เว็บบอร์ดโยธาไทย

โยธาไทย

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำในงานทางหลวง

คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำในงานทางหลวง


         กรมทางหลวงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานเพื่อดำเนินการพิจารณาจัดทำคู่มือการออกแบบงานระบายน้ำ และป้องกันการกัดเซาะในงานทางหลวง โดยคณะกรรมการ และคณะทำงานดังกล่าว ประกอบด้วยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวทั้งที่เป็นข้าราชการของกรมทางหลวง และส่วนราชการอื่น คือ กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย


          เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ หลักเกณฑ์ และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบ ระบายน้ำและป้องกันการกัดเซาะในงานทางหลวง ทั้งจากตำรา คู่มือ และ ผลการศึกษาของหน่วยงาน
และ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องน้ำโดยตรง มาพิจารณา กลั่นกรอง จัดทำคูมือ ให้มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็น
ที่ยอมรับทางด้านวิชาการ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับส่วนราชการอื่น ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการออกแบบงานของกรมทางหลวง และหน่วยงานอื่นต่อไป

เอกสารเป็น PDF ไฟล์ มีทั้งหมด 413 หน้า
Download

ไม่มีความคิดเห็น: