เว็บบอร์ดโยธาไทย

โครงการอบรม ของ มทร.ล้านนา ร่วมกับ โยธาไทยเทรนนิ่ง

 • ยางมะตอยผสมเสร็จ ยางมะตอยสำเร็จรูปโยธาพรีมิกซ์
 • โยธาไทย

  วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

  คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำในงานทางหลวง

  คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำในงานทางหลวง


           กรมทางหลวงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานเพื่อดำเนินการพิจารณาจัดทำคู่มือการออกแบบงานระบายน้ำ และป้องกันการกัดเซาะในงานทางหลวง โดยคณะกรรมการ และคณะทำงานดังกล่าว ประกอบด้วยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวทั้งที่เป็นข้าราชการของกรมทางหลวง และส่วนราชการอื่น คือ กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย


            เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ หลักเกณฑ์ และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบ ระบายน้ำและป้องกันการกัดเซาะในงานทางหลวง ทั้งจากตำรา คู่มือ และ ผลการศึกษาของหน่วยงาน
  และ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องน้ำโดยตรง มาพิจารณา กลั่นกรอง จัดทำคูมือ ให้มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็น
  ที่ยอมรับทางด้านวิชาการ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับส่วนราชการอื่น ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการออกแบบงานของกรมทางหลวง และหน่วยงานอื่นต่อไป

  เอกสารเป็น PDF ไฟล์ มีทั้งหมด 413 หน้า
  Download

  ไม่มีความคิดเห็น:

  ป้ายกำกับ

  .ppt (3) Asphalt Concrete (1) AutoCAD (42) dwg (30) ebook (2) excel (7) Factor F (2) font (1) Overlay (1) pdf (76) sketchup (5) staad pro (1) survey (1) ก.ส.ช. (7) กฎระเบียบ (1) กฎหมาย (4) กรมการปกครอง (1) กรมชลประทาน (3) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (1) กรมทางหลวง (8) กรมทางหลวงชนบท (8) กรมบัญชีกลาง (1) กรมยุทธโยธาทหารบก (6) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (1) กรมอนามัย (1) กรมอัยการ (1) กรมโยธาธิการ (1) กรมโยธาธิการและผังเมือง (13) กระทรวงการคลัง (1) กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง (1) กวพ.อ. (1) กสช (2) กองออกแบบ (1) กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (1) การป้องกันและบรรเทาสารธรณภัย (1) การพัสดุ (2) การศึกษาขั้นพื้นฐาน (1) กำหนดราคา (1) กีฑา (1) กีฬา (1) ก่อสร้าง (5) ข่าว (1) ข่าวสาร (9) ข้อหารือ (1) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (1) คณะรัฐมนตรี (1) คมนาคม (2) ครุภัณฑ์ (1) ควบคุมงาน (3) ควบคุมอาคาร (3) ความรู้งานช่าง (11) คำนวนราคากลาง (1) คู่มือ (21) คู่มือการปลูกต้นไม้ (1) คู่มือมาตรฐาน (1) ค่าก่อสร้าง (1) ค่าจ้างแรงงาน (1) งานทาง (16) งานทางสะพานและท่อเหลี่ยม (5) งานบำรุงรักษางานทาง (1) งานสะพาน (2) งานอาคาร (2) จตุรงค์ อมรรัตน์ (2) จุลภาคย์ จุลรังษี (1) ชนบท (4) ชลประทาน (11) ช่างกุ้ง (1) ช่างถึก (1) ช่างอุ้ย (5) ซุ้ม (1) ซุ้มชุมชน (1) ฌาปนสถาน (1) ตลาด (1) ตัวอย่างผลงาน (1) ตึกแถว (6) ต้นทุน (1) ถนน (9) ถังน้ำมัน (1) ถังสูง (1) ทวีศักดิ์ สินศิลาเกตุ (1) ทางหลวง (11) ทางเดิน (1) ท่อ (2) ท่อเหลี่ยม (1) ธราเทพ ทองเบ้า (3) น้ำบาดาล (1) น้ำฝน (1) บัญชี (1) บัญชีค่าแรง (1) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (2) บันทึก (1) บำรุงทาง (1) บ้านพัก (1) ประปา (22) ประปาส่วนภูมิภาค (1) ประมาณการ (3) ประมาณราคา (4) ประสบภัย (1) ปิยะ ภูมิกระจาย (1) ป้าย (3) ผิวทาง (1) ผู้สูงอายุ (1) ฝ.30 (1) ฝาย (2) พัสดุ (1) พาราแอสฟัลท์ (1) พิจิตร สุขศรี (1) ฟอนต์ (1) ฟุตซอล (1) ฟุตบอล (1) ภาคพายัพ (1) ภานุมาส คำปันนา (3) ภูมิทัศน์ (2) มยผ. (1) มาตรฐาน (7) มานะ ยิ่งเดช (1) ยางมะตอย (1) ระบบประปา (16) ระบบส่งน้ำ (3) ระบบไฟฟ้า (2) ระบายน้ำ (7) ระเบียบ (1) รา (1) ราคา (2) ราคากลาง (6) ราคาจ้าง (1) ราคาซื้อ (1) ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง (1) ราคาวัสดุก่อสร้าง (1) รางระบายน้ำ (2) ราชการ (1) รายการคำนวณ (2) รายงานช่าง (1) ราวกันอันตราย (1) ละเมิด (2) ลานกีฬา (2) วรรัตน์ ศิริเจริญ (4) วอลเล่ย์บอล (1) วัสดุก่อสร้าง (1) วัสดุงานไฟฟ้า (1) วิศวกรรไฟฟ้า (1) ศาลปกครอง (1) ศาลา (1) ศิริพงษ์ พัดชา (2) ศูนย์พิบัติภัย (1) ศูนย์เด็กเล็ก (3) สพฐ (1) สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (1) สะพาน (7) สำนักงบประมาณ (2) สำนักงาน (2) สำนักมาตรฐานและประเมินผล (1) สำนักออกแบบ (10) สำรวจ (1) สิ่งก่อสร้าง (2) หนังสือ (3) หนังสือราชการ (2) หนังสือสั่งการ (1) หมู่บ้าน (13) หลวงชนบท (1) หลักการ (1) หลักเกณฑ์ (1) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง (8) ห้องครัว (1) ห้องน้ำ (3) อ.มนตรี เงาเดช (1) อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) อปท. (1) อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (1) ออกกำลังกาย (1) ออกแบบ (64) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (1) อาคาร (15) อาคารถล่ม (1) อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1) อาคารพาณิชย์ (5) อาคารระบายน้ำ (2) อาคารเรียน (1) อาารอเนกประสงค์ (1) อ่างเก็บ (1) เขียน (22) เขียนแบบ (72) เขื่อนดินขนาดเล็ก (1) เครื่องจักร (1) เซปักตะกร้อ (1) เทนนิส (1) เมรุ (1) เอกพล ตะนะดี (3) แบบก่อสร้าง (16) แบบถังเก็บน้ำฝน (1) แบบบอร์ดประชาสัมพันธ์ (1) แบบบ้าน (43) แบบฟอร์ม (1) แบบมาตรฐาน (66) แบบหอพัก (1) แบบห้องพัก (5) แบบแปลน (116) แปลงนา (1) แผนที่ (1) แผ่นดินไหว (5) โกดัง (1) โปรแกรม (6) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (10) โปรแกรมแต่งรูป (1) โรงฆ่าสัตว์ (1) โรงฆ่าสุกร (1) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ (1) โรงจอดรถ (3) โรงสูบ (1) ไพรัตน์ ธนันชัย (24) ไฟฟ้า (3) ไฟล์ตัวอย่าง (1) ไฟสัญญาณจราจร (2)