วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ราคาต้นทุนวัสดุงานไฟฟ้าแสงสว่างและราวกันอันตราย ประจำเดือน สิงหาคม 2557

ราคาต้นทุนวัสดุงานไฟฟ้าแสงสว่างและราวกันอันตราย ประจำเดือน สิงหาคม 2557 

ข้อมูลโดย สำนักมาตรฐานและประเมินผล
กรมทางทลวง
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ (งานทาง)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Download เอกสาร

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การซ่อมบ่อน้ำบาดาลโดยการสวมท่อลดขนาด

การซ่อมบ่อน้ำบาดาลโดยการสวมท่อลดขนาด

เอกสารจัดทำและเผยแพร่โดยส่วนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคการซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลที่ชำรุดให้กลับมาสามารถใช้งานได้ตามปกติ ประหยัดงบประมาณใจการเจาะบ่อน้ำบาดาลใหม่

เจ้าของ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
จำนวนหน้า : 21 หน้า
ชนิดไฟล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 2.16 mb

มยผ.1303-57 มาตรฐานการประเมินและเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

มยผ.1303-57 มาตรฐานการประเมินและเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ศึกษาและจัดทำมาตรฐานสำหรับการประเมินและการเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.1303)

เจ้าของ : กรมโยธาธิการและผังเมือง
จำนวนหน้า : 232 หน้า
ชนิดไฟล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 10 Mb 

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายงานสรุปผู้บริหารโครงการวิจัยก่อสร้างแปลงทดลองแอสฟัสต์คอนกรีตผสมยางพารา

รายงานสรุปผู้บริหารโครงการวิจัยก่อสร้างแปลงทดลองแอสฟัสต์คอนกรีตผสมยางพารา

เป็นผลการศึกษาการนำยางพาราธรรมชาติมาใช้ในงานทาง โดยการผสมยางพารากับยางมะตอยเพื่อใช้ในการราดถนนเป็น โดยกรมทางหลวงได้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษา โดยมีผลการทดลองทั้งในห้องทดสอบและแปลงทดสอบจริง

ชนิดเอกสาร PDF
ขนาดไฟล์ 3.6 MB
จำนวนหน้า 20 หน้า

วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน (นครหลวง) แบบรวมระบบผลิตอยู่ในชุดเดียวกัน

แบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน (นครหลวง) แบบรวมระบบผลิตอยู่ในชุดเดียวกัน

จัดทำโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มีทั้งแบบแปลน รายการประกอบแบบและประมาณราคาเบื้องต้น แบบนี้เคยใช้แพร่หลาย ช่วง 4-6 ปี ผ่านมา

แบบแปลนแยกเป็น แบบประปาผิวดินและประปาบาดาล
ที่ 4 ขนาด
1. ขนาดเล็ก (มีแต่แบบประปาบาดาล)
2. ขนาดกลาง
3. ขนาดใหญ่
4. ขนาดใหญ่มาก

แบบชุดนี้ ช่างโจ ผอ.กองช่าง อบต.ไสไทย กระบี่
ส่งให้ผมเมื่อหลายปีที่แล้ว ลองตรวจสอบดูยังไม่ได้ลงไว้ให้ Download เลย เอามาให้ Download เผื่อเป็นประโยชน์ครับ

Download

วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แบบก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด. ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ พร้อมประมาณราคาเบื้องต้น

แบบก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด. ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ พร้อมประมาณราคาเบื้องต้น

เป็นแบบมาตรฐานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มี อาคาร 3 ขนาด คือ

  • สถ.ศพด.1 ศูนย์เด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน
  • สถ.ศพด.2 ศูนย์เด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน
  • สถ.ศพด.3 ศูนย์เด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน
มีประมาณราคาเบื้องต้นมาให้ด้วยแล้ว แต่ ผู้มีหน้าที่กำหนาราคากลางตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ยังมีหน้าที่ต้องถอดแบบใหม่และกำหนดราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงานและ ค่าใช้จ่ายอื่นให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างราชการฉบับปัจจุบัน

เอกสารไฟล์ pdf มีทั้งแบบแยกขนาดและ รวมทุกขนาดเป็น ZIP ไฟล์

ดูความคิดเห็นเพิ่มเติม

คลิกเพื่อ Download

วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

หนังสือ หลักกฎหมายพื้นฐาน ความรับผิดทางละเมิด

หนังสือ หลักกฎหมายพื้นฐาน ความรับผิดทางละเมิด  ตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

เนื้อหาประกอบด้วย

  • ลักษณะการกระทำที่ถือเป็น "ละเมิด"
  • การกระทำละเมิด ในทางแพ่งและละเมิดในทางปกครอง
  • สิทธิเรียกค่าเสียหายของบุคคลภายนอก เมื่อเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
  • หน่วยงานของรัฐเสียหาย หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการเรียกค่าสินไหมทดแทน
  • เงื่อนไขในการฟ้องคดีละเมิดทางปกครอง
  • อื่นๆ 
จำนวนหน้า : 295 หน้า
ชนิดเอกสาร : pdf
ขนาดเอกสาร 4.3 MB
จัดทำโดย : สำนักวิจัยและวิขาการ สำนักงานศาลปกครอง

Download

ป้ายกำกับ

3d (1) กฎระเบียบ (5) กฎหมาย (4) กรมการปกครอง (1) กรมชลประทาน (3) กรมทรัพยากรน้ำ (1) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (1) กรมทางหลวง (8) กรมทางหลวงชนบท (8) กรมบัญชีกลาง (1) กรมยุทธโยธาทหารบก (6) กรมโยธาธิการ (1) กรมโยธาธิการและผังเมือง (14) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (1) กรมอนามัย (1) กรมอัยการ (1) กระทรวงการคลัง (1) กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง (1) กวพ.อ. (1) ก.ส.ช. (2) กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (1) กองออกแบบ (1) ก่อสร้าง (5) การจัดระบบบริการสาธารณะ (1) การติดตั้งท่อประปา (1) การป้องกันและบรรเทาสารธรณภัย (1) การพัสดุ (4) การศึกษาขั้นพื้นฐาน (1) การแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (1) กำหนดราคา (1) กีฑา (1) กีฬา (1) โกดัง (1) ข้อหารือ (2) ข่าว (1) ข่าวสาร (11) เขียน (22) เขียนแบบ (76) เขื่อนดินขนาดเล็ก (1) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (1) คณะรัฐมนตรี (1) คมนาคม (2) ครุภัณฑ์ (1) ควบคุมงาน (3) ควบคุมอาคาร (3) ความรู้ (2) ความรู้งานช่าง (12) คอมพิวเตอร์ (1) ค่าก่อสร้าง (1) ค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (1) ค่าจ้างแรงงาน (1) คำนวนราคากลาง (1) คู่มือ (23) คู่มือการปลูกต้นไม้ (1) คู่มือมาตรฐาน (2) เครื่องจักร (1) งานก่อสร้างระบบประปา (1) งานทาง (16) งานทางสะพานและท่อเหลี่ยม (5) งานบำรุงรักษางานทาง (1) งานสะพาน (2) งานอาคาร (3) เงื่อนไขการสอบคัดเลือกของข้าราชการ (1) จตุรงค์ อมรรัตน์ (2) จัดสวน (1) จุลภาคย์ จุลรังษี (1) โฉนดที่ดิน (1) ชนบท (4) ชลประทาน (11) ช่างกุ้ง (1) ช่างถึก (1) ช่างอุ้ย (5) ซุ้ม (1) ซุ้มชุมชน (1) เซปักตะกร้อ (1) ฌาปนสถาน (1) ต้นทุน (1) ตลาด (1) ตัวอย่างผลงาน (1) ตำรา (1) ตึกแถว (6) ถนน (9) ถังน้ำมัน (1) ถังสูง (1) ทวีศักดิ์ สินศิลาเกตุ (1) ท่อ (2) ท้องถิน (1) ท้องถิ่น (1) ท่อเหลี่ยม (1) ทางเดิน (1) ทางหลวง (11) ทางหลวงชบบท (1) เทนนิส (1) เทศบาล (1) ธราเทพ ทองเบ้า (3) น้ำบาดาล (1) น้ำฝน (1) บัญชี (1) บัญชีค่าแรง (1) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (2) บันทึก (1) บ้านธรรมปกรณ์ (5) บ้านพัก (6) บำรุงทาง (1) แบบก่อสร้าง (20) แบบถังเก็บน้ำฝน (1) แบบบอร์ดประชาสัมพันธ์ (1) แบบบ้าน (44) แบบแปลน (123) แบบฟอร์ม (1) แบบมาตรฐาน (68) แบบห้องพัก (5) แบบหอพัก (1) ปปช. (1) ประปา (22) ประปาส่วนภูมิภาค (1) ประมาณการ (3) ประมาณราคา (6) ประสบภัย (1) ป้าย (3) ปิยะ ภูมิกระจาย (1) แปลงนา (1) โปรแกรม (6) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (10) โปรแกรมแต่งรูป (1) ผิวทาง (1) ผู้บริหารท้องถิ่น (1) ผู้สูงอายุ (1) แผ่นดินไหว (5) แผนที่ (1) แผนพัฒนาสามปี (1) ฝ.30 (1) ฝาย (4) พัสดุ (3) พาราแอสฟัลท์ (1) พิจิตร สุขศรี (1) ไพรัตน์ ธนันชัย (24) ฟอนต์ (1) ฟุตซอล (1) ฟุตบอล (1) ไฟฟ้า (3) ไฟล์ตัวอย่าง (1) ไฟสัญญาณจราจร (2) ภาคพายัพ (1) ภานุมาส คำปันนา (3) ภาษีป้าย (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (1) ภูมิทัศน์ (2) ภูมิสถาปัตยกรรม (1) ม.เทคโนโลยีสุรนารี (10) มยผ. (1) มหาดไทย (2) มาตรการชะลอการสอบแข่งขัน (1) มาตรฐาน (7) มานะ ยิ่งเดช (1) เมรุ (1) ยางมะตอย (1) รถนำเที่ยว (1) ระบบประปา (16) ระบบไฟฟ้า (2) ระบบส่งน้ำ (3) ระบายน้ำ (7) ระเบียบ (3) ระเบียบพัสดุ (1) ระเบียบพัสดุท้องถิ่น (1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (1) รา (1) ราคา (2) ราคากลาง (11) ราคากลางคอมพิวเตอร์ (1) ราคากลางวัสดุก่อสร้าง (2) ราคาจ้าง (1) ราคาซื้อ (1) ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง (1) ราคาวัสดุก่อสร้าง (2) รางระบายน้ำ (2) ราชการ (1) รายการคำนวณ (2) รายงานช่าง (1) ราวกันอันตราย (1) โรงฆ่าสัตว์ (1) โรงฆ่าสุกร (1) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ (1) โรงจอดรถ (3) โรงแปลรูปขนาดเล็ก (3) โรงแปลรูปโคกระบือ (3) โรงสูบ (1) โรงอาหาร (1) ละเมิด (2) ลานกีฬา (2) เลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1) ว2883 (1) วรรัตน์ ศิริเจริญ (5) วอลเล่ย์บอล (1) วัสดุก่อสร้าง (2) วัสดุงานไฟฟ้า (1) วิศวกร (1) วิศวกรโยธา (1) วิศวกรรไฟฟ้า (1) ศาลปกครอง (1) ศาลา (1) ศิริพงษ์ พัดชา (2) ศูนย์เด็กเล็ก (3) ศูนย์พิบัติภัย (1) สถานสงเคราะห์คนชรา (5) สพฐ (1) สภาท้องถิ่น (1) สภาวิศวกร (1) สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (1) สอบเลื่อนระดับ (1) สะพาน (7) สำนักงบประมาณ (2) สำนักงาน (2) สำนักมาตรฐานและประเมินผล (1) สำนักออกแบบ (10) สำรวจ (1) สิ่งก่อสร้าง (2) หนังสือ (3) หนังสือคำสั่ง (1) หนังสือราชการ (5) หนังสือสั่งการ (3) หมู่บ้าน (13) หลวงชนบท (1) หลักการ (1) หลักเกณฑ์ (6) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง (9) ห้องครัว (1) ห้องน้ำ (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) อบจ. (1) อบต. (1) อปท. (3) อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (1) อ.มนตรี เงาเดช (1) อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก (3) ออกกำลังกาย (1) ออกแบบ (64) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (1) อาคาร (20) อาคารถล่ม (1) อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1) อาคารพยาบาล (1) อาคารพาณิชย์ (5) อาคารระบายน้ำ (2) อาคารเรียน (1) อาคารเรือนนอน (1) อาคารสำนักงาน (1) อาคารเอนกประสงค์ (1) อ่างเก็บ (1) อำนาจหน้าที่ของเทศบาล (1) อาารอเนกประสงค์ (1) เอกพล ตะนะดี (3) เอกสารสรุปแหล่งวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น (1) Asphalt Concrete (1) AutoCAD (44) AutoLISP (1) dwg (30) ebook (2) excel (7) Extension (1) Factor F (2) font (1) ict (1) Overlay (1) pdf (86) .ppt (3) profile builder (4) program (1) sketchup (10) staad pro (1) survey (1) vdo (2)