เว็บบอร์ดโยธาไทย

โยธาไทย

วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

แบบอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ทรงโมเดิร์น โดยช่างอุ้ย ขอนแก่น


แบบอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ทรงโมเดิร์น โดยช่างอุ้ย ขอนแก่น 

แบบก่อสร้างอาคารพาณิชย์  2 ชั้น ทรงโมเดิร์น
ไฟล์ 2D เป็นไฟล์ CAD
ไฟล์ 3D เป็นไฟล์ SketchUp และ ไฟล์ CAD

ช่างอุ้ย ขอนแก่นส่งมาเผยแพร่ให้เพื่อนช่างครับ 
อนุญาตให้เผยแพร่หน้าเว็บโยธาไทยและ สื่อ ของโยธาไทย เท่านั้น
ห้ามนำไปจำหน่ายจ่ายแจกที่อื่น เว็บไซต์อื่น สื่ออื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากช่างอุ้ย ขอนแก่น


Download แบบแปลนอื่นๆ ของช่างอุ้ย
Download แบบแปลนจากเพื่อนช่างท่านอื่น


แบบก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยช่างกุ้ง นครสวรรค์

แบบก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยช่างกุ้ง นครสวรรค์


File CAD 2010
BOQ offic2010

เผยแพร่โดยช่างกุ้ง นครสวรรค์
ที่หน้า facebook ของช่างกุ้ง

คลิกเพื่อ Download

วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แบบซุ้มป้ายทางเข้าหมู่บ้าน โดยช่างอุ้ย ขอนแก่นแบบซุ้มป้ายทางเข้าหมู่บ้าน

แบบซุ้มป้ายทางเข้าหมู่บ้าน โครงสร้างเหล็ก
ไฟล์ 2D เป็นไฟล์ CAD
ไฟล์ 3D เป็นไฟล์ SketchUp และ ไฟล์ CAD

ช่างอุ้ย ขอนแก่นส่งมาเผยแพร่ให้เพื่อนช่างครับ 
อนุญาตให้เผยแพร่หน้าเว็บโยธาไทยและ สื่อ ของโยธาไทย เท่านั้น
ห้ามนำไปจำหน่ายจ่ายแจกที่อื่น เว็บไซต์อื่น สื่ออื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากช่างอุ้ย ขอนแก่น


Download แบบแปลนอื่นๆ ของช่างอุ้ย
Download แบบแปลนจากเพื่อนช่างท่านอื่น


วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

คู่มือการปลูกต้นไม้ ในเขตทางหลวง

คู่มือการปลูกต้นไม้ ในเขตทางหลวง 

โดย สำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง กรมทางหลวง เป็นคู่มือการปลูกต้นไม้ในเขตทางหลวง ความเหมาะสมเรื่องระยะ ความปลอดภัย การพิจารณาในการเลือกประเภทต้นไม้ที่เหมาะสม ข้อแนะนำและแนวคิดในการเลือกต้นไม้ รายชื่อต้นไม่ที่แนะนำ ตัวอย่างการออกแบบภูมิทัศน์

เอกสารไฟล์ pdf  (ZIP) จำนวน 75 หน้า ขนาดไฟล์ 43 Mb
ดูไฟล์ภาพใน Facebook

คู่มือประกอบการปฏิบัติงาน "การควบคุมงานก่อสร้าง" โดยกรมยุทธโยธาทหารบก

คู่มือประกอบการปฏิบัติงาน "การควบคุมงานก่อสร้าง" โดยกรมยุทธโยธาทหารบก

เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง ที่รวบรวมความรู้เรื่องการควบคุมงานก่อสร้างประกอบด้วย

  • หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง
  • แนวทางปฏิบัติในการควบคุมงานก่อสร้าง
  • การปฏิบัติของประธานกรรมการตรวจการจ้าง
  • การดำเนินการด้านเอกสารประกอบสัญญา
  • การตรวจงานและการส่งมอบงาน
  • การตรวจรับรองสภาพงานและการแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่อง
  • กฎหมายและระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้าง
  • ขั้นตอนการตรวจสอบงานของผู้ควบคุมงาน
ถึงแม้จะเป็นเอกสารของหน่วยงานทหาร แต่ เพื่อนช่างส่วนราชการอื่น สามารถปประยุกต์ความรู้ไปใช้กับหน่วยงานท่านได้ครับ

เอกสารไฟล์ pdf จำนวน 218 หน้า ขนาดไฟล์ 37.9 Mbรวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2555

รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2555

รวบรวมโดยสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
ท่านอาจารย์สินิทธ์ บุญสิทธิ์ ได้มอบให้โยธาไทย เพื่อเผยแพร่ให้กับเพื่อนช่าง โยธาไทยจึงได้นำมาแสกนเป็นไฟล์ pdf เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์โยธาไทย

เอกสารไฟล์ pdf  หนา 173 หน้า ขนาดไฟล์ 47  Mb
Download รวมข้อหารือ ปี ก่อนหน้า ทั้งหมด

รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร ปี 2552

รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร ปี 2552 

กรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นว่า การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือการตอบข้อหารือของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไปจะเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือส่วนราชการ
ตลอดจนผู้ใช้กฎหมายโดยทั่วไปได้ จึงดำเนินการรวบรวมข้อหารือออกเผยแพร่

รวมรวบโดย สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th

เอกสารไฟล์ pdf หนา 508 หน้า ขนาดไฟล์ 30 MB

ดู / Download รวมข้อหารือทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

คู่มือพืชพันธุ์ที่ใช้ในงาน "ภูมิทัศน์ทางหลวง"

คู่มือพืชพันธุ์ที่ใช้ในงาน "ภูมิทัศน์ทางหลวง"

สำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง กรมทางหลวง ได้จัดทำหนังสือ คู่มือพืชพันธุ์ที่ใช้ในงาน "ภูมิทัศน์ทางหลวง" ขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสำหรับงานภูมิทัศน์ในท้องถิ่น รวมถึงประโยชน์สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจด้านพันธุ์ไม้ที่สามารถปลูกได้ในประเทศไทย

ที่มาข้อมูล เว็บไซต์ กรมทางหลวง


เอกสารไฟล์ PDF (zip) ประมาณ 80 หน้า ขนาดไฟล์ 40.3 Mbป้ายกำกับ

.ppt (3) AutoCAD (41) dwg (30) excel (7) Factor F (2) font (1) pdf (70) sketchup (5) staad pro (1) ก.ส.ช. (7) กฎหมาย (1) กรมการปกครอง (1) กรมชลประทาน (2) กรมทางหลวง (4) กรมทางหลวงชนบท (6) กรมยุทธโยธาทหารบก (6) กรมอนามัย (1) กรมโยธาธิการ (1) กรมโยธาธิการและผังเมือง (8) กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง (1) กสช (2) กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (1) การศึกษาขั้นพื้นฐาน (1) กีฑา (1) กีฬา (1) ครุภัณฑ์ (1) ควบคุมงาน (3) ควบคุมอาคาร (3) ความรู้งานช่าง (6) คู่มือ (13) คู่มือการปลูกต้นไม้ (1) งานทาง (12) งานทางสะพานและท่อเหลี่ยม (5) งานอาคาร (2) จตุรงค์ อมรรัตน์ (2) จุลภาคย์ จุลรังษี (1) ชนบท (4) ชลประทาน (11) ช่างกุ้ง (1) ช่างถึก (1) ช่างอุ้ย (5) ซุ้ม (1) ซุ้มชุมชน (1) ตลาด (1) ตัวอย่างผลงาน (1) ตึกแถว (6) ถนน (8) ถังน้ำมัน (1) ถังสูง (1) ทวีศักดิ์ สินศิลาเกตุ (1) ทางหลวง (10) ทางเดิน (1) ท่อ (2) ท่อเหลี่ยม (1) ธราเทพ ทองเบ้า (3) น้ำฝน (1) บัญชี (1) บัญชีค่าแรง (1) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (2) บันทึก (1) บำรุงทาง (1) บ้านพัก (1) ประปา (21) ประปาส่วนภูมิภาค (1) ประมาณการ (3) ประมาณราคา (3) ประสบภัย (1) ปิยะ ภูมิกระจาย (1) ป้าย (2) ผู้สูงอายุ (1) ฝ.30 (1) ฝาย (1) ฟอนต์ (1) ฟุตซอล (1) ฟุตบอล (1) ภาคพายัพ (1) ภานุมาส คำปันนา (3) ภูมิทัศน์ (2) มาตรฐาน (7) มานะ ยิ่งเดช (1) ระบบประปา (16) ระบบส่งน้ำ (3) ระบบไฟฟ้า (1) ระบายน้ำ (7) รา (1) ราคา (2) ราคากลาง (2) รางระบายน้ำ (2) ราชการ (1) รายการคำนวณ (2) ลานกีฬา (2) วรรัตน์ ศิริเจริญ (4) วอลเล่ย์บอล (1) วัสดุก่อสร้าง (1) วิศวกรรไฟฟ้า (1) ศาลา (1) ศิริพงษ์ พัดชา (2) ศูนย์เด็กเล็ก (2) สพฐ (1) สะพาน (7) สำนักงบประมาณ (2) สำนักงาน (2) สำนักออกแบบ (10) สิ่งก่อสร้าง (2) หนังสือ (2) หนังสือราชการ (1) หมู่บ้าน (13) หลักการ (1) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง (8) ห้องครัว (1) ห้องน้ำ (3) อ.มนตรี เงาเดช (1) อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (1) ออกกำลังกาย (1) ออกแบบ (64) อาคาร (13) อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1) อาคารพาณิชย์ (5) อาคารระบายน้ำ (2) อาารอเนกประสงค์ (1) อ่างเก็บ (1) เขียน (22) เขียนแบบ (71) เครื่องจักร (1) เซปักตะกร้อ (1) เทนนิส (1) เมรุ (1) เอกพล ตะนะดี (3) แบบก่อสร้าง (10) แบบบอร์ดประชาสัมพันธ์ (1) แบบบ้าน (43) แบบฟอร์ม (1) แบบมาตรฐาน (62) แบบหอพัก (1) แบบห้องพัก (5) แบบแปลน (110) แปลงนา (1) แผนที่ (1) แผ่นดินไหว (1) โกดัง (1) โปรแกรม (4) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (9) โรงฆ่าสัตว์ (1) โรงฆ่าสุกร (1) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ (1) โรงจอดรถ (2) โรงสูบ (1) ไพรัตน์ ธนันชัย (24) ไฟฟ้า (1) ไฟสัญญาณจราจร (2)