วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

รวมแบบก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ มาตรฐานกรมปศุสัตว์

แบบก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ มาตรฐานกรมปศุสัตว์

แบบก่อสร้างโรงฆ่าโค-กระบือ
แบบก่อสร้างโรงฆ่าสุกร
แบบก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ปีกขนาดเล็กแบบไม่มีห้องตัดแต่ง
แบบก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ปีกขนาดเล็กแบบมีห้องตัดแต่ง
ระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสุกร
ระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์ปีกที่มาข้อมูล : http://www.rudf.or.th/cowpigchicken.php

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แบบก่อสร้างหอพัก 3 ชั้น โดย ช่างอุ้ย ขอนแก่น

แบบก่อสร้างหอพัก 3 ชั้น โดย ช่างอุ้ย ขอนแก่น

  • แบบก่อสร้างหอพัก3 ชั้น
  • ไฟล์ 2D เป็นไฟล์ CAD
  • ไฟล์ 3D เป็นไฟล์ SketchUp
  • ลิขสิทธิ์แบบแปลนนี้เป็นของช่างอุ้ย ขอนแก่น https://www.facebook.com/takamine.ngokwong
    อนุญาตให้เผยแพร่หน้าเว็บโยธาไทยและ สื่อ ของโยธาไทย เท่านั้น
    ห้ามนำไปจำหน่ายจ่ายแจกที่อื่น เว็บไซต์อื่น สื่ออื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากช่างอุ้ย ขอนแก่น

Download แบบแปลนอื่นๆ ของช่างอุ้ย
Download แบบแปลนจากเพื่อนช่างท่านอื่น

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2556

คู่มือแบบตัวอย่าง ประเภท การก่อสร้างอาคารทั่วไป


คู่มือแบบตัวอย่าง ประเภท 
การก่อสร้างอาคารทั่วไป

จัดทำโดย : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
ดูหรือดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด  คลิกที่นี่ดูหรือดาวน์โหลดเอกสารแบบแยกไฟล์ คลิกตามหัวข้อ


อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ฉางข้าว ขนาด 100 เกวียน


ที่ทำการสภาตำบล แบบที่ 1ที่ทำการสภาตำบล แบบที่ 2
อาคารเอนกประสงค์


สถานีอนามัย


ห้องสมุด


ตลาดสด

ศาลาพักร้อน


เรือนเพาะชำ


คอกสุกร แบบที่ 1


คอกสุกร แบบที่ 2


คอกโค


คอกไก่


โรงเรียน ขนาด 3 ห้องเรียน


ประปาหมู่บ้าน

โรงสีข้าวทดลอง


การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์โรงผลิตยางแผ่น


ส้วมสาธารณะ


โรงเลี้ยงไหม


โรงทอผ้า


กังหันลมวิดน้ำ


เครื่องอบข้าวพลังงานแสงอาทิตย์

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

คู่มือการออกแบบระบบระบายน้ำบนสะพานและในทางลอด

คู่มือการออกแบบระบบระบายน้ำบนสะพานและในทางลอด


คู่มือนี้เป็นการนำเสนอ การออกแบบระบบระบายน้ำบนสะพานและในทางลอด เป็นส่วนหนึ่ง
ของงานการจัดทำ คู่มือการออกแบบงานระบายน้ำ และป้องกันการกัดเซาะในงานทางหลวงซึ่ง
คณะทำงานได้อ้างอิงเนื้อหาและรายละเอียดมา และ นำมาทำการเรียบเรียงและจัดทำออกมาเป็น
รูปเล่มแยกเฉพาะเพื่อให้กระฉับและเหมาะสมกับการนำไปใช้ในการออกแบบระบบระบายน้ำบน
สะพานและทางลอดได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
คณะทำงานหวังว่าคู่มือการออกแบบระบบระบายน้ำบนสะพานและในทางลอดนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อวิศวกรรวมทั้ง หน่วยงานต่างๆที่ทำงานด้านการออกแบบและงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบระบายน้ำบนสะพานและในทางลอด

จัดทำโดย : คณะทำงานพิจารณาจัดทำคู มือการออกแบบงานระบายน้ำและป องกันการกัดเซาะในงานทางหลวง สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

เอกสาร PDF ไฟล์ จำนวน 72 หน้า

Download

คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำในงานทางหลวง

คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำในงานทางหลวง


         กรมทางหลวงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานเพื่อดำเนินการพิจารณาจัดทำคู่มือการออกแบบงานระบายน้ำ และป้องกันการกัดเซาะในงานทางหลวง โดยคณะกรรมการ และคณะทำงานดังกล่าว ประกอบด้วยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวทั้งที่เป็นข้าราชการของกรมทางหลวง และส่วนราชการอื่น คือ กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย


          เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ หลักเกณฑ์ และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบ ระบายน้ำและป้องกันการกัดเซาะในงานทางหลวง ทั้งจากตำรา คู่มือ และ ผลการศึกษาของหน่วยงาน
และ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องน้ำโดยตรง มาพิจารณา กลั่นกรอง จัดทำคูมือ ให้มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็น
ที่ยอมรับทางด้านวิชาการ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับส่วนราชการอื่น ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการออกแบบงานของกรมทางหลวง และหน่วยงานอื่นต่อไป

เอกสารเป็น PDF ไฟล์ มีทั้งหมด 413 หน้า
Download

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

แบบห้องน้ำสาธารณะสำหรับบริการประชาชน กรมที่ดิน

แบบห้องน้ำสาธารณะ กรมที่ดิน

เป็นแบบห้องน้ำสาธารณะสำหรับบริการประชาชน จัดทำโดยผ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง กองพัสดุ กรมที่ดิน

https://yotathai.box.com/Department-of-Lands-Toilet

แบบบ้านประหยัดพลังงาน กรุงเทพมหานคร 5 แบบ

แบบบ้านประหยัดพลังงาน กรุงเทพมหานคร 5 แบบ

เป็นแบบบ้านบ้านประหยัดพลังงาน ของกรุงเทพมหานคร ที่จัดทำเพื่อให้ประชาชนสมารถนำไปใช้งานได้ฟรี

จัดทำโดย ศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นแบบแปลนที่มีความสมบูรณ์ 
มีทั้งหมด 5 แบบ
แต่ละแบบมีทั้งไฟล์ PDF และ CAD
มีประมาณราคา รายการคำนวณโครงสร้าง
รายการประกอบแบบก่อสร้าง 

Download ได้เลย

แบบบ้านพักอาศัยชั้นเดียว จากช่างอุ้ยขอนแก่น

แบบบ้านพักอาศัยชั้นเดียว จากช่างอุ้ยขอนแก่น

แบบแปลนไฟล์ CAD ทั้งแบบ 2D และ 3D และไฟล์ SketchUp
โดยช่างอุ้ย ขอนแก่น
https://www.facebook.com/takamine.ngokwong

ลิขสิทธิ์แบบแปลนนี้เป็นของช่างอุ้ย ขอนแก่น
อนุญาตให้เผยแพร่หน้าเว็บโยธาไทยเท่านั้น
ห้ามนำไปจำหน่ายจ่ายแจกที่อื่น เว็บไซต์อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากช่างอุ้ย

https://yotathai.box.com/auihome1floor

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

แบบบ้านไทยอีสาน จากช่างอุ้ย

แบบบ้านไทยอีสาน จากช่างอุ้ย

แบบแปลนไฟล์ CAD ทั้งแบบ 2D และ 3D และไฟล์ SketchUp
โดยช่างอุ้ย ขอนแก่น
https://www.facebook.com/takamine.ngokwong

ลิขสิทธิ์แบบแปลนนี้เป็นของช่างอุ้ย ขอนแก่น  https://www.facebook.com/takamine.ngokwong

อนุญาตให้เผยแพร่หน้าเว็บโยธาไทยเท่านั้น
ห้ามนำไปจำหน่ายจ่ายแจกที่อื่น เว็บไซต์อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากช่างอุ้ย


https://yotathai.box.com/s/tiunarsir8ro4ou7hl07

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

แบบมาตรฐานบ้าน

แบบมาตรฐานบ้าน ของเทศบาล สุขาภิบาล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเมืองพัทยา

โดย  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf

ดูหรือดาวน์โหลดแบบทั้งหมด  คลิกที่นี่

ดูหรือดาวน์โหลดแบบแยกไฟล์ คลิกที่รูป

  


 
 


ขอขอบคุณ นายสันทัศน์ รังสิยารมณ์ (ช่างติ๊ก) เทศบาลตำบลแม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
อนุเคราะห์ข้อมูล สำหรับเผยแพร่ในครั้งนี้ป้ายกำกับ

3d (1) กฎระเบียบ (5) กฎหมาย (4) กรมการปกครอง (1) กรมชลประทาน (3) กรมทรัพยากรน้ำ (1) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (1) กรมทางหลวง (8) กรมทางหลวงชนบท (8) กรมบัญชีกลาง (1) กรมยุทธโยธาทหารบก (6) กรมโยธาธิการ (1) กรมโยธาธิการและผังเมือง (14) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (1) กรมอนามัย (1) กรมอัยการ (1) กระทรวงการคลัง (1) กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง (1) กวพ.อ. (1) ก.ส.ช. (2) กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (1) กองออกแบบ (1) ก่อสร้าง (5) การจัดระบบบริการสาธารณะ (1) การติดตั้งท่อประปา (1) การป้องกันและบรรเทาสารธรณภัย (1) การพัสดุ (4) การศึกษาขั้นพื้นฐาน (1) การแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (1) กำหนดราคา (1) กีฑา (1) กีฬา (1) โกดัง (1) ข้อหารือ (2) ข่าว (1) ข่าวสาร (11) เขียน (22) เขียนแบบ (76) เขื่อนดินขนาดเล็ก (1) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (1) คณะรัฐมนตรี (1) คมนาคม (2) ครุภัณฑ์ (1) ควบคุมงาน (3) ควบคุมอาคาร (3) ความรู้ (2) ความรู้งานช่าง (12) คอมพิวเตอร์ (1) ค่าก่อสร้าง (1) ค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (1) ค่าจ้างแรงงาน (1) คำนวนราคากลาง (1) คู่มือ (23) คู่มือการปลูกต้นไม้ (1) คู่มือมาตรฐาน (2) เครื่องจักร (1) งานก่อสร้างระบบประปา (1) งานทาง (16) งานทางสะพานและท่อเหลี่ยม (5) งานบำรุงรักษางานทาง (1) งานสะพาน (2) งานอาคาร (3) เงื่อนไขการสอบคัดเลือกของข้าราชการ (1) จตุรงค์ อมรรัตน์ (2) จัดสวน (1) จุลภาคย์ จุลรังษี (1) โฉนดที่ดิน (1) ชนบท (4) ชลประทาน (11) ช่างกุ้ง (1) ช่างถึก (1) ช่างอุ้ย (5) ซุ้ม (1) ซุ้มชุมชน (1) เซปักตะกร้อ (1) ฌาปนสถาน (1) ต้นทุน (1) ตลาด (1) ตัวอย่างผลงาน (1) ตำรา (1) ตึกแถว (6) ถนน (9) ถังน้ำมัน (1) ถังสูง (1) ทวีศักดิ์ สินศิลาเกตุ (1) ท่อ (2) ท้องถิน (1) ท้องถิ่น (1) ท่อเหลี่ยม (1) ทางเดิน (1) ทางหลวง (11) ทางหลวงชบบท (1) เทนนิส (1) เทศบาล (1) ธราเทพ ทองเบ้า (3) น้ำบาดาล (1) น้ำฝน (1) บัญชี (1) บัญชีค่าแรง (1) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (2) บันทึก (1) บ้านธรรมปกรณ์ (5) บ้านพัก (6) บำรุงทาง (1) แบบก่อสร้าง (20) แบบถังเก็บน้ำฝน (1) แบบบอร์ดประชาสัมพันธ์ (1) แบบบ้าน (44) แบบแปลน (123) แบบฟอร์ม (1) แบบมาตรฐาน (68) แบบห้องพัก (5) แบบหอพัก (1) ปปช. (1) ประปา (22) ประปาส่วนภูมิภาค (1) ประมาณการ (3) ประมาณราคา (6) ประสบภัย (1) ป้าย (3) ปิยะ ภูมิกระจาย (1) แปลงนา (1) โปรแกรม (6) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (10) โปรแกรมแต่งรูป (1) ผิวทาง (1) ผู้บริหารท้องถิ่น (1) ผู้สูงอายุ (1) แผ่นดินไหว (5) แผนที่ (1) แผนพัฒนาสามปี (1) ฝ.30 (1) ฝาย (4) พัสดุ (3) พาราแอสฟัลท์ (1) พิจิตร สุขศรี (1) ไพรัตน์ ธนันชัย (24) ฟอนต์ (1) ฟุตซอล (1) ฟุตบอล (1) ไฟฟ้า (3) ไฟล์ตัวอย่าง (1) ไฟสัญญาณจราจร (2) ภาคพายัพ (1) ภานุมาส คำปันนา (3) ภาษีป้าย (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (1) ภูมิทัศน์ (2) ภูมิสถาปัตยกรรม (1) ม.เทคโนโลยีสุรนารี (10) มยผ. (1) มหาดไทย (2) มาตรการชะลอการสอบแข่งขัน (1) มาตรฐาน (7) มานะ ยิ่งเดช (1) เมรุ (1) ยางมะตอย (1) รถนำเที่ยว (1) ระบบประปา (16) ระบบไฟฟ้า (2) ระบบส่งน้ำ (3) ระบายน้ำ (7) ระเบียบ (3) ระเบียบพัสดุ (1) ระเบียบพัสดุท้องถิ่น (1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (1) รา (1) ราคา (2) ราคากลาง (11) ราคากลางคอมพิวเตอร์ (1) ราคากลางวัสดุก่อสร้าง (2) ราคาจ้าง (1) ราคาซื้อ (1) ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง (1) ราคาวัสดุก่อสร้าง (2) รางระบายน้ำ (2) ราชการ (1) รายการคำนวณ (2) รายงานช่าง (1) ราวกันอันตราย (1) โรงฆ่าสัตว์ (1) โรงฆ่าสุกร (1) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ (1) โรงจอดรถ (3) โรงแปลรูปขนาดเล็ก (3) โรงแปลรูปโคกระบือ (3) โรงสูบ (1) โรงอาหาร (1) ละเมิด (2) ลานกีฬา (2) เลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1) ว2883 (1) วรรัตน์ ศิริเจริญ (5) วอลเล่ย์บอล (1) วัสดุก่อสร้าง (2) วัสดุงานไฟฟ้า (1) วิศวกร (1) วิศวกรโยธา (1) วิศวกรรไฟฟ้า (1) ศาลปกครอง (1) ศาลา (1) ศิริพงษ์ พัดชา (2) ศูนย์เด็กเล็ก (3) ศูนย์พิบัติภัย (1) สถานสงเคราะห์คนชรา (5) สพฐ (1) สภาท้องถิ่น (1) สภาวิศวกร (1) สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (1) สอบเลื่อนระดับ (1) สะพาน (7) สำนักงบประมาณ (2) สำนักงาน (2) สำนักมาตรฐานและประเมินผล (1) สำนักออกแบบ (10) สำรวจ (1) สิ่งก่อสร้าง (2) หนังสือ (3) หนังสือคำสั่ง (1) หนังสือราชการ (5) หนังสือสั่งการ (3) หมู่บ้าน (13) หลวงชนบท (1) หลักการ (1) หลักเกณฑ์ (6) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง (9) ห้องครัว (1) ห้องน้ำ (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) อบจ. (1) อบต. (1) อปท. (3) อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (1) อ.มนตรี เงาเดช (1) อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก (3) ออกกำลังกาย (1) ออกแบบ (64) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (1) อาคาร (20) อาคารถล่ม (1) อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1) อาคารพยาบาล (1) อาคารพาณิชย์ (5) อาคารระบายน้ำ (2) อาคารเรียน (1) อาคารเรือนนอน (1) อาคารสำนักงาน (1) อาคารเอนกประสงค์ (1) อ่างเก็บ (1) อำนาจหน้าที่ของเทศบาล (1) อาารอเนกประสงค์ (1) เอกพล ตะนะดี (3) เอกสารสรุปแหล่งวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น (1) Asphalt Concrete (1) AutoCAD (44) AutoLISP (1) dwg (30) ebook (2) excel (7) Extension (1) Factor F (2) font (1) ict (1) Overlay (1) pdf (86) .ppt (3) profile builder (4) program (1) sketchup (10) staad pro (1) survey (1) vdo (2)