เว็บบอร์ดโยธาไทย

โครงการอบรม ของ มทร.ล้านนา ร่วมกับ โยธาไทยเทรนนิ่ง

 • 27-29 ส.ค.57 แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร อุบลราชธานี
 • 1-5 ก.ย.57 การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (ระดับสูง) หาดใหญ่
 • 1-5 ก.ย.57 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแแกรม NEO ของ ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก อุดรธานี
 • 10-12 ก.ย.57 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบและเขียนแบบทาง (Road Pack) อุบลราชธานี
 • 8-12 ก.ย.57 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน) เพชรบูรณ์
 • 17-19 ก.ย. 57 แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร ขอนแก่น
 • 22-26 ก.ย.57 เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • 22-26 ก.ย.57 การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe 4D อุบลราชธานี
 • ยางมะตอยผสมเสร็จ ยางมะตอยสำเร็จรูปโยธาพรีมิกซ์

  โยธาไทย

  วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

  คู่มือการปลูกต้นไม้ ในเขตทางหลวง

  คู่มือการปลูกต้นไม้ ในเขตทางหลวง 

  โดย สำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง กรมทางหลวง เป็นคู่มือการปลูกต้นไม้ในเขตทางหลวง ความเหมาะสมเรื่องระยะ ความปลอดภัย การพิจารณาในการเลือกประเภทต้นไม้ที่เหมาะสม ข้อแนะนำและแนวคิดในการเลือกต้นไม้ รายชื่อต้นไม่ที่แนะนำ ตัวอย่างการออกแบบภูมิทัศน์

  เอกสารไฟล์ pdf  (ZIP) จำนวน 75 หน้า ขนาดไฟล์ 43 Mb
  ดูไฟล์ภาพใน Facebook

  คู่มือประกอบการปฏิบัติงาน "การควบคุมงานก่อสร้าง" โดยกรมยุทธโยธาทหารบก

  คู่มือประกอบการปฏิบัติงาน "การควบคุมงานก่อสร้าง" โดยกรมยุทธโยธาทหารบก

  เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง ที่รวบรวมความรู้เรื่องการควบคุมงานก่อสร้างประกอบด้วย

  • หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง
  • แนวทางปฏิบัติในการควบคุมงานก่อสร้าง
  • การปฏิบัติของประธานกรรมการตรวจการจ้าง
  • การดำเนินการด้านเอกสารประกอบสัญญา
  • การตรวจงานและการส่งมอบงาน
  • การตรวจรับรองสภาพงานและการแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่อง
  • กฎหมายและระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้าง
  • ขั้นตอนการตรวจสอบงานของผู้ควบคุมงาน
  ถึงแม้จะเป็นเอกสารของหน่วยงานทหาร แต่ เพื่อนช่างส่วนราชการอื่น สามารถปประยุกต์ความรู้ไปใช้กับหน่วยงานท่านได้ครับ

  เอกสารไฟล์ pdf จำนวน 218 หน้า ขนาดไฟล์ 37.9 Mb  รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2555

  รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2555

  รวบรวมโดยสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
  ท่านอาจารย์สินิทธ์ บุญสิทธิ์ ได้มอบให้โยธาไทย เพื่อเผยแพร่ให้กับเพื่อนช่าง โยธาไทยจึงได้นำมาแสกนเป็นไฟล์ pdf เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์โยธาไทย

  เอกสารไฟล์ pdf  หนา 173 หน้า ขนาดไฟล์ 47  Mb
  Download รวมข้อหารือ ปี ก่อนหน้า ทั้งหมด

  รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร ปี 2552

  รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร ปี 2552 

  กรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นว่า การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือการตอบข้อหารือของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไปจะเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือส่วนราชการ
  ตลอดจนผู้ใช้กฎหมายโดยทั่วไปได้ จึงดำเนินการรวบรวมข้อหารือออกเผยแพร่

  รวมรวบโดย สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th

  เอกสารไฟล์ pdf หนา 508 หน้า ขนาดไฟล์ 30 MB

  ดู / Download รวมข้อหารือทั้งหมด

  วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

  คู่มือพืชพันธุ์ที่ใช้ในงาน "ภูมิทัศน์ทางหลวง"

  คู่มือพืชพันธุ์ที่ใช้ในงาน "ภูมิทัศน์ทางหลวง"

  สำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง กรมทางหลวง ได้จัดทำหนังสือ คู่มือพืชพันธุ์ที่ใช้ในงาน "ภูมิทัศน์ทางหลวง" ขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสำหรับงานภูมิทัศน์ในท้องถิ่น รวมถึงประโยชน์สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจด้านพันธุ์ไม้ที่สามารถปลูกได้ในประเทศไทย

  ที่มาข้อมูล เว็บไซต์ กรมทางหลวง


  เอกสารไฟล์ PDF (zip) ประมาณ 80 หน้า ขนาดไฟล์ 40.3 Mb  วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

  คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ฉบับประชาชน

  คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ฉบับประชาชน

  กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำคู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและ การก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวฉบับประชาชนขึ้น เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผ่นดินไหวแก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนเป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการก่อสร้างอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ ที่จะต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้

  จัดทำโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
  ปีที่จัดทำ 2554
  เอกสารไฟล์ pdf จำนวน ขนาดไฟล์ประมาณ 10 mb

  วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

  แบบมาตรฐานงานทาง พ.ศ. 2556 กรมทางหลวงชนบท

  แบบมาตรฐานงานทาง พ.ศ. 2556 กรมทางหลวงชนบท

                   แบบมาตรฐานงานทาง ฉบับเมษายน ๒๕๕๖ จัดทำโดยสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท โดยการปรับปรุงและเพิ่มเติมแบบมาตรฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้เป็นแบบมาตรฐานที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สำหรับนำไปใช้ประกอบการออกแบบ อย่างไรก็ตามแบบมาตรฐานที่ได้จัดทำไว้นี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกเงื่อนไขและทุกสภาพพื้นที่ ดังนั้นผู้ออกแบบสามารถเพิ่มเติม หรือปรับปรุง หรือออกแบบใหม่ ให้เหมาะสมกับงานออกแบบของแต่ละโครงการในพื้นที่ต่างๆได้ แต่ต้องให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ยกเว้น งานป้ายจราจร และงานเครื่องหมายจราจรเป็นมาตรฐานบังคับ ให้ใช้ตามแบบมาตรฐานกำหนด

  แบบมาตรฐานงานทาง ประกอบด้วย ๗ หมวด โดยมี

  • หมวดทั่วไป 
  • หมวดงานทาง 
  • หมวดงานเครื่องหมายจราจร 
  • หมวดงานระบบระบายน้ำ 
  • หมวดงานป้องกันการกัดเซาะ 
  • หมวดงานไฟฟ้า 
  • หมวดงานภูมิทัศน์ถนน


  เอกสารไฟล์ pdf จำนวน 180 หน้า ขนาดไฟล์ 41 MB 

  วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

  แบบมาตรฐานงานสะพาน พ.ศ.2556 กรมทางหลวงชนบท

  แบบมาตรฐานงานสะพาน พ.ศ.2556 กรมทางหลวงชนบท

  แบบมาตรฐานงานทางและงานสะพาน ฉบับเมษายน ๒๕๕๖ นี้ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบทได้จัดทำ โดยการปรับปรุงและเพิ่มเติมแบบมาตรฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้เป็นแบบมาตรฐานที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสำหรับนำไปใช้ประกอบการออกแบบ อย่างไรก็ตามแบบมาตรฐาน ที่ได้จัดทำไว้นี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกเงื่อนไขและทุกสภาพพื้นที่ ดังนั้นผู้ออกแบบสามารถเพิ่มเติม หรือปรับปรุง หรือออกแบบใหม่ให้เหมาะสมกับงานออกแบบของแต่ละโครงการในพื้นที่ต่างๆได้ แต่ต้องให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ยกเว้น งานป้ายจราจร และงานเครื่องหมายจราจรเป็นมาตรฐานบังคับ ให้ใช้ตามแบบมาตรฐานกำหนด

  แบบมาตรฐานงานสะพาน ประกอบด้วย

  • แบบสะพานที่มีความยาวช่วง ๕ - ๑๕ เมตร 
  • แบบสะพานช่วงเดียวยาว ๒๐ เมตร
  • แบบขยายความกว้างสะพาน 
  • แบบสะพานปากผาย 
  • แบบสะพานลอยคนเดินข้าม 
  • แบบอุโมงค์คนเดินลอดถนน และ
  • แบบอาคาร ส่วนประกอบอื่นๆ

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมทางหลวงชนบท ห้ามลอกเลียนหรือทำซ้ำ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
  ของหนังสือเล่มนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดทำ

  เอกสารไฟล์ pdf จำนวน 161 หน้า ขนาดไฟล์ ประมาณ 52 Mb


  ป้ายกำกับ

  .ppt (3) AutoCAD (38) dwg (30) excel (7) Factor F (2) font (1) pdf (70) sketchup (3) staad pro (1) ก.ส.ช. (7) กฎหมาย (1) กรมการปกครอง (1) กรมชลประทาน (2) กรมทางหลวง (4) กรมทางหลวงชนบท (6) กรมยุทธโยธาทหารบก (6) กรมอนามัย (1) กรมโยธาธิการ (1) กรมโยธาธิการและผังเมือง (8) กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง (1) กสช (2) กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (1) การศึกษาขั้นพื้นฐาน (1) กีฑา (1) กีฬา (1) ครุภัณฑ์ (1) ควบคุมงาน (3) ควบคุมอาคาร (3) ความรู้งานช่าง (6) คู่มือ (13) คู่มือการปลูกต้นไม้ (1) งานทาง (12) งานทางสะพานและท่อเหลี่ยม (5) งานอาคาร (2) จตุรงค์ อมรรัตน์ (2) จุลภาคย์ จุลรังษี (1) ชนบท (4) ชลประทาน (11) ช่างถึก (1) ช่างอุ้ย (3) ซุ้ม (1) ซุ้มชุมชน (1) ตลาด (1) ตัวอย่างผลงาน (1) ตึกแถว (6) ถนน (8) ถังน้ำมัน (1) ถังสูง (1) ทวีศักดิ์ สินศิลาเกตุ (1) ทางหลวง (10) ทางเดิน (1) ท่อ (2) ท่อเหลี่ยม (1) ธราเทพ ทองเบ้า (3) น้ำฝน (1) บัญชี (1) บัญชีค่าแรง (1) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (2) บันทึก (1) บำรุงทาง (1) บ้านพัก (1) ประปา (21) ประปาส่วนภูมิภาค (1) ประมาณการ (3) ประมาณราคา (3) ประสบภัย (1) ปิยะ ภูมิกระจาย (1) ป้าย (1) ผู้สูงอายุ (1) ฝ.30 (1) ฝาย (1) ฟอนต์ (1) ฟุตซอล (1) ฟุตบอล (1) ภาคพายัพ (1) ภานุมาส คำปันนา (3) ภูมิทัศน์ (2) มาตรฐาน (7) มานะ ยิ่งเดช (1) ระบบประปา (16) ระบบส่งน้ำ (3) ระบบไฟฟ้า (1) ระบายน้ำ (7) รา (1) ราคา (2) ราคากลาง (2) รางระบายน้ำ (2) ราชการ (1) รายการคำนวณ (2) ลานกีฬา (2) วรรัตน์ ศิริเจริญ (4) วอลเล่ย์บอล (1) วัสดุก่อสร้าง (1) วิศวกรรไฟฟ้า (1) ศาลา (1) ศิริพงษ์ พัดชา (2) ศูนย์เด็กเล็ก (2) สพฐ (1) สะพาน (7) สำนักงบประมาณ (2) สำนักงาน (2) สำนักออกแบบ (10) สิ่งก่อสร้าง (2) หนังสือ (2) หนังสือราชการ (1) หมู่บ้าน (13) หลักการ (1) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง (8) ห้องครัว (1) ห้องน้ำ (3) อ.มนตรี เงาเดช (1) อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (1) ออกกำลังกาย (1) ออกแบบ (64) อาคาร (13) อาคารพาณิชย์ (4) อาคารระบายน้ำ (2) อาารอเนกประสงค์ (1) อ่างเก็บ (1) เขียน (22) เขียนแบบ (71) เครื่องจักร (1) เซปักตะกร้อ (1) เทนนิส (1) เมรุ (1) เอกพล ตะนะดี (3) แบบก่อสร้าง (8) แบบบอร์ดประชาสัมพันธ์ (1) แบบบ้าน (42) แบบฟอร์ม (1) แบบมาตรฐาน (62) แบบหอพัก (1) แบบห้องพัก (5) แบบแปลน (108) แปลงนา (1) แผนที่ (1) แผ่นดินไหว (1) โกดัง (1) โปรแกรม (4) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (9) โรงฆ่าสัตว์ (1) โรงฆ่าสุกร (1) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ (1) โรงจอดรถ (2) โรงสูบ (1) ไพรัตน์ ธนันชัย (24) ไฟฟ้า (1) ไฟสัญญาณจราจร (2)