วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

คู่มือการปลูกต้นไม้ ในเขตทางหลวง

คู่มือการปลูกต้นไม้ ในเขตทางหลวง 

โดย สำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง กรมทางหลวง เป็นคู่มือการปลูกต้นไม้ในเขตทางหลวง ความเหมาะสมเรื่องระยะ ความปลอดภัย การพิจารณาในการเลือกประเภทต้นไม้ที่เหมาะสม ข้อแนะนำและแนวคิดในการเลือกต้นไม้ รายชื่อต้นไม่ที่แนะนำ ตัวอย่างการออกแบบภูมิทัศน์

เอกสารไฟล์ pdf  (ZIP) จำนวน 75 หน้า ขนาดไฟล์ 43 Mb
ดูไฟล์ภาพใน Facebook

คู่มือประกอบการปฏิบัติงาน "การควบคุมงานก่อสร้าง" โดยกรมยุทธโยธาทหารบก

คู่มือประกอบการปฏิบัติงาน "การควบคุมงานก่อสร้าง" โดยกรมยุทธโยธาทหารบก

เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง ที่รวบรวมความรู้เรื่องการควบคุมงานก่อสร้างประกอบด้วย

 • หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง
 • แนวทางปฏิบัติในการควบคุมงานก่อสร้าง
 • การปฏิบัติของประธานกรรมการตรวจการจ้าง
 • การดำเนินการด้านเอกสารประกอบสัญญา
 • การตรวจงานและการส่งมอบงาน
 • การตรวจรับรองสภาพงานและการแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่อง
 • กฎหมายและระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้าง
 • ขั้นตอนการตรวจสอบงานของผู้ควบคุมงาน
ถึงแม้จะเป็นเอกสารของหน่วยงานทหาร แต่ เพื่อนช่างส่วนราชการอื่น สามารถปประยุกต์ความรู้ไปใช้กับหน่วยงานท่านได้ครับ

เอกสารไฟล์ pdf จำนวน 218 หน้า ขนาดไฟล์ 37.9 Mbรวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2555

รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2555

รวบรวมโดยสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
ท่านอาจารย์สินิทธ์ บุญสิทธิ์ ได้มอบให้โยธาไทย เพื่อเผยแพร่ให้กับเพื่อนช่าง โยธาไทยจึงได้นำมาแสกนเป็นไฟล์ pdf เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์โยธาไทย

เอกสารไฟล์ pdf  หนา 173 หน้า ขนาดไฟล์ 47  Mb
Download รวมข้อหารือ ปี ก่อนหน้า ทั้งหมด

รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร ปี 2552

รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร ปี 2552 

กรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นว่า การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือการตอบข้อหารือของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไปจะเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือส่วนราชการ
ตลอดจนผู้ใช้กฎหมายโดยทั่วไปได้ จึงดำเนินการรวบรวมข้อหารือออกเผยแพร่

รวมรวบโดย สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th

เอกสารไฟล์ pdf หนา 508 หน้า ขนาดไฟล์ 30 MB

ดู / Download รวมข้อหารือทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

คู่มือพืชพันธุ์ที่ใช้ในงาน "ภูมิทัศน์ทางหลวง"

คู่มือพืชพันธุ์ที่ใช้ในงาน "ภูมิทัศน์ทางหลวง"

สำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง กรมทางหลวง ได้จัดทำหนังสือ คู่มือพืชพันธุ์ที่ใช้ในงาน "ภูมิทัศน์ทางหลวง" ขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสำหรับงานภูมิทัศน์ในท้องถิ่น รวมถึงประโยชน์สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจด้านพันธุ์ไม้ที่สามารถปลูกได้ในประเทศไทย

ที่มาข้อมูล เว็บไซต์ กรมทางหลวง


เอกสารไฟล์ PDF (zip) ประมาณ 80 หน้า ขนาดไฟล์ 40.3 Mbวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ฉบับประชาชน

คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ฉบับประชาชน

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำคู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและ การก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวฉบับประชาชนขึ้น เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผ่นดินไหวแก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนเป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการก่อสร้างอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ ที่จะต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้

จัดทำโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
ปีที่จัดทำ 2554
เอกสารไฟล์ pdf จำนวน ขนาดไฟล์ประมาณ 10 mb

วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แบบมาตรฐานงานทาง พ.ศ. 2556 กรมทางหลวงชนบท

แบบมาตรฐานงานทาง พ.ศ. 2556 กรมทางหลวงชนบท

                 แบบมาตรฐานงานทาง ฉบับเมษายน ๒๕๕๖ จัดทำโดยสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท โดยการปรับปรุงและเพิ่มเติมแบบมาตรฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้เป็นแบบมาตรฐานที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สำหรับนำไปใช้ประกอบการออกแบบ อย่างไรก็ตามแบบมาตรฐานที่ได้จัดทำไว้นี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกเงื่อนไขและทุกสภาพพื้นที่ ดังนั้นผู้ออกแบบสามารถเพิ่มเติม หรือปรับปรุง หรือออกแบบใหม่ ให้เหมาะสมกับงานออกแบบของแต่ละโครงการในพื้นที่ต่างๆได้ แต่ต้องให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ยกเว้น งานป้ายจราจร และงานเครื่องหมายจราจรเป็นมาตรฐานบังคับ ให้ใช้ตามแบบมาตรฐานกำหนด

แบบมาตรฐานงานทาง ประกอบด้วย ๗ หมวด โดยมี

 • หมวดทั่วไป 
 • หมวดงานทาง 
 • หมวดงานเครื่องหมายจราจร 
 • หมวดงานระบบระบายน้ำ 
 • หมวดงานป้องกันการกัดเซาะ 
 • หมวดงานไฟฟ้า 
 • หมวดงานภูมิทัศน์ถนน


เอกสารไฟล์ pdf จำนวน 180 หน้า ขนาดไฟล์ 41 MB 

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แบบมาตรฐานงานสะพาน พ.ศ.2556 กรมทางหลวงชนบท

แบบมาตรฐานงานสะพาน พ.ศ.2556 กรมทางหลวงชนบท

แบบมาตรฐานงานทางและงานสะพาน ฉบับเมษายน ๒๕๕๖ นี้ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบทได้จัดทำ โดยการปรับปรุงและเพิ่มเติมแบบมาตรฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้เป็นแบบมาตรฐานที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสำหรับนำไปใช้ประกอบการออกแบบ อย่างไรก็ตามแบบมาตรฐาน ที่ได้จัดทำไว้นี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกเงื่อนไขและทุกสภาพพื้นที่ ดังนั้นผู้ออกแบบสามารถเพิ่มเติม หรือปรับปรุง หรือออกแบบใหม่ให้เหมาะสมกับงานออกแบบของแต่ละโครงการในพื้นที่ต่างๆได้ แต่ต้องให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ยกเว้น งานป้ายจราจร และงานเครื่องหมายจราจรเป็นมาตรฐานบังคับ ให้ใช้ตามแบบมาตรฐานกำหนด

แบบมาตรฐานงานสะพาน ประกอบด้วย

 • แบบสะพานที่มีความยาวช่วง ๕ - ๑๕ เมตร 
 • แบบสะพานช่วงเดียวยาว ๒๐ เมตร
 • แบบขยายความกว้างสะพาน 
 • แบบสะพานปากผาย 
 • แบบสะพานลอยคนเดินข้าม 
 • แบบอุโมงค์คนเดินลอดถนน และ
 • แบบอาคาร ส่วนประกอบอื่นๆ

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมทางหลวงชนบท ห้ามลอกเลียนหรือทำซ้ำ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของหนังสือเล่มนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดทำ

เอกสารไฟล์ pdf จำนวน 161 หน้า ขนาดไฟล์ ประมาณ 52 Mb


ป้ายกำกับ

3d (1) กฎระเบียบ (5) กฎหมาย (4) กรมการปกครอง (1) กรมชลประทาน (3) กรมทรัพยากรน้ำ (1) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (1) กรมทางหลวง (8) กรมทางหลวงชนบท (8) กรมบัญชีกลาง (1) กรมยุทธโยธาทหารบก (6) กรมโยธาธิการ (1) กรมโยธาธิการและผังเมือง (14) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (1) กรมอนามัย (1) กรมอัยการ (1) กระทรวงการคลัง (1) กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง (1) กวพ.อ. (1) ก.ส.ช. (2) กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (1) กองออกแบบ (1) ก่อสร้าง (5) การจัดระบบบริการสาธารณะ (1) การติดตั้งท่อประปา (1) การป้องกันและบรรเทาสารธรณภัย (1) การพัสดุ (4) การศึกษาขั้นพื้นฐาน (1) การแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (1) กำหนดราคา (1) กีฑา (1) กีฬา (1) โกดัง (1) ข้อหารือ (2) ข่าว (1) ข่าวสาร (11) เขียน (22) เขียนแบบ (76) เขื่อนดินขนาดเล็ก (1) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (1) คณะรัฐมนตรี (1) คมนาคม (2) ครุภัณฑ์ (1) ควบคุมงาน (3) ควบคุมอาคาร (3) ความรู้ (2) ความรู้งานช่าง (12) คอมพิวเตอร์ (1) ค่าก่อสร้าง (1) ค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (1) ค่าจ้างแรงงาน (1) คำนวนราคากลาง (1) คู่มือ (23) คู่มือการปลูกต้นไม้ (1) คู่มือมาตรฐาน (2) เครื่องจักร (1) งานก่อสร้างระบบประปา (1) งานทาง (16) งานทางสะพานและท่อเหลี่ยม (5) งานบำรุงรักษางานทาง (1) งานสะพาน (2) งานอาคาร (3) เงื่อนไขการสอบคัดเลือกของข้าราชการ (1) จตุรงค์ อมรรัตน์ (2) จัดสวน (1) จุลภาคย์ จุลรังษี (1) โฉนดที่ดิน (1) ชนบท (4) ชลประทาน (11) ช่างกุ้ง (1) ช่างถึก (1) ช่างอุ้ย (5) ซุ้ม (1) ซุ้มชุมชน (1) เซปักตะกร้อ (1) ฌาปนสถาน (1) ต้นทุน (1) ตลาด (1) ตัวอย่างผลงาน (1) ตำรา (1) ตึกแถว (6) ถนน (9) ถังน้ำมัน (1) ถังสูง (1) ทวีศักดิ์ สินศิลาเกตุ (1) ท่อ (2) ท้องถิน (1) ท้องถิ่น (1) ท่อเหลี่ยม (1) ทางเดิน (1) ทางหลวง (11) ทางหลวงชบบท (1) เทนนิส (1) เทศบาล (1) ธราเทพ ทองเบ้า (3) น้ำบาดาล (1) น้ำฝน (1) บัญชี (1) บัญชีค่าแรง (1) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (2) บันทึก (1) บ้านธรรมปกรณ์ (5) บ้านพัก (6) บำรุงทาง (1) แบบก่อสร้าง (20) แบบถังเก็บน้ำฝน (1) แบบบอร์ดประชาสัมพันธ์ (1) แบบบ้าน (44) แบบแปลน (123) แบบฟอร์ม (1) แบบมาตรฐาน (68) แบบห้องพัก (5) แบบหอพัก (1) ปปช. (1) ประปา (22) ประปาส่วนภูมิภาค (1) ประมาณการ (3) ประมาณราคา (6) ประสบภัย (1) ป้าย (3) ปิยะ ภูมิกระจาย (1) แปลงนา (1) โปรแกรม (6) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (10) โปรแกรมแต่งรูป (1) ผิวทาง (1) ผู้บริหารท้องถิ่น (1) ผู้สูงอายุ (1) แผ่นดินไหว (5) แผนที่ (1) แผนพัฒนาสามปี (1) ฝ.30 (1) ฝาย (4) พัสดุ (3) พาราแอสฟัลท์ (1) พิจิตร สุขศรี (1) ไพรัตน์ ธนันชัย (24) ฟอนต์ (1) ฟุตซอล (1) ฟุตบอล (1) ไฟฟ้า (3) ไฟล์ตัวอย่าง (1) ไฟสัญญาณจราจร (2) ภาคพายัพ (1) ภานุมาส คำปันนา (3) ภาษีป้าย (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (1) ภูมิทัศน์ (2) ภูมิสถาปัตยกรรม (1) ม.เทคโนโลยีสุรนารี (10) มยผ. (1) มหาดไทย (2) มาตรการชะลอการสอบแข่งขัน (1) มาตรฐาน (7) มานะ ยิ่งเดช (1) เมรุ (1) ยางมะตอย (1) รถนำเที่ยว (1) ระบบประปา (16) ระบบไฟฟ้า (2) ระบบส่งน้ำ (3) ระบายน้ำ (7) ระเบียบ (3) ระเบียบพัสดุ (1) ระเบียบพัสดุท้องถิ่น (1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (1) รา (1) ราคา (2) ราคากลาง (11) ราคากลางคอมพิวเตอร์ (1) ราคากลางวัสดุก่อสร้าง (2) ราคาจ้าง (1) ราคาซื้อ (1) ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง (1) ราคาวัสดุก่อสร้าง (2) รางระบายน้ำ (2) ราชการ (1) รายการคำนวณ (2) รายงานช่าง (1) ราวกันอันตราย (1) โรงฆ่าสัตว์ (1) โรงฆ่าสุกร (1) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ (1) โรงจอดรถ (3) โรงแปลรูปขนาดเล็ก (3) โรงแปลรูปโคกระบือ (3) โรงสูบ (1) โรงอาหาร (1) ละเมิด (2) ลานกีฬา (2) เลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1) ว2883 (1) วรรัตน์ ศิริเจริญ (5) วอลเล่ย์บอล (1) วัสดุก่อสร้าง (2) วัสดุงานไฟฟ้า (1) วิศวกร (1) วิศวกรโยธา (1) วิศวกรรไฟฟ้า (1) ศาลปกครอง (1) ศาลา (1) ศิริพงษ์ พัดชา (2) ศูนย์เด็กเล็ก (3) ศูนย์พิบัติภัย (1) สถานสงเคราะห์คนชรา (5) สพฐ (1) สภาท้องถิ่น (1) สภาวิศวกร (1) สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (1) สอบเลื่อนระดับ (1) สะพาน (7) สำนักงบประมาณ (2) สำนักงาน (2) สำนักมาตรฐานและประเมินผล (1) สำนักออกแบบ (10) สำรวจ (1) สิ่งก่อสร้าง (2) หนังสือ (3) หนังสือคำสั่ง (1) หนังสือราชการ (5) หนังสือสั่งการ (3) หมู่บ้าน (13) หลวงชนบท (1) หลักการ (1) หลักเกณฑ์ (6) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง (9) ห้องครัว (1) ห้องน้ำ (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) อบจ. (1) อบต. (1) อปท. (3) อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (1) อ.มนตรี เงาเดช (1) อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก (3) ออกกำลังกาย (1) ออกแบบ (64) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (1) อาคาร (20) อาคารถล่ม (1) อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1) อาคารพยาบาล (1) อาคารพาณิชย์ (5) อาคารระบายน้ำ (2) อาคารเรียน (1) อาคารเรือนนอน (1) อาคารสำนักงาน (1) อาคารเอนกประสงค์ (1) อ่างเก็บ (1) อำนาจหน้าที่ของเทศบาล (1) อาารอเนกประสงค์ (1) เอกพล ตะนะดี (3) เอกสารสรุปแหล่งวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น (1) Asphalt Concrete (1) AutoCAD (44) AutoLISP (1) dwg (30) ebook (2) excel (7) Extension (1) Factor F (2) font (1) ict (1) Overlay (1) pdf (86) .ppt (3) profile builder (4) program (1) sketchup (10) staad pro (1) survey (1) vdo (2)