วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แบบอาคารเอนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น

แบบอาคารเอนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น
สถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์ นครราชสีมา

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ออกแบบโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf

ดูหรือดาวน์โหลดแบบทั้งหมด  คลิกที่นี่

แบบอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น

แบบอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น
สถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์ นครราชสีมา

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ออกแบบโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf

ดูหรือดาวน์โหลดแบบทั้งหมด  คลิกที่นี่

แบบอาคารพยาบาล ค.ส.ล. 1 ชั้น

แบบอาคารพยาบาล ค.ส.ล. 1 ชั้น
สถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์ นครราชสีมา

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ออกแบบโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf

ดูหรือดาวน์โหลดแบบทั้งหมด  คลิกที่นี่

แบบอาคารเรือนนอน ค.ส.ล. 1 ชั้น

แบบอาคารเรือนนอน ค.ส.ล. 1 ชั้น
สถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์ นครราชสีมา

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ออกแบบโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf

ดูหรือดาวน์โหลดแบบทั้งหมด  คลิกที่นี่

แบบโรงอาหาร ค.ส.ล. 1 ชั้น

แบบโรงอาหาร ค.ส.ล. 1 ชั้น
สถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์ นครราชสีมา

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ออกแบบโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf

ดูหรือดาวน์โหลดแบบทั้งหมด  คลิกที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แบบบ้านพักผู้สูงอายุ ค.ส.ล. 1 ชั้น (แบบ E)

แบบบ้านพักผู้สูงอายุ ค.ส.ล. 1 ชั้น (แบบ E)

แบบก่อสร้างโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf

ดูหรือดาวน์โหลดแบบทั้งหมด  คลิกที่นี่

แบบบ้านพักผู้สูงอายุ ค.ส.ล. 1 ชั้น (แบบ D)

แบบบ้านพักผู้สูงอายุ ค.ส.ล. 1 ชั้น (แบบ D)

แบบก่อสร้างโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf

ดูหรือดาวน์โหลดแบบทั้งหมด  คลิกที่นี่

แบบบ้านพักผู้สูงอายุ ค.ส.ล. 1 ชั้น (แบบ C)

แบบบ้านพักผู้สูงอายุ ค.ส.ล. 1 ชั้น (แบบ C)

แบบก่อสร้างโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf

ดูหรือดาวน์โหลดแบบทั้งหมด  คลิกที่นี่

แบบบ้านพักผู้สูงอายุ ค.ส.ล. 1 ชั้น (แบบ B)

แบบบ้านพักผู้สูงอายุ ค.ส.ล. 1 ชั้น (แบบ B)

แบบก่อสร้างโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf

ดูหรือดาวน์โหลดแบบทั้งหมด  คลิกที่นี่

แบบบ้านพักผู้สูงอายุ ค.ส.ล. 1 ชั้น (แบบ A)

แบบบ้านพักผู้สูงอายุ ค.ส.ล. 1 ชั้น (แบบ A)

แบบก่อสร้างโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf

ดูหรือดาวน์โหลดแบบทั้งหมด  คลิกที่นี่

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

องค์ความรู้ประกอบการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

องค์ความรู้ประกอบการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

สภาวิศวกรได้จัดทำและเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับสมาชิกระดับภาคีวิศวกรที่ประสงค์จะขอเลื่อนระดับใบอนุญาตได้รับทราบหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร และเป็นการพัฒนาวิชาชีพของวิศวกร

สภาวิศวกรจึงได้เผยแพร่แนวทางองค์ความรู้ประกอบการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และเอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนาเรื่อง "แนวทางองค์ความรู้ประกอบการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา" ให้สมาชิกสภาวิศวกร ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

เอกสารไฟล์ pdf
ขนาดไฟล์ 57 MB
จำนวนหน้าเอกสาร 1,027 หน้า

Download

ที่มาข้อมูล : สภาวิศวกร

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553


ใช้เป็นระเบียบปฏิบัติสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นระเบียบพัสดุ ของ อปท. ฉบับล่าสุด

เป็นไฟล์ PDF และสามารถกด Ctrl+F เพื่อค้นหา ข้อความในเอกสารได้

ดู และ Download

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

รวมข้อหารือ ตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ฉบับปี 2555รวมข้อหารือ ตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ฉบับปี 2555 
เป็นเอกสาร ข้อหารือปัญหาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
ช่วง ปี 2555-2556 เผยแพร่โดย สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมษายน 2556
มีเพื่อนช่างท่านหนึ่ง แสกน ส่งมาให้
โยธาไทย เห็นว่าเป็นเอกสารที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเพื่อนช่างท้องถิ่น
และผู้ที่ทำหน้าที่การจัดทำราคากลาง จึงขอเอามาเผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป
 
คลิกเพื่อ ดูและ Download เอกสาร

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Free Download แบบรถนำเที่ยวชุมชน โดย วรรัตน์ ศิริเจริญ (ช่างโอ๊ต)

Free Download แบบรถนำเที่ยวชุมชน โดย วรรัตน์ ศิริเจริญ (ช่างโอ๊ต)

แบบแปลนรถนำเที่ยวชุมชน มีทั้งไฟล์ CAD และ ไฟล์ SketchUP ช่างโอ๊ต วรรัตน์ ศิริเจริญ เป็นผู้เขียนและส่งมาให้เผยแพร่ครับ

คลิก เพื่อ Download

วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558

จัดทำโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดราคากลาง จัดซื้อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของภาคราชการ

Download

หนังสือการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสถาบันพระปกเกล้า เขียนโดย อ.ธีรยุทธ์ สำราญทรัพย์

หนังสือการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสถาบันพระปกเกล้า

เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์โดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า เขียนโดย อ.ธีรยุทธ์ สำราญทรัพย์

เป็นความรู้เกี่ยวกับการบริการพัสดุ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทั้งส่วนของการอธิบายหลักการปฏิบัติ และการถาม-ตอบ ปัญหา การปฏิบัติ ที่เจอบ่อยๆ

ชนิดไฟล์ pdf
ขนาดไฟล์ 10.2Mb

Download

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

คู่มือการประมาณราคางานภูมิสถาปัตยกรรม (LANDSCAPE COST ESTIMATION HANDBOOK)

คู่มือการประมาณราคางานภูมิสถาปัตยกรรม (LANDSCAPE COST ESTIMATION HANDBOOK)

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ จัดทำคู่ มือการประมาณราคาด้ านภูมิสถาปัตยกรรมขึ้น เพื่อช่ วยให้ บุคลากรผู้ทำหน้าที่ด้ านการประมาณราคารู้และเข้าใจวิธีการทำงาน การแยกชนิดวัสดุที่ใช ้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม รวมถึงวิธีการประเมิน จำนวน ปริมาณ ที่ใช้ งานของวัสดุนั้นๆ ด้ วย นอกจากนี้ ยังบอกถึงแหล่ งที่มาของวัสดุที่ใช้ ในงานภูมิสถาปัตยกรรม อีกด วย

ซึ่งรายละเอียดในคู่ มือ จะช่ วยให้ การประมาณราคาภูมิสถาปัตยกรรมถูกต ้อง ใกล้ เคียงความจริงและมีแหล่ งที่มาเพื่ออ ้างอิงได้ ด้ วย

เอกสารไฟล์ PDF  109 หน้า
ขาดไฟล์ 16.6 Mb

คลิกเพื่อ Download 

ขอขอบคุณ ช่างทัด นายสันทัด เขมะสุข ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ที่ฝากมาเผยแพร่ ให้เพื่อนๆ ครับ

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แจก AutoLISP เขียนโฉนดที่ดิน โดยช่าง กฤษ โคราช

แจก AutoLISP เขียนโฉนดที่ดิน โดยช่าง กฤษ โคราช

มีทั้งหมด รวม 3 โปรแกรม
1.AutoLISP เขียนโฉนดที่ดินให้ได้ขนาด
2.AutoLISP เขียนระยะขอบเขตที่ดิน
3.AutoLISP เขียนหลักโฉนด

พัฒนาและเผยแพร่โดย ช่างกฤษ โคราช


1.Autolisp เขียนโฉนดที่ดินให้ได้ขนาด
2.AutoLISP เขียนระยะขอบเขตที่ดิน
3.AutoLISP เขียนหลักโฉนด


ดูวิธีการติดตั้งที่
http://www.lifecivil.com/index.php?topic=5579.0

----------------------------------------------------------------------------------------------
จำหน่าย AutoLISP เขียนแปลนผนัง รูปตัดผนัง
คุณสมบัติ
- เขียนแปลนผนัง/รูปตัดผนัง ใน 2 คลิ๊ก เลือก Justification top middle bottom ได้
- แยก layer ให้อัติโนมัติ
- เลือกลาย hatch ผนัง scale ตามที่ระบุได้
ราคา 250 บาท
ใช้งานได้ตลอดชีพ
คลิก

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทยได้อาศัยอำนาจตามความข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

ว75ขอแก้ไขข้อความตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรน้ำ

ว75ขอแก้ไขข้อความตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรน้ำ

เพื่อให้การนำแบบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบประปาของกรมทรัพยากรน้ำไปใช้งานสามรถระบุหน่วยงานผู้ก่อสร้างได้ถูกต้องตามจริง กรมทรัพยากรน้ำใคร่ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโปรดมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขแบบแปลนที่จะนำไปใช้

การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากมีส่วนราชการบางแห่งได้กำหนดรายละเอียดขอบเขตงานของ (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการจะซื้อหรือจ้างซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องนำมาประกอบเป็นระบบ โดยพิจารณาเฉพาะตัวระบบว่าหากไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นมาตรฐานอื่น นอกจาก มอก. ได้

ว131 มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ

ว131 มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 

คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบมาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ เพื่อช่วยให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางในการกำหนดค่างานก่อสร้างให้สอดคล้องกับสถาณการณ์ราคาน้ำมันเชื่อเพลิงที่ปรับลดลง

วันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558

หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มาตรา 50 และมาตรา 51 ซึ่ง พรบ.ดังกล่าว ไม่ปรากฎว่าให้เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำหรืออาจจัดทำได้โดยสามารถจัดให้มีการดำเนินการโครงการประกันชีวิต แบบอุบัติเหตุ (วินาศภัย) ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

แจ้งให้ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีตามความเป็นจริง และรับรองความถูกต้อง รวมทั้งแจ้งขอลดค่ารายปี หรือขอลดภาษี ภายในเดือนกุมภาพันธ์ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามประกาศ ปปช. เรื่อง การแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554

ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามประกาศ ปปช. เรื่อง การแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554

ป.ป.ช. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบท้าย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท. 0809/ว121 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

ป้ายกำกับ

3d (1) กฎระเบียบ (5) กฎหมาย (4) กรมการปกครอง (1) กรมชลประทาน (3) กรมทรัพยากรน้ำ (1) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (1) กรมทางหลวง (8) กรมทางหลวงชนบท (8) กรมบัญชีกลาง (1) กรมยุทธโยธาทหารบก (6) กรมโยธาธิการ (1) กรมโยธาธิการและผังเมือง (14) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (1) กรมอนามัย (1) กรมอัยการ (1) กระทรวงการคลัง (1) กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง (1) กวพ.อ. (1) ก.ส.ช. (2) กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (1) กองออกแบบ (1) ก่อสร้าง (5) การจัดระบบบริการสาธารณะ (1) การติดตั้งท่อประปา (1) การป้องกันและบรรเทาสารธรณภัย (1) การพัสดุ (4) การศึกษาขั้นพื้นฐาน (1) การแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (1) กำหนดราคา (1) กีฑา (1) กีฬา (1) โกดัง (1) ข้อหารือ (2) ข่าว (1) ข่าวสาร (11) เขียน (22) เขียนแบบ (76) เขื่อนดินขนาดเล็ก (1) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (1) คณะรัฐมนตรี (1) คมนาคม (2) ครุภัณฑ์ (1) ควบคุมงาน (3) ควบคุมอาคาร (3) ความรู้ (2) ความรู้งานช่าง (12) คอมพิวเตอร์ (1) ค่าก่อสร้าง (1) ค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (1) ค่าจ้างแรงงาน (1) คำนวนราคากลาง (1) คู่มือ (23) คู่มือการปลูกต้นไม้ (1) คู่มือมาตรฐาน (2) เครื่องจักร (1) งานก่อสร้างระบบประปา (1) งานทาง (16) งานทางสะพานและท่อเหลี่ยม (5) งานบำรุงรักษางานทาง (1) งานสะพาน (2) งานอาคาร (3) เงื่อนไขการสอบคัดเลือกของข้าราชการ (1) จตุรงค์ อมรรัตน์ (2) จัดสวน (1) จุลภาคย์ จุลรังษี (1) โฉนดที่ดิน (1) ชนบท (4) ชลประทาน (11) ช่างกุ้ง (1) ช่างถึก (1) ช่างอุ้ย (5) ซุ้ม (1) ซุ้มชุมชน (1) เซปักตะกร้อ (1) ฌาปนสถาน (1) ต้นทุน (1) ตลาด (1) ตัวอย่างผลงาน (1) ตำรา (1) ตึกแถว (6) ถนน (9) ถังน้ำมัน (1) ถังสูง (1) ทวีศักดิ์ สินศิลาเกตุ (1) ท่อ (2) ท้องถิน (1) ท้องถิ่น (1) ท่อเหลี่ยม (1) ทางเดิน (1) ทางหลวง (11) ทางหลวงชบบท (1) เทนนิส (1) เทศบาล (1) ธราเทพ ทองเบ้า (3) น้ำบาดาล (1) น้ำฝน (1) บัญชี (1) บัญชีค่าแรง (1) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (2) บันทึก (1) บ้านธรรมปกรณ์ (5) บ้านพัก (6) บำรุงทาง (1) แบบก่อสร้าง (20) แบบถังเก็บน้ำฝน (1) แบบบอร์ดประชาสัมพันธ์ (1) แบบบ้าน (44) แบบแปลน (123) แบบฟอร์ม (1) แบบมาตรฐาน (68) แบบห้องพัก (5) แบบหอพัก (1) ปปช. (1) ประปา (22) ประปาส่วนภูมิภาค (1) ประมาณการ (3) ประมาณราคา (6) ประสบภัย (1) ป้าย (3) ปิยะ ภูมิกระจาย (1) แปลงนา (1) โปรแกรม (6) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (10) โปรแกรมแต่งรูป (1) ผิวทาง (1) ผู้บริหารท้องถิ่น (1) ผู้สูงอายุ (1) แผ่นดินไหว (5) แผนที่ (1) แผนพัฒนาสามปี (1) ฝ.30 (1) ฝาย (4) พัสดุ (3) พาราแอสฟัลท์ (1) พิจิตร สุขศรี (1) ไพรัตน์ ธนันชัย (24) ฟอนต์ (1) ฟุตซอล (1) ฟุตบอล (1) ไฟฟ้า (3) ไฟล์ตัวอย่าง (1) ไฟสัญญาณจราจร (2) ภาคพายัพ (1) ภานุมาส คำปันนา (3) ภาษีป้าย (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (1) ภูมิทัศน์ (2) ภูมิสถาปัตยกรรม (1) ม.เทคโนโลยีสุรนารี (10) มยผ. (1) มหาดไทย (2) มาตรการชะลอการสอบแข่งขัน (1) มาตรฐาน (7) มานะ ยิ่งเดช (1) เมรุ (1) ยางมะตอย (1) รถนำเที่ยว (1) ระบบประปา (16) ระบบไฟฟ้า (2) ระบบส่งน้ำ (3) ระบายน้ำ (7) ระเบียบ (3) ระเบียบพัสดุ (1) ระเบียบพัสดุท้องถิ่น (1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (1) รา (1) ราคา (2) ราคากลาง (11) ราคากลางคอมพิวเตอร์ (1) ราคากลางวัสดุก่อสร้าง (2) ราคาจ้าง (1) ราคาซื้อ (1) ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง (1) ราคาวัสดุก่อสร้าง (2) รางระบายน้ำ (2) ราชการ (1) รายการคำนวณ (2) รายงานช่าง (1) ราวกันอันตราย (1) โรงฆ่าสัตว์ (1) โรงฆ่าสุกร (1) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ (1) โรงจอดรถ (3) โรงแปลรูปขนาดเล็ก (3) โรงแปลรูปโคกระบือ (3) โรงสูบ (1) โรงอาหาร (1) ละเมิด (2) ลานกีฬา (2) เลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1) ว2883 (1) วรรัตน์ ศิริเจริญ (5) วอลเล่ย์บอล (1) วัสดุก่อสร้าง (2) วัสดุงานไฟฟ้า (1) วิศวกร (1) วิศวกรโยธา (1) วิศวกรรไฟฟ้า (1) ศาลปกครอง (1) ศาลา (1) ศิริพงษ์ พัดชา (2) ศูนย์เด็กเล็ก (3) ศูนย์พิบัติภัย (1) สถานสงเคราะห์คนชรา (5) สพฐ (1) สภาท้องถิ่น (1) สภาวิศวกร (1) สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (1) สอบเลื่อนระดับ (1) สะพาน (7) สำนักงบประมาณ (2) สำนักงาน (2) สำนักมาตรฐานและประเมินผล (1) สำนักออกแบบ (10) สำรวจ (1) สิ่งก่อสร้าง (2) หนังสือ (3) หนังสือคำสั่ง (1) หนังสือราชการ (5) หนังสือสั่งการ (3) หมู่บ้าน (13) หลวงชนบท (1) หลักการ (1) หลักเกณฑ์ (6) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง (9) ห้องครัว (1) ห้องน้ำ (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) อบจ. (1) อบต. (1) อปท. (3) อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (1) อ.มนตรี เงาเดช (1) อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก (3) ออกกำลังกาย (1) ออกแบบ (64) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (1) อาคาร (20) อาคารถล่ม (1) อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1) อาคารพยาบาล (1) อาคารพาณิชย์ (5) อาคารระบายน้ำ (2) อาคารเรียน (1) อาคารเรือนนอน (1) อาคารสำนักงาน (1) อาคารเอนกประสงค์ (1) อ่างเก็บ (1) อำนาจหน้าที่ของเทศบาล (1) อาารอเนกประสงค์ (1) เอกพล ตะนะดี (3) เอกสารสรุปแหล่งวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น (1) Asphalt Concrete (1) AutoCAD (44) AutoLISP (1) dwg (30) ebook (2) excel (7) Extension (1) Factor F (2) font (1) ict (1) Overlay (1) pdf (86) .ppt (3) profile builder (4) program (1) sketchup (10) staad pro (1) survey (1) vdo (2)