วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564

คู่มือเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างอาคาร

 คู่มือเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างอาคาร โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย


คู่มือการซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

 คู่มือการซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

คู่มือตรวจสอบและประเมินโครงสร้างอาคาร โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

 คู่มือตรวจสอบและประเมินโครงสร้างอาคาร โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564

มยผ. 1902-62 มาตรฐานการตรวจสอบ การประเมิน การซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเก่า

 มยผ. 1902-62 มาตรฐานการตรวจสอบ การประเมิน การซ่อมแซม และการเสริมความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างอาคารเก่าและโครงสร้างอาคารที่เสียหาย โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

- คู่มือตรวจสอบและประเมินโครงสร้างอาคาร
- คู่มือการซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร
- คู่มือเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างอาคาร
Picture


คู่มือการประมาณราคางานภูมิสถาปัตยกรรม (LANDSCAPE COST ESTIMATION HANDBOOK)

คู่มือการประมาณราคางานภูมิสถาปัตยกรรม (LANDSCAPE COST ESTIMATION HANDBOOK) จัดทำโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ จัดทำคู่ มือการประมาณราคาด้ านภูมิสถาปัตยกรรมขึ้น เพื่อช่วยให้ บุคลากรผู้ทำหน้าที่ด้านการประมาณราคารู้และเข้าใจวิธีการทำงาน การแยกชนิดวัสดุที่ใช ้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม รวมถึงวิธีการประเมิน จำนวน ปริมาณ ที่ใช้ งานของวัสดุนั้นๆ ด้วย นอกจากนี้ ยังบอกถึงแหล่งที่มาของวัสดุที่ใช้ ในงานภูมิสถาปัตยกรรม อีกด้วย

ซึ่งรายละเอียดในคู่มือ จะช่วยให้ การประมาณราคาภูมิสถาปัตยกรรมถูกต้อง ใกล้เคียงความจริงและมีแหล่งที่มาเพื่ออ้างอิงได้ ด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

กรมโยธาฯ ตอบข้อหารือ ทต.ท่าหลวง กรณีการตรวจรายการคำนวณออกแบบโครงสร้างเหล็ก

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ตอบข้อหารือเทศบาลตำบลท่าหลวง กรณีการตรวจรายการคำนวณออกแบบโครงสร้างเหล็กอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียวและการรับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

กรมโยธาฯ ตอบข้อหารือเทศบาลตำบลท่าหลวง ว่า งานก่อสร้าง ของ อปทฺ. ไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้างตามที่กฎกระทรวง ยกเว้นไว้ การที่เทศบาลจะสร้างอาคารเกินหนึ่งพันตารางเมตร ช่วงคานยาวเกิน 20 เมตร การออกแบบโครงสร้าง อยู่ในขอบเขตของวิศวกรระดับสามัญ ไม่จำเป็นต้องมีวิศวกรระดับวุฒิตรวจสอบงานออกแบบคำนวณของวิศวกรระดับสามัญ เหมือนกับกรณีการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือการยื่นแจ้งตามมาตรา 39 ทวิแบบภาคเอกชนยื่นขออนุญาตก่อสร้าง...

เอกสารประกอบการสอนวิชา Structural Steel Design เรียบเรียงโดย รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์

 เอกสารประกอบการสอนวิชา Structural Steel Design เรียบเรียงโดย รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์ และ Prof. William T. Segui ผู้แต่งต้นแบบเอกสาร

เอกสารเล่มนี้ได้เน้นที่จะใช้ศัพท์ทางสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาตามคู่มือ “ศัพท์วิทยาการวิศวกรรมโยธา” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และได้พยายามใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเหล็กมาประกอบในตัวอย่างการออกแบบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศให้มากขึ้น นอกจากนั้นแล้ว เอกสารคำสอนเล่มนี้ได้เน้นการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย(มาตรฐาน วสท.) โดยใช้ข้อกำหนดของ American Institute of Steel and Construction (AISC: ASD Specification) ซึ่งในที่นี้จะเรียกสั้น ๆ ว่า ASD Specification ซึ่งจะทำให้นักศึกษาหรือวิศวกรเข้าใจและเห็นภาพรวมของแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างเหล็กได้ชัดเจนมากขึ้น

หากท่านนำไปใช้ประโยชน์ต่อ ฝากขอให้ท่านโปรดอ้างอิงถึงผู้แต่ง รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์ และผู้แต่งต้นแบบเอกสารฯ Prof. William T. Segui ทุกครั้งที่ใช้ประโยชน์ด้วย

ที่มา : ​Sittichai Seangatith

VDO กรมโยธาตอบข้อหารือ งานออกแบบของ อปท.ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้าง

 


กรมโยธาตอบข้อหารือ งานออกแบบของ อปท. ไม่ต้องให้วุฒิวิศวกรตรวจการคำนวณของสามัญวิศวกร เพราะ อปท.ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้าง

กรมโยธาตอบข้อหารือ งานออกแบบของ อปท. ไม่ต้องให้วุฒิวิศวกรตรวจการคำนวณของสามัญวิศวกร เพราะ อปท.ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้าง
-------
สนใจอบรมราคากลางและค่า K คลิก training.yotathai.com/con-k
สนใจอบรมเขียนแบบ 3D+คิดราคา training.yotathai.com/sketchup
-------
https://yotathai.link/member <สมัครสมาชิกโยธาไทย 500/ปี
https://yotathai.link/office <ติดต่อทีมงานโยธาไทย (Line@)
https://yotathai.link/training <สมัครอบรมกับโยธาไทย
https://yotathai.link/chat <กลุ่มสนทนาใน Line(ฟรี)
https://yotathai.link/news <รับข่าวสารผ่าน Line(ฟรี)
https://yotathai.link/club <กลุ่มปรึกษาปัญหาใน FB(ฟรี)
https://yotathai.link/shop <ร้านค้าโยธาไทย
https://yotathai.link/premix <ยางมะตอยโยธาพรีมิกซ์
https://yotathai.link/civilkbu <เรียนต่อวิศวโยธา เสาร์-อาทิตย์
https://yotathai.link/lecturer <เชิญวิทยากรบรรยายการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย คุณสถาพร โภคา


ตอบคำถาม เรื่องใบอนุญาตก่อสร้าง กับ การออกเลขที่บ้าน

 
ตอบคำถาม เรื่องใบอนุญาตก่อสร้าง กับ การออกเลขที่บ้าน

บ้านสร้างเสร็จแล้ว และใบอนุญาตหมดอายุ ไปขอออกเลขที่บ้าน ไม่จำเป็นต้องไปขอต่อใบอนุญาต หรือ ขอออกใบอนุญาตใหม่ เพราะตอนสร้างได้ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแล้ว เอาใบอนุญาตที่หมดอายุไปขอออกเลขที่บ้านได้ เพราะสร้างเสร็จแล้ว เทียบเคียงกรณีสร้างบ้านก่อนพื้นที่นั้นบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร แม้มาขอออกเลขที่บ้านภายหลังตอนกฎหมายควบคุมอาคารบังคับใช้ ก็ไม่ต้องขออนุญาตย้อนหลัง เพราะ อปท.ออกใบอนุญาตย้อนหลังให้ไม่ได้
-------
สนใจอบรมราคากลางและค่า K คลิก training.yotathai.com/con-k
สนใจอบรมเขียนแบบ 3D+คิดราคา training.yotathai.com/sketchup
-------
https://yotathai.link/member <สมัครสมาชิกโยธาไทย 500/ปี
https://yotathai.link/office <ติดต่อทีมงานโยธาไทย (Line@)
https://yotathai.link/training <สมัครอบรมกับโยธาไทย
https://yotathai.link/chat <กลุ่มสนทนาใน Line(ฟรี)
https://yotathai.link/news <รับข่าวสารผ่าน Line(ฟรี)
https://yotathai.link/club <กลุ่มปรึกษาปัญหาใน FB(ฟรี)
https://yotathai.link/shop <ร้านค้าโยธาไทย
https://yotathai.link/premix <ยางมะตอยโยธาพรีมิกซ์
https://yotathai.link/civilkbu <เรียนต่อวิศวโยธา เสาร์-อาทิตย์
https://yotathai.link/lecturer <เชิญวิทยากรบรรยาย

ผู้เสนอราคา ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ ถือเป็นความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ไม่ถือเป็นสาระสำคัญ

 ผู้เสนอราคา ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ ถือเป็นความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ไม่ถือเป็นสาระสำคัญ สามารถพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้นได้ ตาม ว214 ลว.18 พ.ค. 63

ผู้เสนอราคา ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ ถือเป็นความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ไม่ถือเป็นสาระสำคัญ สามารถพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้นได้ ตาม ว214 ลว.18 พ.ค. 63
-------
สนใจอบรมราคากลางและค่า K คลิก training.yotathai.com/con-k
สนใจอบรมเขียนแบบ 3D+คิดราคา training.yotathai.com/sketchup
-------
https://yotathai.link/member <สมัครสมาชิกโยธาไทย 500/ปี
https://yotathai.link/office <ติดต่อทีมงานโยธาไทย (Line@)
https://yotathai.link/training <สมัครอบรมกับโยธาไทย
https://yotathai.link/chat <กลุ่มสนทนาใน Line(ฟรี)
https://yotathai.link/news <รับข่าวสารผ่าน Line(ฟรี)
https://yotathai.link/club <กลุ่มปรึกษาปัญหาใน FB(ฟรี)
https://yotathai.link/shop <ร้านค้าโยธาไทย
https://yotathai.link/premix <ยางมะตอยโยธาพรีมิกซ์
https://yotathai.link/civilkbu <เรียนต่อวิศวโยธา เสาร์-อาทิตย์
https://yotathai.link/lecturer <เชิญวิทยากรบรรยาย
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง โดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน

 

ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง โดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน


ความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน

 

ความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน ฉบับปีพิมพ์ 2563 โดย สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง


อาคารทางศาสนาเช่นวัด ต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือไม่

 
อาคารทางศาสนาเช่นวัด ต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือไม่

อาคารทางศาสนาเช่นวัด ต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือไม่ หลายท่านคงงง เพราะกรมโยธาฯ ให้ความเห็นต่างออกไปตามยุคสมัย สรุปให้ว่า ตอนนี้ต้องขอครับ แต่อยากให้ลองอ่าน
-------
PDF สำหรับสมาชิกรายปี> yotathai.link/34RBmsW
-------
สนใจอบรมราคากลางและค่า K คลิก training.yotathai.com/con-k
สนใจอบรมเขียนแบบ 3D+คิดราคา training.yotathai.com/sketchup
-------
https://yotathai.link/member <สมัครสมาชิกโยธาไทย 500/ปี
https://yotathai.link/office <ติดต่อทีมงานโยธาไทย (Line@)
https://yotathai.link/training <สมัครอบรมกับโยธาไทย
https://yotathai.link/chat <กลุ่มสนทนาใน Line(ฟรี)
https://yotathai.link/news <รับข่าวสารผ่าน Line(ฟรี)
https://yotathai.link/club <กลุ่มปรึกษาปัญหาใน FB(ฟรี)
https://yotathai.link/shop <ร้านค้าโยธาไทย
https://yotathai.link/premix <ยางมะตอยโยธาพรีมิกซ์
https://yotathai.link/civilkbu <เรียนต่อวิศวโยธา เสาร์-อาทิตย์
https://yotathai.link/lecturer <เชิญวิทยากรบรรยาย

 


ที่ดินติดจำนอง สามารถขออนุญาตก่อสร้างอาคารได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้รับจำนองยินยอม

 

ที่ดินติดจำนอง สามารถขออนุญาตก่อสร้างอาคารได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้รับจำนองยินยอม

ที่ดินติดจำนอง สามารถขออนุญาตก่อสร้างอาคารได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้รับจำนองยินยอม
-------
สนใจอบรมราคากลางและค่า K คลิก training.yotathai.com/con-k
สนใจอบรมเขียนแบบ 3D+คิดราคา training.yotathai.com/sketchup
-------
https://yotathai.link/member <สมัครสมาชิกโยธาไทย 500/ปี
https://yotathai.link/office <ติดต่อทีมงานโยธาไทย (Line@)
https://yotathai.link/training <สมัครอบรมกับโยธาไทย
https://yotathai.link/chat <กลุ่มสนทนาใน Line(ฟรี)
https://yotathai.link/news <รับข่าวสารผ่าน Line(ฟรี)
https://yotathai.link/club <กลุ่มปรึกษาปัญหาใน FB(ฟรี)
https://yotathai.link/shop <ร้านค้าโยธาไทย
https://yotathai.link/premix <ยางมะตอยโยธาพรีมิกซ์
https://yotathai.link/civilkbu <เรียนต่อวิศวโยธา เสาร์-อาทิตย์
https://yotathai.link/lecturer <เชิญวิทยากรบรรยาย


หนังสือ รวมกฎหมายปกครอง แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2563

 
หนังสือ รวมกฎหมายปกครอง  แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2563 โดย สำนักงานศาลปกครอง​สูงสุด


หนังสือ บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2564

 

หนังสือราคาวัสดุก่อสร้างและแรงงาน ปีงบประมาณ 2564 โดย ​กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือราคาวัสดุก่อสร้างและแรงงาน โดย กองออกแบบ สพฐ. ใช้สำหรับประมาณราคาเบื้องต้นได้ครับ แต่ การทำราคากลางงานก่อสร้างต้องสืบราคาวัสดุก่อสร้างตามเงื่อนไขที่หลักเกณฑ์ราคากลางกำหนดอีกครั้ง

หนังสือ รวมกฎหมายปกครอง ฉบับใช้สอบ แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2563

 
หนังสือ รวมกฎหมายปกครอง ฉบับใช้สอบ แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2563 โดย สำนักงานศาลปกครอง​สูงสุด


ถมดินพื้นที่ไม่ถึง 2,000 ตร.ม. แต่ถมสูงมากว่า 2 เมตร ต้องมี สย.ออกแบบ และ ภย.ความคุมงานหรือไม่


ถมดิน พื้นที่ไม่ถึง 2,000 ตร.ม. แต่สูงกว่า 2 เมตร ไม่เข้าตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 14 และ ข้อ 15 เพราะ ไม่เข้าทั้งสองเงื่อนไข ไม่ต้องมีวิศวกรออกแบบและคุมงาน แต่การถมดินต้องปฏิบัติตามข้อ 16 ด้วย

ถมดิน พื้นที่ไม่ถึง 2,000 ตร.ม. แต่สูงกว่า 2 เมตร ไม่เข้าตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 14 และ ข้อ 15 เพราะ ไม่เข้าทั้งสองเงื่อนไข ไม่ต้องมีวิศวกรออกแบบและคุมงาน แต่การถมดินต้องปฏิบัติตามข้อ 16 ด้วย
--------
Download เอกสาร สำหรับสมาชิกรายปี https://yotathai.link/3l3s9EU
-------
สนใจอบรมราคากลางและค่า K คลิก training.yotathai.com/con-k
สนใจอบรมเขียนแบบ 3D+คิดราคา training.yotathai.com/sketchup
-------
https://yotathai.link/member <สมัครสมาชิกโยธาไทย 500/ปี
https://yotathai.link/office <ติดต่อทีมงานโยธาไทย (Line@)
https://yotathai.link/training <สมัครอบรมกับโยธาไทย
https://yotathai.link/chat <กลุ่มสนทนาใน Line(ฟรี)
https://yotathai.link/news <รับข่าวสารผ่าน Line(ฟรี)
https://yotathai.link/club <กลุ่มปรึกษาปัญหาใน FB(ฟรี)
https://yotathai.link/shop <ร้านค้าโยธาไทย
https://yotathai.link/premix <ยางมะตอยโยธาพรีมิกซ์
https://yotathai.link/civilkbu <เรียนต่อวิศวโยธา เสาร์-อาทิตย์
https://yotathai.link/lecturer <เชิญวิทยากรบรรยายพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562


 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 โดย ​กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย


ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 52 หน้า ขนาด 6 MB

ป้ายกำกับ

3d (1) ก.เกษตร (1) กฎกระทรวง (1) กฎระเบียบ (1) กฎหมาย (20) กฎหมายปกครอง (2) กรมการทหารช่าง (1) กรมการปกครอง (1) กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม (1) กรมชลประทาน (58) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (1) กรมทรัพยากรน้ำ (25) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล (1) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (8) กรมทางหลวง (84) กรมทางหลวงชนบท (57) กรมธนารักษ์ (3) กรมธุรกิจพลังงาน (1) กรมบัญชีกลาง (1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1) กรมยุทธโยธาทหารบก (8) กรมโยธาธิการ (3) กรมโยธาธิการและผังเมือง (54) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (6) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (3) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (1) กรมอนามัย (1) กรมอัยการ (1) กรมอุทยานแหล่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2) กรมอู่ทหารเรือ (1) กรรมการค่าจ้าง (1) กรรมาธิการ (1) กระทรวงการคลัง (1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1) กระทรวงพลังงาน (8) กระทรวงมหาดไทย (2) กระทรวงสาธารณสุข (1) กลุ่มเผยแพร่ข้อมูล (1) กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร (2) กวพ.อ. (1) ก.ส.ช. (2) กองแบบแผน (1) กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (3) กองอนุญาตก่อสร้าง (1) กองออกแบบ (4) ก่อสร้าง (32) ก่อสร้างสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (1) ก่อสร้างอุโมงค์ (1) กัดเซาะชายฝั่ง (1) การก่อสร้าง (47) การก่อสร้างถนน (1) การกัดเซาะ (1) การกําหนดสัดส่วน (2) การกีฬาแห่งประเทศไทย (1) การเก็บข้อมูล (1) การเกิดอุบัติเหตุ (1) การแก้ไขผังเมือง (1) การไกล่เกลี่ย (1) การขออนุญาต (8) การขุด (1) การขุดดิน (3) การขุดลอกคลอง (5) การเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (1) การเขียนแบบ (7) การเขียนหนังสือราชการ (1) การควบคุม (17) การควบคุมงาน (4) การคำนวณแรงระเบิด (1) การเคลื่อนตัวของอาคาร (1) การจราจร (4) การจัดการแหล่งน้ำ (1) การใช้ที่ราชพัสดุ (1) การซ่อมแซม (9) การเซ็น (1) การดูแลรักษา (2) การเดินสาย (2) การตรวจการจ้างงานก่อสร้าง (1) การตรวจงาน (1) การตรวจประเมิน (1) การตรวจสอบ (23) การตรวจสอบอาคาร (3) การติดตั้งท่อประปา (1) การเติมน้ำใต้ดิน (2) การถอดแบบหล่อ (1) การถ่ายโอนถนน (1) การถ่ายโอนภารกิจ (1) การทดสอบ (8) การทรุดตัว (1) การเทคอนกรีต (3) การเทและอัดแน่น (2) การบ่ม (2) การบริหารกิจการบ้านเมือง (1) การบริหารสัญญา (1) การปฏิบัติงาน (28) การประเมินราคา (1) การประเมินสภาพทางหลวงท้องถิ่น (1) การประยุกต์ใช้งาน (2) การป้องกันและบรรเทาสารธรณภัย (1) การปูผิว (1) การปูผิวแบบเว้นร่องระบายน้ำ (1) การผลิต (4) การผังเมือง (4) การพังทลาย (2) การพัสดุ (3) การไฟฟ้านครหลวง (2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (4) การเยิ้มน้ำ (1) การรถไฟแห่งประเทศไทย (1) การรับน้ำหนัก (3) การเลือกเครื่องสูบน้ํา (2) การเลือกชนิด (1) การเลือกรูปแบบและขนาด (1) การวัดความกว้าง (1) การวิเคราะห์ (5) การสร้างบ้าน (1) การสวมท่อ (1) การสำรวจ (16) การเสริมเหล็ก (2) การหมุนเวียน (1) การหล่อแท่งคอนกรีตรูปคาน (1) การหล่อแท่งคอนกรีตรูปลูกบาศก์ (1) การออกกแบบ (1) การออกแบบ (64) การออกใบอนุญาต (1) การอุดซ่อมโพรง (2) กำแพงดินเสริมกำลัง (1) กำหนดราคา (1) กีฑา (1) กีฬา (1) เกาะกลางถนน (2) แก้ไขปัญหา (8) โกดัง (1) ขนาด (2) ขยายทางหลวง (1) ข้อกำหนด (3) ขอความเป็นธรรม (1) ข้อแนะนำ (20) ข้อบังคับ (2) ข้อพิพาท (1) ข้อสั่งการ (1) ข้อหารือ (9) ขออนุญาตก่อสร้าง (2) ขั้นตอน (3) ขาดแคลนน้ำ (1) ข้ามแม่น้ำหรือถนน (1) ขายทอดตลาด (1) ข่าว (1) ข่าวสาร (10) ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ (1) ขึ้นทะเบียน (1) ขุดลอก (1) เขตโบราณสถาน (1) เขตเสี่ยงภัย (6) เข็มพืดเหล็กกล้า (1) เขียน (16) เขียนแบบ (55) เขื่อน (7) เขื่อนขนาดเล็ก (2) เขื่อนดิน (1) เขื่อนดินขนาดเล็ก (1) แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) (1) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (1) คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) (1) คณะรัฐมนตรี (1) คดีปกครอง (13) คดีพิพาท (3) คดีละเมิด (1) คบเด็กสร้างบ้าน (1) คมนาคม (2) คลองระบายน้ำ (1) ควบคุมการจราจร (1) ควบคุมงาน (12) ควบคุมอาคาร (13) ความต้านทานไฟฟ้า (1) ความปลอดภัย (17) ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (3) ความฝืด (1) ความรู้ (24) ความรู้งานช่าง (14) ความเสี่ยง (2) ความเสียหาย (1) ความหนา (1) คอนกรีต (50) คอนกรีตเสริมเหล็ก (5) คอนกรีตอัดแรง (1) คอมพิวเตอร์ (1) คันทางและผิวทาง (1) ค่าก่อสร้าง (1) ค่าจ้างแรงงาน (2) คาน (1) ค่าแรงงาน (1) คำถาม-ตอบ (1) คำนวณ (3) คำนวนราคากลาง (1) ค้ำยันงานคอนกรีต (1) คำวินิจฉัย (4) คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด (2) คู่มือ (208) คู่มือการติดตั้ง (1) คู่มือการปลูกต้นไม้ (1) คู่มือการออกแบบ (17) คู่มือเกณฑ์กำหนดการออกแบบ (1) คู่มือประจำบ้าน (1) คู่มือมาตรฐาน (15) เครื่องกล (1) เครื่องจักร (2) เครื่องจักรกล (3) เครื่องใช้ไฟฟ้า (1) เครื่องต้นกำลัง (1) เครื่องทุ่นแรง (1) เครื่องปรับอากาศ (2) เครื่องพ่นยางแอสฟัลต์ (1) เครื่องมือ (2) เครื่องหมายจราจร (2) โครงการวิจัย (1) โครงการอนุรักษ์ (2) โครงสร้าง (18) โครงสร้างโกดัง (2) โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (2) โครงสร้างโครงสร้างใต้ดิน (1) โครงสร้างถนนลาดยาง (1) โครงสร้างทางรถไฟ (2) โครงสร้างรูปพรรณ (5) โครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป (2) โครงสร้างสะพาน (2) โครงสร้างเสา (1) โครงสร้างเหล็ก (7) โครงสร้างอาคาร (3) โครงสร้างอาคารเก่า (1) งวดงาน (1) งานก่อ (1) งานก่อสร้าง (16) งานขุดซ่อมผิวทาง (1) งานฉาบ (4) งานฐานราก (1) งานดิน (9) งานทาง (27) งานทางสะพานและท่อเหลี่ยม (4) งานบำรุงรักษางานทาง (6) งานผิวทาง (11) งานไม้ (1) งานโยธา (1) งานระบายน้ำ (1) งานวัด (1) งานสะพาน (3) งานสะพานและท่อเหลี่ยม (1) งานสี (1) งานหิน (1) งานเหล็กเสริมคอนกรีต (2) งานออก (1) จำหน่าย (1) โฉนดที่ดิน (1) ชนบท (4) ชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง (1) ชลประทาน (11) ชลประทานขนาดกลาง (1) ชลประทานขนาดเล็ก (2) ชั้นดิน (1) ชั้นทรายรองถนนคอนกรีต (1) ชั้นทางของถนนคอนกรีต (2) ช่างอ่าง ธราเทพ ทองเบ้า (8) ช่างอุ้ย (5) ซ่อมบำรุง (6) ซุ้ม (1) ซุ้มชุมชน (1) เซปักตะกร้อ (1) ฐานข้อมูล (1) ฐานรากเขื่อน (1) ด่วนที่สุด (1) ดัดแปลง (3) ดำเนินคดี (1) ดินซีเมนต์ (3) ดินถล่ม (2) ดูแลบ้าน (1) โดยกรมที่ดินม แก้ไขปัญหา (1) ต้นทุน (1) ต้นแบบ (1) ต้นไม้เกาะกลางถนน (1) ตรวจวัด (2) ตลาด (1) ต่อเติมบ้าน (5) ตอบข้อหารือ (6) ตอบคำถาม (1) ตัวเลข (1) ตัวอย่างผลงาน (1) ตัวอักษร (1) ตำรา (1) ติดตั้ง (12) ติดตามงาน (1) ตีเส้นห้ามแซง (1) ตึกแถว (4) ตุ้มน้ำหนักกระแทก (1) แตกร้าว (1) ถนน (16) ถนนซอยตัน (1) ถนนดินซีเมนต์ (1) ถนนทรุดตัว (1) ถนนราดยาง (2) ถนนลาดยาง (2) ถนนเลียบคันคลอง (1) ถมดิน (7) ถังเก็บน้ำ (1) ถังน้ำมัน (1) ถังสูง (1) ถาปัตยกรรม (1) แถบสีสัญลักษณ์ (1) ทดลอง (2) ทดลองใช้ (1) ทวีศักดิ์ สินศิลาเกตุ (1) ท่อ (7) ท่อก๊าซเลียบ (1) ท้องถิ่น (10) ท่อจ่ายน้ำ (1) ท่อลอดถนน (1) ท่อเหล็ก (2) ท่อเหลี่ยม (1) ทางจักรยาน (4) ทางเชื่อม (1) ทางเดิน (3) ทางเท้า (2) ทางน้ำ (1) ทางระบายน้ำ (1) ทางลอด (1) ทางหลวง (16) ทางหลวงชบบท (1) ที่ดิน (10) ที่ดินติดจำนอง (1) ที่พักอาศัย (1) ที่อยู่อาศัย (4) เทคนิค (2) เทนนิส (1) เทศบาล (1) ธรณีวิทยา (2) ธราเทพ ทองเบ้า (2) นวกรรม (1) นายปกครอง (6) นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข (1) น้ำท่วมขัง (1) น้ำท่วมระบบประปา (1) น้ำในไร่นา (1) น้ำบาดาล (10) น้ำฝน (1) น้ำมันดีเซล (1) น้ำรั่วน้ำซึม (1) น้ำหนักบรรทุก (1) นิคมอุตสาหกรรม (1) แนวทาง (21) บดอัด (2) บรรเทาสาธารณภัย (1) บ่อกักเก็บน้ำ (1) บ่อน้ำบาดาล (3) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (1) บันทึก (1) บ้าน (13) บ้านกันเสียง (1) บ้านธรรมปกรณ์ (4) บ้านพัก (6) บ้านพักข้าราชการ (1) บ้านพักผู้สูงอายุ (1) บ้านลอยน้ำ (1) บ้านสำเร็จรูป (1) บ้านสู้ภัย (1) บ้านอยู่อาศัย (1) บำรุงทาง (3) บำรุงรักษา (19) แบบก่อสร้าง (21) แบบคานยื่น (1) แบบถังเก็บน้ำฝน (1) แบบบอร์ดประชาสัมพันธ์ (1) แบบบ้าน (27) แบบแปลน (107) แบบมาตรฐาน (69) แบบรูปรายการก่อสร้าง (1) แบบห้องพัก (3) แบบหอพัก (1) ใบอนุญาตก่อสร้าง (2) ใบอนุญาตวิศวกร (1) ใบอนุญาตสถาปนิก (1) ปฏิรูปที่ดิน (1) ป. ธรรมศลีญ์ (1) ประกันความชำรุด (1) ประปา (29) ประปาน้ำผิวดิน (1) ประปาภูเขา (2) ประปาส่วนภูมิภาค (3) ประมาณการ (2) ประมาณราคา (8) ประสบภัย (1) ประหยัดพลังงาน (1) ปรับปรุง (9) ปริมาณการแตกหัก (1) ปริมาณงาน (3) ป้องกัน (9) ป้องกันความเสียหายของเชิงลาด (1) ป้องกันตลิ่ง (7) ป้าย (2) ป้ายจราจร (4) ปิยะ ภูมิกระจาย (1) ปูนซีเมนต์ (4) แปลงทดลอง (1) แปลงนา (1) โปรแกรม (14) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (6) โป๊ะ (1) ผนังอาคาร (1) ผลกระทบจากแรงระเบิด (1) ผลเจาะ (6) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) (1) ผิวดิน (3) ผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา (2) ผู้คุมงาน (1) ผู้ตรวจสอบอาคาร (1) ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา (1) ผู้สูงอายุ (4) ผู้เสนอราคา (1) แผ่นดินไหว (9) แผนที่ (1) แผ่นพับ (5) ฝ.30 (1) ฝาย (9) ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง (1) พรบ.ขุดดินถมดิน (1) พรบ.ควบคุมอาคาร (3) พระราชบัญญัติ (1) พลังงานแสงอาทิตย์ (2) พัสดุ (3) พาราแอสฟัลท์ (1) พื้น (1) พื้นที่ใช้สอยอาคาร (1) พื้นที่รอยต่อ (1) ไพรัตน์ ธนันชัย (9) ฟอนต์ (1) ฟื้นฟู (2) ฟุตซอล (1) ฟุตบอล (1) ไฟฟ้า (14) ไฟฟ้าโซลาเซลล์ (1) ไฟฟ้าสาธารณะ (1) ไฟล์ตัวอย่าง (1) ภัยพิบัติ (2) ภาคพายัพ (1) ภาครัฐ (2) ภานุมาส คำปันนา (3) ภาษี (3) ภูมิทัศน์ (2) ภูมิสถาปัตยกรรม (1) ม.เทคโนโลยีสุรนารี (9) มยผ. (1) มอก (1) มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรม (1) มาตรฐาน (99) มาตรฐานการตรวจสอบ (3) มาตรฐานค่าใช้จ่ายเครื่องจักรกลต่อชั่วโมง (1) มาตรฐานวัสดุ (1) มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน (1) มาตรวัดน้ำ (1) มานะ ยิ่งเดช (1) มิเตอร์ไฟฟ้า (1) มีส่วนได้เสีย (1) เมรุ (1) เมืองโบราณศรีมโหสถ (1) ไม่ต้องเติมน้ำ (1) ไม้พื้น (1) ยางธรรมชาติ (1) ยางมะตอย (1) ยานพาหนะ (1) รถขุด (2) รถนำเที่ยว (1) รถปั้นจั่น (1) รหัสงาน (1) ร้องทุกข์ (1) รอยต่อเหล็กในงาน (3) รอยแตก (1) รอยร้าว (3) ระบบควบคุมคุณภาพ (4) ระบบเคเบิลใต้ดิน (1) ระบบโครงข้อแข็ง (1) ระบบโครงถัก (2) ระบบท่อจ่ายน้ำและมาตรวัดน้ำ (1) ระบบท่อส่งน้ำ (1) ระบบนิเวศ (2) ระบบประปา (24) ระบบเปียก (1) ระบบไฟฟ้า (4) ระบบส่งน้ำ (4) ระบบสายดิน (1) ระบบสุขาภิบาล (1) ระบบแห้ง (1) ระบบ Bolt Connection (1) ระบายน้ำ (8) ระเบียบ (1) ระเบียบพัสดุ (1) ระเบียบพัสดุท้องถิ่น (1) รักษาความสงบ (1) รับรอง (3) ราคากลาง (8) ราคากลางคอมพิวเตอร์ (1) ราคากลางวัสดุก่อสร้าง (2) ราคาจ้าง (1) ราคาซื้อ (1) ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง (1) ราคาวัสดุก่อสร้าง (4) รางรถไฟ (1) รางระบายน้ำ (2) ราชการ (2) ราชพัสดุ (2) รายการคำนวณ (5) รายงานช่าง (1) รายงานผลการก่อสร้าง (2) ราวกันตกในอาคารจอดรถ (1) ราวกันอันตราย (1) รีดร้อน (1) รื้อถอน (3) รุกล้ำ (1) รูปพรรณ (2) เรือขุดลอก (1) แรงดันลม (1) โรงฆ่าสัตว์ (2) โรงฆ่าสุกร (1) โรงงาน (4) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ (1) โรงงานระบบสำเร็จรูป (1) โรงจอดรถ (6) โรงแปลรูปขนาดเล็ก (3) โรงแปลรูปโคกระบือ (3) โรงมหรสพ (1) โรงสูบ (1) ลดความเสียหาย (1) ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี (1) ละเมิด (3) ละเลยต่อหน้าที่ (1) ลักษณะ (1) ลาดเชิงเขา (2) ลานกีฬา (2) เลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) ว1185 (1) ว214 (1) ว2883 (1) วรรัตน์ ศิริเจริญ (5) วอลเล่ย์บอล (1) วัด (1) วัสดุก่อสร้าง (17) วัสดุงานไฟฟ้า (1) วัสดุชั้นทาง (1) วัสดุด้านวิศวกรรม (2) วัสดุตกแต่งปิดผิว (1) วัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง (1) วัสดุมวลรวม ​ (2) วัสดุมวลรวมผสมเย็น (1) วัสดุรองพื้น (1) วัสดุไหล่ทาง (1) วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (1) วางบนดินบดอัด (1) วางผังชุมชน (1) วิเคราะห์หน่วยแรง (1) วิธีการระดับ (1) วิธีดู (1) วิธีพลศาสตร์ (1) วิธีหน่วยแรงใช้งาน (1) วิศวกร (2) วิศวกรโยธา (1) วิศวกรรไฟฟ้า (1) วิศวกรรม (14) วิศวกรรมจราจร (1) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (3) ศาลปกครอง (11) ศาสนา (1) ศิริพงษ์ พัดชา (5) ศูนย์เด็กเล็ก (3) ศูนย์พิบัติภัย (1) ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย (1) สถานบริการสุขภาพ (4) สถานศึกษา (1) สถานสงเคราะห์คนชรา (4) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (1) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (1) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยม (1) สถาปัตยกรรม (1) สนามแข่งขัน (1) สพฐ (1) สภาพแวดล้อม (1) สภาวิศวกร (2) สภาสถาปนิก (4) สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย (2) สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (2) สมาคมเหล็กโครงสร้างไทย (1) สมาชิก (2) สร้างรั้ว (1) สวนสาธารณะ (1) สวิทช์ทำงานด้วยแสง (1) สอบเลื่อนระดับ (1) สะพาน (11) สัญญาจ้างเหมา (1) สาธารณูปโภค (3) สาระน่ารู้ (3) สำนักการโยธา (13) สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร (7) สำนักเครื่องจักรกล (2) สำนักงาน (1) สำนักงาน ก.พ. (1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (1) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (1) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 (2) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) (1) สํานักงานศาลปกครอง (1) สำนักงานศาลปกครอง (12) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (1) สำนักบริหารจัดการน้ำ (1) สำนักประธานศาลปกครองสูงสุด (1) สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1) สำนักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง (1) สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (1) สำนักมาตรฐานและประเมินผล (1) สํานักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง (2) สำนักสำรวจและออกแบบ (1) สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ (1) สำนักออกแบบ (10) สำนักอำนวยความปลอดภัย (2) สำรวจ (8) สำหรับคนพิการ (1) สำหรับสถานศึกษาในสังกัด สอศ. (1) สิ่งก่อสร้าง (1) สิ่งปลูกสร้าง (6) สิ่งอำนวยความสะดวก (1) สึนามิ (1) สื่อสาร (1) เสริมความมั่นคงแข็งแรง (3) เสาเข็ม (4) หนังสือ (7) หนังสือราชการ (2) หนังสือสั่งการ (2) หน้าต่างและกันสาด (2) หมู่บ้าน (13) หมู่บ้านจัดสรร (1) หลวงชนบท (1) หลักการ (2) หลักเกณฑ์ (6) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง (5) หลังคา (1) หลังคาคอนกรีต (1) หลังน้ำท่วม (1) หอกระจายข่าว (1) ห้องครัว (3) ห้องน้ำ (4) หอพัก (2) หินคลุก (1) หิน ทราย (2) เหมืองแร่ (1) เหล็ก (10) เหล็กรูปพรรณ (1) เหล็กเส้น (1) แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (1) ให้แก่ อปท. (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (8) อนุรักษ์พลังงาน (3) อบจ. (1) อบต. (1) อปท. (2) อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (1) อ.มนตรี เงาเดช (1) อลูมิเนียม คู่มือการติดตั้ง (2) อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก (2) ออกกำลังกาย (1) ออกแบบ (50) ออกแบบรอยต่อ (1) ออกเลขที่บ้าน (1) อัตราการทนไฟ (1) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (1) อากรแสตมป์ (1) อาคาร (97) อาคารเขียว (1) อาคารต้นแบบ (1) อาคารถล่ม (1) อาคารพยาบาล (1) อาคารพาณิชย์ (4) อาคารระบายน้ำ (3) อาคารเรียน (2) อาคารเรือนนอน (1) อาคารโรงงาน (1) อาคารสาธารณสุข (1) อาคารสำนักงาน (1) อาคารสำเร็จรูป (2) อาคารเสียชีวิต (1) อาคารเอนกประสงค์ (1) อ่างเก็บ (1) อ่างเก็บน้ำ (4) อาารอเนกประสงค์ (1) อุทกภัย (5) อุทาหรณ์ (8) อุบัติภัย (3) อุปกรณ์กีฬา (1) อุปกรณ์งานเชื่อม (1) อุปกรณ์ต่อท่อพีวีซี (1) อุโมงค์ใต้ดิน (1) เอกสาร (18) เอกสารสรุปแหล่งวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น (1) านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ (1) ารประปาส่วนภู (1) ArchiCAD (1) AutoCAD (22) COVID (1) Demo (1) dwg (15) ebook (2) E-Book (1) excel (5) Factor F (1) font (1) ict (1) pdf (77) .ppt (3) profile builder (1) SCG (18) sketchup (8) staad pro (1) Structural (1) survey (1) Toh Rebars (1) vdo (12)