วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ราคาวัสดุก่อสร้าง ทางหลวงชบบทพัทลุง ข้อมูล กุมภาพันธ์ 2556

ราคาวัสดุก่อสร้าง ทางหลวงชบบทพัทลุง ข้อมูล กุมภาพันธ์ 2556

เอกสารราคาวัสดุก่อสร้าง ทางหลวงชบบทพัทลุง ข้อมูล กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษค้นคว้าและนำไปปรับใช้ในการทำงาน

จำนวนหน้า : 7 หน้า
ชนิดไฟล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 5.6 mb

มาตรฐานการติดตั้งท่อประปา

มาตรฐานการติดตั้งท่อประปา

เอกสารมาตรฐานการติดตั้งท่อประปา กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษค้นนคว้าและนำไปปรับใช้ในการทำงาน

จำนวนหน้า : 68 หน้า
ชนิดไฟล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 14.7 mb

ว4719การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

ว4719การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

คำสั่ง 1/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557

วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ว129มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

ว129มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรงและผู้สอบแข่งขันได้รับการเดือดร้อนจากผลการสอบแข่งขันที่ถูกเพิกถอน

วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

แบบโรงแปรรูปสัตว์ปีกขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 200-300 ตัวต่อวัน

แบบโรงแปรรูปสัตว์ปีกขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 200-300 ตัวต่อวัน

เอกสารจัดทำและเผยแพร่โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นแบบในการสร้างโรงแปรรูปโค - กระบือ ที่มีขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 200-300 ตัวต่อวัน

จำนวน : 4 ไฟล์
1. แบบแปลน
2. ประมาณราคาแบบไม่ตอกเข็ม
3. ประมาณราคาแบบตอกเข็ม
4. ไฟล์ CAD

ชนิดไฟล์ : PDF และ CAD


แบบโรงแปรรูปสุกรขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 1-3 ตัวต่อวัน

แบบโรงแปรรูปสุกรขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 1-3 ตัวต่อวัน

เอกสารจัดทำและเผยแพร่โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นแบบในการสร้างโรงแปรรูปโค - กระบือ ที่มีขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 1-3 ตัวต่อวัน

จำนวน : 4 ไฟล์
1. แบบแปลน
2. ประมาณราคาแบบไม่ตอกเข็ม
3. ประมาณราคาแบบตอกเข็ม
4. ไฟล์ CAD
ชนิดไฟล์ : PDF และ CADแบบแปลนโรงแปรรูปโค - กระบือขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 1 ตัว / วัน

แบบแปลนโรงแปรรูปโค - กระบือขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 1 ตัว / วัน

เอกสารจัดทำและเผยแพร่โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นแบบในการสร้างโรงแปรรูปโค - กระบือ ที่มีขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 1 ตัว / วัน

จำนวน : 4 ไฟล์
1. แบบแปลน
2. ประมาณราคาแบบไม่ตอกเข็ม
3. ประมาณราคาแบบตอกเข็ม
4. ไฟล์ CAD
ชนิดไฟล์ : PDF และ CAD


เอกสารสรุปแหล่งวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุพรรณบุรี 2558

เอกสารสรุปแหล่งวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุพรรณบุรี 2558

เอกสารสรุปแหล่งวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษค้นนคว้าและนำไปปรับใช้ในการทำงาน

จำนวนหน้า : 20 หน้า
ชนิดไฟล์ : Pdf
ขนาดไฟล์ : 10.5 mb

ว2883ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ว2883ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่ได้มีข่าวว่า จะมีการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอเรียนว่า ขณะนี้ยังเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลของฝ่ายต่าง ๆ ยังต้องเสนอให้สถาปฎิรูปฯพิจารณาอย่างรอบคอบ หากสถาปฏิรูปฯเห็นชอบจึงจะเป็นข้อสรุปที่ชัดเจน

วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ว2289แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม

ว2289แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิายน 2556 อนุมัติแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม เพื่อใช้เป็นแผนกลยุทธ์เชิงรุกในการบริหารจัดการลดความสูญเสียและลดผลกระทบจากภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม และเป็นแผนสนับสนุนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557

วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557

ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคค เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554

ว376ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

ว376ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) พิจารณาให้การจัดหาพัสดุของหน่วยงานที่อยู่ภาใต้บังคับระเบียบฯ พ.ศ.2549 เป็นไปในแนวเดียวกัน จึงซ้อมความเข้าใจในการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

ว346อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ว346อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

กรมบัญชีกลางพิจารณากำหนดและประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับเป็นเกณฑ์ในการคำนวนค่าดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ณ ต้นปีงบประมาณ 2558 อัตราร้อยละ 7 ต่อปี

ว141การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติม จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

ว141การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติม จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

กระทรวงการคลังเสนอเรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจาการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท  เพือให้กิดความเป็นธรรม จึงควรพิจารณาให้ช่วยเหลือเพิ่มเติม หากในกรณีที่หน่วยงานได้มีการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างไปแล้ว สืบเนื่องจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจาการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ซึ่งได้บอกเลิกสัญญาวันที่ 23 เมษายน 2556 จนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ให้ถือว่าไม่เป็นผู้ทิ้งาน

Download

วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

แบบถังเก็บน้ำขนาดความจุ 99 ลบ.ม. ( ฝ.99 )

เป็นแบบถังเก็บน้ำขนาดความจุ 99 ลบ.ม. ( ฝ.99 )
ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก โยธาไทย ใสสะอาด
ส่งมาให้โยธาไทย เผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์กับ เพื่อนช่างต่อไป

ไฟล์แบบ PDF ขนาด 3.9 mb

Download

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แบบก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดียว) ไฟล์ CAD จากช่างพิจิตร สุขศรี

แบบก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน  (เตาเดียว) ไฟล์ CAD จากช่างพิจิตร สุขศรี

เป็นแบบก่อสร้าง ไฟล์ CAD สามารถ แก้ไขได้ มีทั้งแบบแปลนและประมาณราคา ช่างพิจิตร สุขศรี (https://www.facebook.com/joy.freelife)

ส่งมาให้โยธาไทย เผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์กับ เพื่อนช่าง ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ไฟล์แบบ CAD ขนาด 5.9 mb
ไฟล์ ประมาณราคา ขนาด 48 kb

Download

วิเคราะห์ข้อหารือกรมอัยการ ค่าก่อสร้างเพิ่มเพราะเหตุสุดวิสัย ใครรับผิด

วิเคราะห์ข้อหารือกรมอัยการ ค่าก่อสร้างเพิ่มเพราะเหตุสุดวิสัย ใครรับผิด


เมื่อสัญญากำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับการเสี่ยงภัยในความเสียหายที่เกิดขั้นแก่งาน ถึงแม้ความเสียหายจะเกิดขึ้นกับงานที่เสร็จแล้วก็ตามตราบใดที่ยังไม่มีการส่งมอบงานกัน ผู้รับเหมาก็ยังมีหน้าที่ก่อสร้างแก้ไขวามเสียหายและรับผิดชอบในค่าก่อสร้างทีเพิ่มขึ้น

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

สรุปสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ พร้อมแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดนับตังแต่ศาลปกครองเปิดทำการ เมื่อ ปี พ.ศ. 2544 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษานคว้าและนำไปปรับใช้ในการทำงาน

จำนวนหน้า : 475 หน้า
ชนิดไฟล์ : Pdf
ขนาดไฟล์ : 5.8 mb

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

โปรแกรมประมาณราคา Overlay ผิวทาง Asphalt Concrete โดยช่างอ่าง

โปรแกรมประมาณราคา Overlay ผิวทาง Asphalt Concrete โดยช่างอ่าง

เป็นโปรแกรมประมาณราคา Overlay ผิวทาง Asphalt Concrete เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในการทำงาน

ชนิดไฟล์ : Excel
ขนาดไฟล์ : 2.4 mb

Download

แจกไฟล์ตัวอย่าง "รายงานช่าง " เป็นไฟล์ Excel โดยช่างอ่าง

แจกไฟล์ตัวอย่าง "รายงานช่าง " เป็นไฟล์ Excel โดยช่างอ่าง

เป็นไฟล์เอ็กเซลรายงานช่าง ลอกหัวข้อเนื้อหาตามระเบียบพัสดุและปรับปรุงประยุกต์จากตัวอย่างรายงานของกรมทางหลวงชนบทและกรมโยธาธิการและผังเมืองมา เผื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในการทำงาน

จำนวนหน้า : 10 หน้า
ชนิดไฟล์ : Excel
ขนาดไฟล์ : 321.8 kb

Download

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

คู่มือปฏิบัติวิชาชีพ มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้างฉบับปี 2554


คู่มือปฏิบัติวิชาชีพ มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้างฉบับปี 2554


เป็นเอกสารทางวิชาการที่จัดทำขึ้นสำหรับใช้เป็นคู่มือในการเขียนแบบของสำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมในประเทศไทย

เจ้าของ : สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย สถาบันสถาปนิกสยาม
จำนวนหน้า : 270 หน้า
ชนิดไฟล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 5.9 mb

Download

คู่มืองานเขื่อนดินขนาดเล็ก และฝาย

คู่มืองานเขื่อนดินขนาดเล็ก และฝาย

เอกสารจัดทำและเผยแพร่โดยสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน กองออกแบบ  กรมชลประทาน เป็นคู่มือแนะนำขั้นตอนของการดำเนินงาน พร้อมทั้งมีตัวอย่างประกอบการคำนวนและตารางข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการทำงานของนายช่าง

เจ้าของ : กองออกแบบ  กรมชลประทาน
จำนวนหน้า : 165 หน้า
ชนิดไฟล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 9.4 mb

Download

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Photoscape

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Photoscape

เป็นเอกสารคู่มือแนะนำการใช้งานโปรแกรม Photoscape ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่งภาพ

จำนวนหน้า : 53 หน้า
ชนิดไฟล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 6.0 mb


วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แบบแปลนมาตรฐานอาคารเรียน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

าตรฐานแบบแปลนอาคารเรียน

จาก : สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เอกสารแนบบท
1. บัญชีมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
2. ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
3. ภาคผนวก
4. แบบที่ 1 - อาคารเด็กเล็ก 200 คน  8 ห้องเรียน
5. แบบที่ 2 - อาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน
6. แบบที่ 3 - อาคารเรียน คสล.14 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
7. แบบที่ 4 - อาคารเอนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย
8. แบบที่ 5 - ส้วมนักเรียนขนาด 10 ที่

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารคำสอนวิชาการสำรวจ 1 ของตณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เอกสารคำสอนวิชาการสำรวจ 1 ของตณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เป็นเอกสารประกอบการเรียน วิชาการสำรวจ 1 (Surveying 1) ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เนื้อหาประกอบ ด้วย
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การวัดและความคลาดเคลื่อน 
บทที่ 3 ทิศทางและการวัดมุม
บทที่ 4 การวัดระยะทาง
บทที่ 5 งานวงรอบ
บทที่ 6 งานระดับ
บทที่ 7 แผนที่และเส้นชั้นความสูง
บทที่ 8 พื้นที่และปริมาตร

ชนิดเอกสาร : pdf
จำนวนหน้า : 133 หน้า
ขนาดไฟล์ Download : 11.4 MB

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รวมแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ปี 2556 ไฟล์ pdf และ CAD

รวมแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ปี 2556 ไฟล์ pdf และ CAD

 รวมแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ปี 2556 ประกอบด้วย
- แบบมาตรฐานงานทาง
- แบบมาตรฐานงานสะพาน
- แบบงานบำรุงรักษาทาง
มีทั้งไฟล์ pdf และ ไฟล์ CAD
ขนาดไฟล์รวม : 107 mb
ชนิดไฟล์ Download : zip
password สำหรับแตกไฟล์ : www.yotathai.com

Download

แบบโรงจอดรถ แบบ A-A

แบบโรงจอดรถ แบบ A-A  สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.อุดรธานี


เอกสารจัดทำและเผยแพร่โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.อุดรธานี  กรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อใช้เป็นแบบในการสร้างโรงจอดรถ

เจ้าของ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.อุดรธานี
จำนวนหน้า : 6 หน้า
ชนิดไฟล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 5.2 mb

Download

แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. ปี2556

แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. ปี2556


เอกสารจัดทำและเผยแพร่โดย กรมทางหลวงชบท กระทรวงคมนาคม เพื่อใช้เป็นแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เจ้าของ : กรมทางหลวงชบท
จำนวนหน้า : 125 หน้า
ชนิดไฟล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 12.3 mb

แบบมาตรฐานงานสะพาน สำหรับ อปท. ปี2556

แบบมาตรฐานงานสะพาน สำหรับ อปท. ปี2556

เอกสารจัดทำและเผยแพร่โดย กรมทางหลวงชบท กระทรวงคมนาคม เพื่อใช้เป็นแบบมาตรฐานงานสะพาน สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เจ้าของ : กรมทางหลวงชบท
จำนวนหน้า : 47 หน้า
ชนิดไฟล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 3.7 mb

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แบบก่อสร้างอาคารศูนย์พิบัติภัยชุมชน

แบบก่อสร้างอาคารศูนย์พิบัติภัยชุมชน

โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไฟล์ pdf ขนาด A0 17 หน้า ขนาด 25 mb
และแปลงเป็นไฟล์ ภาพ jpg 17 ภาพ โดยเว็บโยธาไทย รวม 8 mb
แปลงไฟล์ภาพ กลับ เป็น ไฟล์ pdf 17 อีกครั้ง โดยเว็บโยธาไทย รวม 8 mb

Download

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น

คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น


เอกสารจัดทำและเผยแพร่โดย  กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น

เจ้าของ :  กรมโยธาธิการและผังเมือง
จำนวนหน้า : 56 หน้า
ชนิดไฟล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 4.0 mb

คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว

คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว


เอกสารจัดทำและเผยแพร่โดย สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว

เจ้าของ :  กรมโยธาธิการและผังเมือง
จำนวนหน้า : 37 หน้า
ชนิดไฟล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 10.9 mb

วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ราคาต้นทุนวัสดุของงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางและงานป้ายจราจร ประจำเดือน กันยายน 2557

ราคาต้นทุนวัสดุของงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางและงานป้ายจราจร ประจำเดือน กันยายน 2557

ข้อมูลโดย สำนักมาตรฐานและประเมินผลกรมทางหลวง
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ (งานทาง)

เป็นราคาวัสดุของงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
-สี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลือง- ขาว)
-สี Traffic Paint (สีเหลือง-ขาว)
-ลูกแก้ว
-Primer

และราคาวัสดุของงานป้ายจราจร
-แผ่นพื้นสีดำทึบแสง
-แผ่นพื้นสะท้อนแสงสีขาว (Engineering Grade)
-แผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่าง ๆ (Engineering Grade)
-ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่าง ๆ (High Intensity Gragd)
-ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่าง ๆ  (Microprismatic)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Download เอกสาร

ราคาต้นทุนวัสดุงานไฟฟ้าแสงสว่างและราวกันอันตราย ประจำเดือน กันยายน 2557

ราคาต้นทุนวัสดุงานไฟฟ้าแสงสว่างและราวกันอันตราย ประจำเดือน กันยายน 2557 

ข้อมูลโดย สำนักมาตรฐานและประเมินผลกรมทางหลวง
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ (งานทาง)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Download เอกสาร

ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง กันยายน 2557 โดยสำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง

ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง กันยายน 2557 โดยสำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง


เป็นราคาวัสดุก่อสร้าง
 • เหล็ก 
 • ปูนซีเมนต์ 
 • ยางมะตอย
โดยสำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง
ใช้ประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ราคาต้นทุนวัสดุงานไฟฟ้าแสงสว่างและราวกันอันตราย ประจำเดือน สิงหาคม 2557

ราคาต้นทุนวัสดุงานไฟฟ้าแสงสว่างและราวกันอันตราย ประจำเดือน สิงหาคม 2557 

ข้อมูลโดย สำนักมาตรฐานและประเมินผล
กรมทางทลวง
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ (งานทาง)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Download เอกสาร

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การซ่อมบ่อน้ำบาดาลโดยการสวมท่อลดขนาด

การซ่อมบ่อน้ำบาดาลโดยการสวมท่อลดขนาด

เอกสารจัดทำและเผยแพร่โดยส่วนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคการซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลที่ชำรุดให้กลับมาสามารถใช้งานได้ตามปกติ ประหยัดงบประมาณใจการเจาะบ่อน้ำบาดาลใหม่

เจ้าของ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
จำนวนหน้า : 21 หน้า
ชนิดไฟล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 2.16 mb

มยผ.1303-57 มาตรฐานการประเมินและเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

มยผ.1303-57 มาตรฐานการประเมินและเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ศึกษาและจัดทำมาตรฐานสำหรับการประเมินและการเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.1303)

เจ้าของ : กรมโยธาธิการและผังเมือง
จำนวนหน้า : 232 หน้า
ชนิดไฟล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 10 Mb 

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายงานสรุปผู้บริหารโครงการวิจัยก่อสร้างแปลงทดลองแอสฟัสต์คอนกรีตผสมยางพารา

รายงานสรุปผู้บริหารโครงการวิจัยก่อสร้างแปลงทดลองแอสฟัสต์คอนกรีตผสมยางพารา

เป็นผลการศึกษาการนำยางพาราธรรมชาติมาใช้ในงานทาง โดยการผสมยางพารากับยางมะตอยเพื่อใช้ในการราดถนนเป็น โดยกรมทางหลวงได้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษา โดยมีผลการทดลองทั้งในห้องทดสอบและแปลงทดสอบจริง

ชนิดเอกสาร PDF
ขนาดไฟล์ 3.6 MB
จำนวนหน้า 20 หน้า

วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน (นครหลวง) แบบรวมระบบผลิตอยู่ในชุดเดียวกัน

แบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน (นครหลวง) แบบรวมระบบผลิตอยู่ในชุดเดียวกัน

จัดทำโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มีทั้งแบบแปลน รายการประกอบแบบและประมาณราคาเบื้องต้น แบบนี้เคยใช้แพร่หลาย ช่วง 4-6 ปี ผ่านมา

แบบแปลนแยกเป็น แบบประปาผิวดินและประปาบาดาล
ที่ 4 ขนาด
1. ขนาดเล็ก (มีแต่แบบประปาบาดาล)
2. ขนาดกลาง
3. ขนาดใหญ่
4. ขนาดใหญ่มาก

แบบชุดนี้ ช่างโจ ผอ.กองช่าง อบต.ไสไทย กระบี่
ส่งให้ผมเมื่อหลายปีที่แล้ว ลองตรวจสอบดูยังไม่ได้ลงไว้ให้ Download เลย เอามาให้ Download เผื่อเป็นประโยชน์ครับ

Download

วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แบบก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด. ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ พร้อมประมาณราคาเบื้องต้น

แบบก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด. ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ พร้อมประมาณราคาเบื้องต้น

เป็นแบบมาตรฐานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มี อาคาร 3 ขนาด คือ

 • สถ.ศพด.1 ศูนย์เด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน
 • สถ.ศพด.2 ศูนย์เด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน
 • สถ.ศพด.3 ศูนย์เด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน
มีประมาณราคาเบื้องต้นมาให้ด้วยแล้ว แต่ ผู้มีหน้าที่กำหนาราคากลางตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ยังมีหน้าที่ต้องถอดแบบใหม่และกำหนดราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงานและ ค่าใช้จ่ายอื่นให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างราชการฉบับปัจจุบัน

เอกสารไฟล์ pdf มีทั้งแบบแยกขนาดและ รวมทุกขนาดเป็น ZIP ไฟล์

ดูความคิดเห็นเพิ่มเติม

คลิกเพื่อ Download

วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

หนังสือ หลักกฎหมายพื้นฐาน ความรับผิดทางละเมิด

หนังสือ หลักกฎหมายพื้นฐาน ความรับผิดทางละเมิด  ตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

เนื้อหาประกอบด้วย

 • ลักษณะการกระทำที่ถือเป็น "ละเมิด"
 • การกระทำละเมิด ในทางแพ่งและละเมิดในทางปกครอง
 • สิทธิเรียกค่าเสียหายของบุคคลภายนอก เมื่อเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
 • หน่วยงานของรัฐเสียหาย หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการเรียกค่าสินไหมทดแทน
 • เงื่อนไขในการฟ้องคดีละเมิดทางปกครอง
 • อื่นๆ 
จำนวนหน้า : 295 หน้า
ชนิดเอกสาร : pdf
ขนาดเอกสาร 4.3 MB
จัดทำโดย : สำนักวิจัยและวิขาการ สำนักงานศาลปกครอง

Download

วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

การดูแล บำรุงรักษา และซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง โดยสำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)

การดูแล บำรุงรักษา และซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง โดยสำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)

เป็นคู่มือที่จัดทำโดยสำนักทางหลวงที่ 10 สุพรรณบุรี  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางในการการดูแล บารุงรักษา และซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่างในเขตทางหลวง

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างพื้นฐาน
บทที่ 2 ปัญหาสาเหตุวิธีการแก้ไขกรณีที่ไฟฟ้าแสงสว่างดับ ทั้งหมด
บทที่ 3 ปัญหาสาเหตุวิธีการแก้ไขกรณีที่ไฟฟ้าแสงสว่างดับ บางดวง
บทที่ 4 การตรวจซ่อมไฟฟ้าเสาสูง
บทที่ 5 สัญลักษณ์และหน่วยวัดต่างๆ
บทที่ 6 เครื่องมือสาหรับการตรวจสอบและซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
บทที่ 7 ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้า
บทที่ 8 ประเภทและชนิดของสายไฟฟ้า

จำนวนหน้า : 52 หน้า
ขนาดไฟล์ : 3.2 Mb
ชนิดไฟล์ : pdf

Download

วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557

คู่มือติดตั้งป้ายจราจร โดยกรมทางหลวงชนบท เมษายน 2556

คู่มือติดตั้งป้ายจราจร โดยกรมทางหลวงชนบท เมษายน 2556

คู่มือแสดงรายละเอียดการติดตั้งป้าย ของกรมทางหลวงชนบท ปรับปรุงแทนฉบับเดิมปี 2547

จัดแบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 บท
บทที่ 1 บททั่วไป
บทที่ 2 ประเภทของป้ายจราจรบริเวณทางแยก
บทที่ 3 ป้ายจราจรมาตรฐานสูง
บทที่ 4 การกำหนดชื่อจุดหมายปลายทาง
บทที่ 5 การติดตั้ง ป้ายจราจรบริเวณทางแยก
บทที่ 6 การติดตัง้ ป้ายจราจร VMS- Variable Message Sign
บทที่ 7 ป้ายท่องเที่ยว
บทที่ 8 ป้ายเตือนระหว่างก่อสร้าง
บทที่ 9 ป้ายกิโลเมตร
บทที่ 10 ป้ายทางจักรยาน

คลิกเพื่อ Download

วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

หนังสือ : กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555-2556

กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555-2556 

ชื่อหนังสือ : กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555-2556
หน่วยงาน : สำนักกฏหมายและระเบียบท้องถิ่น
จำนวนหน้า : 400 หน้า
ประเภทไฟล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 80 Mb

Download

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557

กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (เล่ม 3)

กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (เล่ม 3)
ชื่อหนังสือ : กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความบผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (เล่ม 3)
ประเภทหนังสือ : ระเบียบกฏหมาย
หน่วยงาน : สำนักกฏหมายและระเบียบท้องถิ่น
จำนวนหน้า : 400 หน้า
ประเภทไฟล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 80 Mb

Download

วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

แบบอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ทรงโมเดิร์น โดยช่างอุ้ย ขอนแก่น


แบบอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ทรงโมเดิร์น โดยช่างอุ้ย ขอนแก่น 

แบบก่อสร้างอาคารพาณิชย์  2 ชั้น ทรงโมเดิร์น
ไฟล์ 2D เป็นไฟล์ CAD
ไฟล์ 3D เป็นไฟล์ SketchUp และ ไฟล์ CAD

ช่างอุ้ย ขอนแก่นส่งมาเผยแพร่ให้เพื่อนช่างครับ 
อนุญาตให้เผยแพร่หน้าเว็บโยธาไทยและ สื่อ ของโยธาไทย เท่านั้น
ห้ามนำไปจำหน่ายจ่ายแจกที่อื่น เว็บไซต์อื่น สื่ออื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากช่างอุ้ย ขอนแก่น


Download แบบแปลนอื่นๆ ของช่างอุ้ย
Download แบบแปลนจากเพื่อนช่างท่านอื่น


แบบก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยช่างกุ้ง นครสวรรค์

แบบก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยช่างกุ้ง นครสวรรค์


File CAD 2010
BOQ offic2010

เผยแพร่โดยช่างกุ้ง นครสวรรค์
ที่หน้า facebook ของช่างกุ้ง

คลิกเพื่อ Download

ป้ายกำกับ

3d (1) กฎระเบียบ (5) กฎหมาย (4) กรมการปกครอง (1) กรมชลประทาน (3) กรมทรัพยากรน้ำ (1) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (1) กรมทางหลวง (8) กรมทางหลวงชนบท (8) กรมบัญชีกลาง (1) กรมยุทธโยธาทหารบก (6) กรมโยธาธิการ (1) กรมโยธาธิการและผังเมือง (14) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (1) กรมอนามัย (1) กรมอัยการ (1) กระทรวงการคลัง (1) กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง (1) กวพ.อ. (1) ก.ส.ช. (2) กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (1) กองออกแบบ (1) ก่อสร้าง (5) การจัดระบบบริการสาธารณะ (1) การติดตั้งท่อประปา (1) การป้องกันและบรรเทาสารธรณภัย (1) การพัสดุ (4) การศึกษาขั้นพื้นฐาน (1) การแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (1) กำหนดราคา (1) กีฑา (1) กีฬา (1) โกดัง (1) ข้อหารือ (2) ข่าว (1) ข่าวสาร (11) เขียน (22) เขียนแบบ (76) เขื่อนดินขนาดเล็ก (1) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (1) คณะรัฐมนตรี (1) คมนาคม (2) ครุภัณฑ์ (1) ควบคุมงาน (3) ควบคุมอาคาร (3) ความรู้ (2) ความรู้งานช่าง (12) คอมพิวเตอร์ (1) ค่าก่อสร้าง (1) ค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (1) ค่าจ้างแรงงาน (1) คำนวนราคากลาง (1) คู่มือ (23) คู่มือการปลูกต้นไม้ (1) คู่มือมาตรฐาน (2) เครื่องจักร (1) งานก่อสร้างระบบประปา (1) งานทาง (16) งานทางสะพานและท่อเหลี่ยม (5) งานบำรุงรักษางานทาง (1) งานสะพาน (2) งานอาคาร (3) เงื่อนไขการสอบคัดเลือกของข้าราชการ (1) จตุรงค์ อมรรัตน์ (2) จัดสวน (1) จุลภาคย์ จุลรังษี (1) โฉนดที่ดิน (1) ชนบท (4) ชลประทาน (11) ช่างกุ้ง (1) ช่างถึก (1) ช่างอุ้ย (5) ซุ้ม (1) ซุ้มชุมชน (1) เซปักตะกร้อ (1) ฌาปนสถาน (1) ต้นทุน (1) ตลาด (1) ตัวอย่างผลงาน (1) ตำรา (1) ตึกแถว (6) ถนน (9) ถังน้ำมัน (1) ถังสูง (1) ทวีศักดิ์ สินศิลาเกตุ (1) ท่อ (2) ท้องถิน (1) ท้องถิ่น (1) ท่อเหลี่ยม (1) ทางเดิน (1) ทางหลวง (11) ทางหลวงชบบท (1) เทนนิส (1) เทศบาล (1) ธราเทพ ทองเบ้า (3) น้ำบาดาล (1) น้ำฝน (1) บัญชี (1) บัญชีค่าแรง (1) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (2) บันทึก (1) บ้านธรรมปกรณ์ (5) บ้านพัก (6) บำรุงทาง (1) แบบก่อสร้าง (20) แบบถังเก็บน้ำฝน (1) แบบบอร์ดประชาสัมพันธ์ (1) แบบบ้าน (44) แบบแปลน (123) แบบฟอร์ม (1) แบบมาตรฐาน (68) แบบห้องพัก (5) แบบหอพัก (1) ปปช. (1) ประปา (22) ประปาส่วนภูมิภาค (1) ประมาณการ (3) ประมาณราคา (6) ประสบภัย (1) ป้าย (3) ปิยะ ภูมิกระจาย (1) แปลงนา (1) โปรแกรม (6) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (10) โปรแกรมแต่งรูป (1) ผิวทาง (1) ผู้บริหารท้องถิ่น (1) ผู้สูงอายุ (1) แผ่นดินไหว (5) แผนที่ (1) แผนพัฒนาสามปี (1) ฝ.30 (1) ฝาย (4) พัสดุ (3) พาราแอสฟัลท์ (1) พิจิตร สุขศรี (1) ไพรัตน์ ธนันชัย (24) ฟอนต์ (1) ฟุตซอล (1) ฟุตบอล (1) ไฟฟ้า (3) ไฟล์ตัวอย่าง (1) ไฟสัญญาณจราจร (2) ภาคพายัพ (1) ภานุมาส คำปันนา (3) ภาษีป้าย (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (1) ภูมิทัศน์ (2) ภูมิสถาปัตยกรรม (1) ม.เทคโนโลยีสุรนารี (10) มยผ. (1) มหาดไทย (2) มาตรการชะลอการสอบแข่งขัน (1) มาตรฐาน (7) มานะ ยิ่งเดช (1) เมรุ (1) ยางมะตอย (1) รถนำเที่ยว (1) ระบบประปา (16) ระบบไฟฟ้า (2) ระบบส่งน้ำ (3) ระบายน้ำ (7) ระเบียบ (3) ระเบียบพัสดุ (1) ระเบียบพัสดุท้องถิ่น (1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (1) รา (1) ราคา (2) ราคากลาง (11) ราคากลางคอมพิวเตอร์ (1) ราคากลางวัสดุก่อสร้าง (2) ราคาจ้าง (1) ราคาซื้อ (1) ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง (1) ราคาวัสดุก่อสร้าง (2) รางระบายน้ำ (2) ราชการ (1) รายการคำนวณ (2) รายงานช่าง (1) ราวกันอันตราย (1) โรงฆ่าสัตว์ (1) โรงฆ่าสุกร (1) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ (1) โรงจอดรถ (3) โรงแปลรูปขนาดเล็ก (3) โรงแปลรูปโคกระบือ (3) โรงสูบ (1) โรงอาหาร (1) ละเมิด (2) ลานกีฬา (2) เลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1) ว2883 (1) วรรัตน์ ศิริเจริญ (5) วอลเล่ย์บอล (1) วัสดุก่อสร้าง (2) วัสดุงานไฟฟ้า (1) วิศวกร (1) วิศวกรโยธา (1) วิศวกรรไฟฟ้า (1) ศาลปกครอง (1) ศาลา (1) ศิริพงษ์ พัดชา (2) ศูนย์เด็กเล็ก (3) ศูนย์พิบัติภัย (1) สถานสงเคราะห์คนชรา (5) สพฐ (1) สภาท้องถิ่น (1) สภาวิศวกร (1) สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (1) สอบเลื่อนระดับ (1) สะพาน (7) สำนักงบประมาณ (2) สำนักงาน (2) สำนักมาตรฐานและประเมินผล (1) สำนักออกแบบ (10) สำรวจ (1) สิ่งก่อสร้าง (2) หนังสือ (3) หนังสือคำสั่ง (1) หนังสือราชการ (5) หนังสือสั่งการ (3) หมู่บ้าน (13) หลวงชนบท (1) หลักการ (1) หลักเกณฑ์ (6) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง (9) ห้องครัว (1) ห้องน้ำ (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) อบจ. (1) อบต. (1) อปท. (3) อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (1) อ.มนตรี เงาเดช (1) อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก (3) ออกกำลังกาย (1) ออกแบบ (64) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (1) อาคาร (20) อาคารถล่ม (1) อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1) อาคารพยาบาล (1) อาคารพาณิชย์ (5) อาคารระบายน้ำ (2) อาคารเรียน (1) อาคารเรือนนอน (1) อาคารสำนักงาน (1) อาคารเอนกประสงค์ (1) อ่างเก็บ (1) อำนาจหน้าที่ของเทศบาล (1) อาารอเนกประสงค์ (1) เอกพล ตะนะดี (3) เอกสารสรุปแหล่งวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น (1) Asphalt Concrete (1) AutoCAD (44) AutoLISP (1) dwg (30) ebook (2) excel (7) Extension (1) Factor F (2) font (1) ict (1) Overlay (1) pdf (86) .ppt (3) profile builder (4) program (1) sketchup (10) staad pro (1) survey (1) vdo (2)