (1) การติดตั้งท่อประปา (1) การป้องกันและบรรเทาสารธรณภัย (1) การพัสดุ (4) การศึกษาขั้นพื้นฐาน (1) การแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (1) กำหนดราคา (1) กีฑา (1) กีฬา (1) ก่อสร้าง (5) ข่าว (1) ข่าวสาร (11) ข้อหารือ (2) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (1) คณะรัฐมนตรี (1) คมนาคม (2) ครุภัณฑ์ (1) ควบคุมงาน (3) ควบคุมอาคาร (3) ความรู้ (2) ความรู้งานช่าง (12) คอมพิวเตอร์ (1) คำนวนราคากลาง (1) คู่มือ (21) คู่มือการปลูกต้นไม้ (1) คู่มือมาตรฐาน (2) ค่าก่อสร้าง (1) ค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (1) ค่าจ้างแรงงาน (1) งานก่อสร้างระบบประปา (1) งานทาง (16) งานทางสะพานและท่อเหลี่ยม (5) งานบำรุงรักษางานทาง (1) งานสะพาน (2) งานอาคาร (3) จตุรงค์ อมรรัตน์ (2) จัดสวน (1) จุลภาคย์ จุลรังษี (1) ชนบท (4) ชลประทาน (11) ช่างกุ้ง (1) ช่างถึก (1) ช่างอุ้ย (5) ซุ้ม (1) ซุ้มชุมชน (1) ฌาปนสถาน (1) ตลาด (1) ตัวอย่างผลงาน (1) ตำรา (1) ตึกแถว (6) ต้นทุน (1) ถนน (9) ถังน้ำมัน (1) ถังสูง (1) ทวีศักดิ์ สินศิลาเกตุ (1) ทางหลวง (11) ทางหลวงชบบท (1) ทางเดิน (1) ท่อ (2) ท่อเหลี่ยม (1) ท้องถิน (1) ท้องถิ่น (1) ธราเทพ ทองเบ้า (3) น้ำบาดาล (1) น้ำฝน (1) บัญชี (1) บัญชีค่าแรง (1) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (2) บันทึก (1) บำรุงทาง (1) บ้านพัก (1) ปปช. (1) ประปา (22) ประปาส่วนภูมิภาค (1) ประมาณการ (3) ประมาณราคา (5) ประสบภัย (1) ปิยะ ภูมิกระจาย (1) ป้าย (3) ผิวทาง (1) ผู้บริหารท้องถิ่น (1) ผู้สูงอายุ (1) ฝ.30 (1) ฝาย (2) พัสดุ (3) พาราแอสฟัลท์ (1) พิจิตร สุขศรี (1) ฟอนต์ (1) ฟุตซอล (1) ฟุตบอล (1) ภาคพายัพ (1) ภานุมาส คำปันนา (3) ภาษีป้าย (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (1) ภูมิทัศน์ (2) ภูมิสถาปัตยกรรม (1) มยผ. (1) มหาดไทย (2) มาตรการชะลอการสอบแข่งขัน (1) มาตรฐาน (7) มานะ ยิ่งเดช (1) ยางมะตอย (1) รถนำเที่ยว (1) ระบบประปา (16) ระบบส่งน้ำ (3) ระบบไฟฟ้า (2) ระบายน้ำ (7) ระเบียบ (3) ระเบียบพัสดุ (1) ระเบียบพัสดุท้องถิ่น (1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (1) รา (1) ราคา (2) ราคากลาง (10) ราคากลางคอมพิวเตอร์ (1) ราคากลางวัสดุก่อสร้าง (1) ราคาจ้าง (1) ราคาซื้อ (1) ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง (1) ราคาวัสดุก่อสร้าง (2) รางระบายน้ำ (2) ราชการ (1) รายการคำนวณ (2) รายงานช่าง (1) ราวกันอันตราย (1) ละเมิด (2) ลานกีฬา (2) ว2883 (1) วรรัตน์ ศิริเจริญ (5) วอลเล่ย์บอล (1) วัสดุก่อสร้าง (1) วัสดุงานไฟฟ้า (1) วิศวกร (1) วิศวกรรไฟฟ้า (1) วิศวกรโยธา (1) ศาลปกครอง (1) ศาลา (1) ศิริพงษ์ พัดชา (2) ศูนย์พิบัติภัย (1) ศูนย์เด็กเล็ก (3) สพฐ (1) สภาท้องถิ่น (1) สภาวิศวกร (1) สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (1) สอบเลื่อนระดับ (1) สะพาน (7) สำนักงบประมาณ (2) สำนักงาน (2) สำนักมาตรฐานและประเมินผล (1) สำนักออกแบบ (10) สำรวจ (1) สิ่งก่อสร้าง (2) หนังสือ (3) หนังสือคำสั่ง (1) หนังสือราชการ (5) หนังสือสั่งการ (3) หมู่บ้าน (13) หลวงชนบท (1) หลักการ (1) หลักเกณฑ์ (6) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง (9) ห้องครัว (1) ห้องน้ำ (3) อ.มนตรี เงาเดช (1) อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) อบจ. (1) อบต. (1) อปท. (3) อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (1) ออกกำลังกาย (1) ออกแบบ (64) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (1) อาคาร (15) อาคารถล่ม (1) อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1) อาคารพาณิชย์ (5) อาคารระบายน้ำ (2) อาคารเรียน (1) อาารอเนกประสงค์ (1) อำนาจหน้าที่ของเทศบาล (1) อ่างเก็บ (1) เขียน (22) เขียนแบบ (73) เขื่อนดินขนาดเล็ก (1) เครื่องจักร (1) เงื่อนไขการสอบคัดเลือกของข้าราชการ (1) เซปักตะกร้อ (1) เทนนิส (1) เทศบาล (1) เมรุ (1) เลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1) เอกพล ตะนะดี (3) เอกสารสรุปแหล่งวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น (1) แบบก่อสร้าง (17) แบบถังเก็บน้ำฝน (1) แบบบอร์ดประชาสัมพันธ์ (1) แบบบ้าน (43) แบบฟอร์ม (1) แบบมาตรฐาน (67) แบบหอพัก (1) แบบห้องพัก (5) แบบแปลน (120) แปลงนา (1) แผนที่ (1) แผนพัฒนาสามปี (1) แผ่นดินไหว (5) โกดัง (1) โฉนดที่ดิน (1) โปรแกรม (6) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (10) โปรแกรมแต่งรูป (1) โรงฆ่าสัตว์ (1) โรงฆ่าสุกร (1) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ (1) โรงจอดรถ (3) โรงสูบ (1) โรงแปลรูปขนาดเล็ก (3) โรงแปลรูปโคกระบือ (3) ไพรัตน์ ธนันชัย (24) ไฟฟ้า (3) ไฟล์ตัวอย่าง (1) ไฟสัญญาณจราจร (2)